Tietoa Pinkasta

Pinkka on alkujaan Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tuotettu verkko-oppimisympäristö. Nykyisin Pinkkaa kehitetään yhteistyössä Suomen Lajitietokeskuksen kanssa.
Tavoitteet

Pinkan tavoitteena on:

  • lajintuntemusopetuksen kehittäminen,
  • tieteellisten lajistoaineistojen laadun parantaminen,
  • luontoharrastuksen ja luonnonsuojelun tukeminen.

Pinkan taustalla ovat:

  • ajankohtaiset ympäristöongelmat,
  • eliölajien ja elinympäristöjen tuntemuksen liittyvät koulutustarpeet,
  • tarve uusien opetus- ja tiedonvälitysmenetelmien kehittämiseen (taustalla mm. erilaiset oppijat ja yhteiskunnan toimintojen ajallinen hajanaisuus),
  • toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvät vaatimukset.

Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille suunnatut kokonaisuudet on tarkoitettu ensi sijassa tukemaan eri tiedekuntien ja laitosten opetusohjelmiin kuuluvia opintojaksoja: luentosarjoja, kenttäkursseja, retkeilyjä ja muuta opetusta. Merkittävä osa tarjonnasta tukee lajiston ja elinympäristöjen itseopiskelua.

Pinkkaa pyrkii tukemaan myös kouluissa ja keskiasteen oppilaitoksissa annettua lajintuntemusopetusta. Monissa ympäristöalan koulutustarpeiden kartoituksessa on korostunut elämyksellisen oppimisen tarve. Monimutkaiset ja laajat ympäristökysymykset edellyttävät kokonaisvaltaista osaamista ja yksilöllistä vastuunottoa, jonka perusta luodaan jo lapsena. Kouluissa lajintuntemusosaamisen ja sopivan verkkomateriaalin puute asettavat kuitenkin monia käytännön esteitä elämykselliselle biologian opetukselle. Pinkka pyrkii osaltaan helpottamaan tätä ongelmaa.

Osa Pinkan tarjonnasta on suunnattu tukemaan luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneiden harrastajien itseopiskelua ja tiedonhakua. Tässä mielessä Pinkka on elävä esimerkki bio- ja ympäristötutkimuksen tuloksia esittelevästä, monille eri käyttäjäryhmille suunnatusta, sisältöään päivittävästä, tietoverkkojen kautta välittyvästä tietokirjallisuudesta.

Tausta

Pinkka-hankkeen käytännön valmistelu aloitettiin tammikuussa 2005. Aluksi virtuaalikasviona tunnetun oppimisympäristön nimi vakiintui pian Pinkaksi.

Pinkan ensimmäinen, biologian opiskelijoiden perusopintoihin kuuluvaa kasvilajintuntemuskurssia tukeva opintokokonaisuus saatiin kokeilukäyttöön keväällä 2006. Sittemmin Pinkan tarjonta on kasvanut nopeasti: vuoden 2009 alussa Pinkassa oli yli 15 000 kuvaa miltei 2000 sieni-, jäkälä-, sammal- ja putkilokasvilajista. Keväällä 2011 Pinkan tietokanta käsitti jo lähes 35 000 kuvaa.

Pinkan tekijäryhmä osallistuu aktiivisesti lajintuntemus- ja verkko-opetuksen pedagogiikkaa edistävään tutkimus- ja kehittämistyöhön. Tekijäryhmälle on myönnetty Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinto.Rikkinen, J. 2009: Pinkkaa kehitetään tukemaan koulujen lajintuntemusopetusta. – Natura 3/2009: 30–31.

Virtanen, V. & Rikkinen, J. 2009: Blended learning in biodiversity teaching. In: Joutsenvirta, T & Myyry, L. (eds.) Blended Learning in Finland. Publication of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

Virtanen, V. & Rikkinen, J. 2009. Yliopisto-opiskelijoiden ennakkokiinnostuksen merkitys kasvitieteen lajintuntemuksen kehittämisessä. Teoksessa: Kallioniemi, A. (ed.). Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 298: 65–75.

Virtanen, V., Lehtonen, U. M., Enroth, J. & Rikkinen, J. 2008. Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö Pinkka. Teoksessa: Joutsenvirta, T. et al. (eds.). Sulautuva yliopisto-opetus: 198–212. Palmenia.

Virtanen, V., Lehtonen, U., Judén-Tupakka, S. & Rikkinen, J. 2006. Pinkka – lajien ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva virtuaalinen oppimisympäristö. PedaForum 13: 26–28.

Tekijänoikeudet

Pinkan kuvat ja tekstit ovat vapaasti käytettävissä yksityisiin opetus- ja oppimistarkoituksiin. Kaupallinen käyttö ja levitys on ilman eri sopimusta kielletty.

Pinkalla on oikeudet yliopiston virkatyönä Pinkkaa varten tuotettuihin kuviin. Muiden kuvien oikeudet ovat kuvaajilla. Pinkka ei maksa kuvien käytöstä palkkiota.

Yhteystiedot

helpdesk@laji.fi