Opinnäytteet

Ohjaamme vuosittain opinnäytetöitä ja tarjoamme tutkimusaineistojamme gradua tai väitöskirjaa tekevien opiskelijoiden käyttöön.

Opiskelet sitten millä tahansa kasvatustieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opintosuunnista, olet tervetullut hakeutumaan graduntekijäksi Koulutuksen arviointikeskus HEAan. Gradu on mahdollista tehdä meille artikkeli- tai perinteisenä monografiagraduna. 

Graduja ohjaamalla kasvatamme tulevaisuuden koulutuksen arvioijia ja tuemme vahvasti opiskelijoiden metodologista osaamista. Gradujen tekijöille aukeaa vuosittain myös muutamia tutkimusavustajien paikkoja tutkimusyhteisöstämme kesäksi tai pidemmäksikin aikaa.

Jos olet kiinnostunut tekemään gradusi juuri Koulutuksen arviointikeskus HEAn tutkimusryhmässä, ota yhteydettä Risto Hotulaiseen, Sirkku Kupiaiseen, Raisa Ahtiaiseen, Irene Rämään tai Meri Lintuvuoreen (tutkimusteemasi mukaan) ja tule mukaan kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiin graduryhmiimme.

Väitöskirjoja ohjaamme osana koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin (SEDUCE) ja psykologian, oppimisen ja kommunikaation (PsyCo) tohtorikoulutusohjelmia. Väitöskirjan tekijät ovat osa tutkimusyhteisöämme ja väitöskirjan kirjoittaminen tarjoaa mahdollisuuden oppia niin kasvatustieteellistä tutkimusta, kuin koulutuksen arviointia omalta mielenkiinnon alalta. Tutustu tutkimus- ja arviointihankkeisiimme, pohdi mikä on juuri sinun teemasi ja ota yhteyttä Risto Hotulaiseen, Raisa Ahtiaiseen, Kari Kantasalmeen tai Meri Lintuvuoreen.

Väitöskirjan tekijöitä on töissä tutkimusyhteisössämme useita ja moni tekee väitöskirjaansa tohtorikoulutusohjelmiin palkattuna tohtorikoulutettavana. Väitöskirjan voi tehdä artikkeliväitöskirjana tai monografina, mutta suosittelemme artikkeliväitöskirjaa, sillä tällöin pääsee kirjoittamaan artikkeleita yhdessä muiden kanssa ja oppimaan siten tutkimuksesta ja tutkimusyhteisöstä enemmän.

Meille on tärkeää, että opinnäytteiden tekijät kokevat olevansa osa yhteisöämme, tule siis mukaan tutkimusseminaareihimme ja tutustu meihin ja toimintaamme. Opitaan, kehitetään ja rakennetaan tulevaisuuden koulutuksen arvioinnin menetelmiä yhdessä. 

Alle on koottu HEAn aineistoista tehtyjä opinnäytetöitä.

Aineistoistamme tehdyt pro gradut

 • Fast, Tommi 2019: Motivaatio matematiikan opiskeluun koulussa ja informaalissa STEAM-oppimisympäristössä.
 • Kouhia, Miia 2017: Syntymäkuukauden yhteys koulumenestykseen, oppimaan oppimiseen ja akateemiseen minäkäsitykseen.
 • Laitala, Maria 2017: ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen.
 • Valmari, Jenni 2017: Yläkoulusta toiselle asteelle - siirtymään vaikuttavia tekijöitä kehitysekologisessa viitekehyksessä.
 • Niemi, Eeva 2013: Pedagogisesti toimivat tehtävänannot luokkahuonevuorovaikutuksessa.
 • Kaikkonen, Laura 2011: Kuinka kielioppia opetetaan peruskoulussa? Tapaustutkimus kieliopin opetuksesta ja opetuksen sisällöistä 6. luokalla
 • Vaarula, Sarianne 2011: Rehtorit portinvartijoina sekä miten rehtoreiden kertomuksista muodostuu pääkaupunkiseudun Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkoston tarina
 • Ahtiainen, Raisa 2010: Reformin implementaatio – Michael Fullanin teoriaan perustuva muutosteoreettisten tekijöiden sisällönanalyyttinen tarkastelu Kelpo-kehittämistoiminnan kunnallisten koordinaattoreiden puheessa
 • Lintuvuori, Meri 2010: Erityisopetus muutoksen kynnyksellä – tilastollinen kuvaus erityisopetusjärjestelmästä ja sen määrällisestä kehityksestä 1970-luvun lopulta vuoteen 2008
 • Salo, Kirsi 2010: Hallinnontasojen välinen dialogi ja erityisopetuksen muutos byrokraattisena instituutiona – Kymppikuntien loppuraportin ja Erityisopetuksen strategian sisällönanalyyttinen vertailu
 • Salovaara, Maria 2010: Moniammatillinen oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaajana: Kelpo-koordinaattoreiden näkemyksiä oppilashuollosta ja sen tulevaisuudesta
 • Kuusela, Anna-Liisa 2009: Oppimaan oppimisen uskomukset ja koulumenestys – 9.luokkalaisten kognitiivisen minäkuvan, itsetunnon ja tavoiteorientaatioiden yhteys ylioppilaskoemenestykseen
 • Lappalainen, Hanna 2009: Koulutuksellisen syrjäytymisriskin ennustettavuus yhteishakuvalintojen kautta tarkasteltuna: koulupudokkuusriskin yhteys oppilaan kognitiiviseen kompetenssiin, koulumenestykseen sekä itseä ja vanhempia koskeviin uskomuksiin
 • Mäkinen, Salla  2009: Montessori-esikoululaiset ja tahdonalainen oppiminen
 • Vanhanen, Maria 2009: Opettajan uskomukset opetustyön lähtökohtana: näkökulmia pedagogiseen ajatteluun
 • Tomisaho, Maarit 2006: Kohti oppimista ja jaksamista – systeemiälykäs ja sitoutunut toiminta koulun arjessa