Opinnäytteet

Aineistoistamme tehdyt pro gradut

 • Fast, Tommi 2019: Motivaatio matematiikan opiskeluun koulussa ja informaalissa STEAM-oppimisympäristössä.
 • Kouhia, Miia 2017: Syntymäkuukauden yhteys koulumenestykseen, oppimaan oppimiseen ja akateemiseen minäkäsitykseen.
 • Laitala, Maria 2017: ACT-tarkkaavaisuustestissä menestymisen yhteys työmuistitestissä menestymiseen.
 • Valmari, Jenni 2017: Yläkoulusta toiselle asteelle - siirtymään vaikuttavia tekijöitä kehitysekologisessa viitekehyksessä.
 • Niemi, Eeva 2013: Pedagogisesti toimivat tehtävänannot luokkahuonevuorovaikutuksessa.
 • Kaikkonen, Laura 2011: Kuinka kielioppia opetetaan peruskoulussa? Tapaustutkimus kieliopin opetuksesta ja opetuksen sisällöistä 6. luokalla
 • Vaarula, Sarianne 2011: Rehtorit portinvartijoina sekä miten rehtoreiden kertomuksista muodostuu pääkaupunkiseudun Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkoston tarina
 • Ahtiainen, Raisa 2010: Reformin implementaatio – Michael Fullanin teoriaan perustuva muutosteoreettisten tekijöiden sisällönanalyyttinen tarkastelu Kelpo-kehittämistoiminnan kunnallisten koordinaattoreiden puheessa
 • Lintuvuori, Meri 2010: Erityisopetus muutoksen kynnyksellä – tilastollinen kuvaus erityisopetusjärjestelmästä ja sen määrällisestä kehityksestä 1970-luvun lopulta vuoteen 2008
 • Salo, Kirsi 2010: Hallinnontasojen välinen dialogi ja erityisopetuksen muutos byrokraattisena instituutiona – Kymppikuntien loppuraportin ja Erityisopetuksen strategian sisällönanalyyttinen vertailu
 • Salovaara, Maria 2010: Moniammatillinen oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaajana: Kelpo-koordinaattoreiden näkemyksiä oppilashuollosta ja sen tulevaisuudesta
 • Kuusela, Anna-Liisa 2009: Oppimaan oppimisen uskomukset ja koulumenestys – 9.luokkalaisten kognitiivisen minäkuvan, itsetunnon ja tavoiteorientaatioiden yhteys ylioppilaskoemenestykseen
 • Lappalainen, Hanna 2009: Koulutuksellisen syrjäytymisriskin ennustettavuus yhteishakuvalintojen kautta tarkasteltuna: koulupudokkuusriskin yhteys oppilaan kognitiiviseen kompetenssiin, koulumenestykseen sekä itseä ja vanhempia koskeviin uskomuksiin
 • Mäkinen, Salla  2009: Montessori-esikoululaiset ja tahdonalainen oppiminen
 • Vanhanen, Maria 2009: Opettajan uskomukset opetustyön lähtökohtana: näkökulmia pedagogiseen ajatteluun
 • Tomisaho, Maarit 2006: Kohti oppimista ja jaksamista – systeemiälykäs ja sitoutunut toiminta koulun arjessa