Kurssit ja opetus

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA toimii kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusyhteisönä. Opetamme aktiivisesti Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa.  Tuotamme laadukasta menetelmäopetusta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, tutkimuksen ja suomalaisen koulutuksen arvioinnin tukemiseksi. Lisäksi ohjaamme opinnäytetöitä ja tarjoamme tutkimusaineistojamme gradua tai väitöskirjaa tekevien opiskelijoiden käyttöön.

 

Kevään 2020 opintotarjonnassa

 

13.01.2020–27.02.2020, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät II (5 op)

Opintojaksolla perehdytään määrällisen kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin sekä menetelmien käytännön soveltamiseen. Aineistoja käsitellään ja analysoidaan soveltuvan tilastollisen ohjelman avulla pääpainon ollessa tulosten tulkinnassa ja ymmärtämisessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää syvällisesti kvantitatiivista tutkimusta sekä sen parametrisia ja ei-parametrisia testejä, osaa käyttää keskeisimpiä monimuuttuja-analyysejäkasvatustieteellisessä tutkimuksessa, osaa soveltaa määrällisiä menetelmiä omassa tutkimuksessaan. Lisätietoja ja kurssille ilmoittautuminen.

Kurssin vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Reijo Byman ja yliopistonlehtori Nina Santavirta. HEAsta tohtorikoulutettava Laura Kortesoja laura.kortesoja@helsinki.fi vetää SPSS-harjoitusryhmää osana kurssia.

15.01.2020–02.03.2020, Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: Luokanopettajan opintosuunta (5 op)

Opintojaksossa perehdytään opetuksen ja oppimisen etiikkaan, arvioinnin vaikutukseen oppilaaseen yksilönä ja arviointiin opettajan työvälineenä. Kurssilla harjoitellaan laadullista ja määrällistä mittaamista ja pohditaan mittauksen luotettavuutta ja arvioinnin kriteereitä sekä pohditaan oppilaan itsearvioinnin merkitystä yksilölle. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää opetuksen ja oppimisen arvioinnin eettisen näkökulman. Hän ymmärtää arvioinnin vaikutuksen yksilöön ja arvioinnin opettajan työvälineenä sekä ymmärtää luotettavan mittauksen ja arvioinnin kriteerit. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppimisen arviointia ja arvioida ja kehittää opetusta arviointitiedon perusteella.

Opintojakso on osa kasvatustieteen aineopintoja ja se sisältyy opettajan pedagogisiin opintoihin. Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen WebOodissa.

Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Marja Tamm marja.tamm@helsinki.fi

16.01.202024.02.2020, Oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden johtaminen (5 op)

Kurssi koostuu johtamisen teoriaa ja käsitteistöä valottavista johdantoluennoista, pedagogisten organisaatioiden johtamisen erityiskysymyksiä havainnollistavasta sisällöstä sekä vierailijaluennoista. Kurssin käytyään opiskelija pystyy kytkemään oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden johtamisproblematiikan tarkastelun yleisimpiin yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisiin keskusteluihin sekä erittelemään ongelmakokonaisuuden monimuotoisuutta. Tutkimusperustaisten vierailijaluentojen havainnollistusten tuella opiskelija ymmärtää laajan pedagogisen johtamisen kokonaisuutta ja toiminnallista dynamiikkaa ja kykenee kehittävästi reflektoimaan omaa johtamisnäkemystään.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi johtamisen opintokokonaisuuteen kuuluvan johdantokurssin jälkeen. Lisätietoja ja kurssille ilmoittautuminen.

Kurssin vastuuhenkilö: dosentti Kari Kantasalmi kari.kantasalmi@helsinki.fi. Lisäksi kurssilla vierailijaluennoitsijoina HEAsta erityisasiantuntija Sirkku Kupiainen sirkku.kupiainen@helsinki.fi ja tutkijatohtori Raisa Ahtiainen raisa.ahtiainen@helsinki.fi

09.03.202029.04.2020, Menetelmäopinnot: Atlas.ti-ohjelma kvalitatiivisen aineiston analyysissä (5 op)

Opintojaksolla käsitellään kvalitatiivisen aineiston analyysiä käytännössä ja opitaan Atlas.ti-ohjelman keskeisiä ominaisuuksia. Kurssilla tutustutaan Atlas.ti-ohjelman käyttömahdollisuuksiin erilaisten aineistojen analyysissä sekä tutkimuksiin, joissa on käytetty Atlas.ti-ohjelmaa. Lisätietoa ja kurssille ilmoittautuminen.

Kurssin vastuuhenkilö: tutkijatohtori Raisa Ahtiainen raisa.ahtiainen@helsinki.fi

10.03.202029.04.2020, Educational leadership (5 op)

In this course the students will gain an understanding of the wider organizational structure within which the educational institutions, and especially compulsory education, are placed. After completing this course students have readiness to identify policies, practices, process, emotions, and governance within the theme of educational leadership. They have knowledge about some known research-based approaches to educational leadership and a basic understanding about educational leadership in Finnish compulsory education and early childhood education contexts.

Basic/subject -level knowledge in educational sciences gives good basis for this course but is not required. More information and course registration.

Responsible person: Researcher, PhD (Ed.) Raisa Ahtiainen raisa.ahtiainen@helsinki.fi