Julkaisut

KSEI:llä on kolme omaa julkaisusarjaa. Niissä on julkaistu sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä artikkelikokoelmia ja monografioita, sekä verkkolehti IO:ta.
Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi

Toim. Arto Haapala, Kalle Puolakka ja Tarja Rannisto

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015

Minkälaiset ympäristöt tukevat hyvinvointia? Minkälainen rooli esteettisillä seikoilla on tai tulisi olla ympäristöä ja kaupunkikuvaa koskevassa päätöksenteossa? Teos tarjoaa tuoreen ympäristöesteettisen näkökulman hyvinvoinnin kysymyksiin ja nostaa esille sellaisia käsitteitä kuin esteettinen jalanjälki, vuorovaikutteinen ympäristösuunnittelu, ekologinen estetiikka ja leppoistaminen.

Esteettisyys ei ole turhaa ylellisyyttä, vaan tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Esteettisyydelle tulisikin antaa entistä vahvempi asema kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa. Konkreettisten esimerkkien avulla kirjoittajat valaisevat ympäristön esteettisten arvojen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi rakentaa keskusteluyhteyksiä eri ympäristöalojen välille ja soveltuu hyvin yliopistolliseksi oppikirjaksi. Ympäristö- ja kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleville teos antaa välineitä viheralueiden ja muiden esteettisten ympäristöjen pohdintaan.

Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi SKS:n verkkokaupassa

Nordic Journal of Aesthetics No. 40-41 (2010-2011) Toim. Kalle Puolakka (KSEI)
Ympäristö täynnä tarinoita

Toim. Arto Haapala ja Virpi Kaukio (2008)
ISBN 978-952-579-310-2
232 s.

Ihminen kytkeytyy aina johonkin häntä itseään laajempaan kokonaisuuteen – paikkaan, sosiaaliseen ympäristöön ja monenlaisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Kukin meistä on rakentunut osaksi jotakin merkityksellistä ympäristöä, kiinnittynyt johonkin paikkaan.

Ympäristön sanalliset ja kuvalliset esitykset kertovat paljon siitä, miten ihmiset elävät ja kokevat ympäristöään. Ympäristön esittämisen menetelmät ja tyylit heijastelevat kuvaajiensa ympäristösuhdetta. Ympäristön erilaiset representaatiot muovaavat ja värittävät kokemusta ympäristöstä myös paikan päällä.

Käsillä olevassa artikkelikokoelmassa kohtaavat usean taiteenlajin lisäksi monen humanistisen ja yhteiskunnallisen tieteenalan näkökulmat. Kokoelman kirjoitukset perustuvat syvällisiin tapaustutkimuksiin, joissa ympäristösuhteen monenlaisia vivahteita esitetään käytännönläheisessä muodossa.

Kirja soveltuu sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön että yleiseksi lukemistoksi ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä kiinnostuneille.

Ympäristö täynnä tarinoita Unipressin verkkokaupassa

Paradokseja paratiiseissa

Toim. Haapala, Arto & Mia Kunnaskari (2006)
ISBN-10: 952-5069-09-5
ISBN-13: 978-952-5069-09-9
224 s.

Luonto ilmenee monilla tavoilla kaikkein urbaaneimmissakin ympäristöissä. Luonto ja urbaani ympäristö muodostavat monimuotoisen ja monimutkaisen suhdeverkoston, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa: kaupunkiluonto on sekä luonnon että kaupunkiympäristön kannalta tutkimusta vaativa ilmiö. Teoksen kirjoittajat tarkastelevat urbaanin luonnon kysymyksiä eri näkökulmista.

Poikkeaako kaupunkiluonnon esteettinen arvottaminen erämaaluonnon arvottamisesta? Miten luonnosta johdetut metaforiset ilmaisut vaikuttavat urbaanin ympäristön kokemiseen ja arvottamiseen? Kuinka tulkita, ymmärtää ja arvottaa japanilaista puutarhaa? Ovatko puutarhat taidetta? Mitkä eri tekijät määrittävät "kansallista kaupunkipuistoa"? Näiden kysymysten lisäksi tarkastellaan mm. Otto-Iivari Meurmanin pientaloalueiden suunnitteluideologiaa, Tapiolan puutarhakaupunkia sekä Lahden kaupungin kehitystä ja siihen liittyen Vesijärven suojelun historiaa ja nykyaikaa.

Kirja soveltuu sekä oppikirjaksi että yleiseksi lukemistoksi luonnon ja urbaanin ympäristön ongelmista kiinnostuneille. Kirjoittajat ovat Stephanie Ross, Arnold Berleant, Minna Eväsoja, Hanna Johansson, Ulla Salmela, Hanna Mattila, Mia Kunnaskari, Riitta Niskanen, Kirsi Vakkilainen, Juha Keto, Riia Mustonen ja Arto Haapala. Kuvituksen on suunnitellu Aleksi Jalonen.

 

Mobiiliestetiikka

Toim. Naukkarinen, Ossi & Arto Haapala (2006)
ISBN-10: 952-5069-08-7
ISBN-13: 978-952-5069-08-2
240 s.

Liikkuminen sekä siihen liittyvät asiat ja ilmiöt ovat nykykulttuurissa keskeisiä. Ihmiset, informaatio ja hyödykkeet ovat ennen kokemattomassa liikkeen tilassa. Liike saattelee meitä kehdosta hautaan. Liikkumattomuus on rangaistus tai kapinaa. Mobiiliestetiikka – Kirjoituksia liikkeen ja liikkumisen kulttuurista käy estetiikan näkökulmasta ja yhdentoista humanistis-yhteiskuntatieteellisen kirjoittajan voimin kiinni liikkumiseen yhtenä nykykulttuurin perusilmiöistä.

Liikenne ja liikkuminen muokkaavat kaupunkitiloja ehkä voimakkaammin kuin mikään muu asia. Samoin ne vaikuttavat ihmisen identiteettiin sekä tilojen ja paikkojen kokemiseen ja tulkintaan. Lisäksi liikkuminen itsessään voi olla esteettistä ja tuottaa esteettisiä elämyksiä. Milloin juuri esteettisyys on liikkumisen perimmäinen motiivi? – Kirjoittajat ovat Ossi Naukkarinen, Timo Kalanti, Pentti Määttänen, Yrjö Sepänmaa, Laura Uimonen, Pasi Kolhonen, Max Ryynänen, Arto Haapala, Anne-Mari Forss, Päivi Kymäläinen ja Markku Hakuri.

 

 

Aesthetics in the Human Environment

Ed. von Bonsdorff, Pauline & Arto Haapala (1999)
ISBN: 952-5069-07-09
ISSN: 1239-193X
204 p.
LOPPUUNMYYTY

This collection of essays expands the scope of aesthetics to include areas of human life which lie outside the traditional core domains of aesthetics. It broadens the scope of environmental aesthetics in the traditional sense and investigates what aesthetics might be as it is applied to or developed in relation to nonartistic aspects of human life and culture. In this way it illuminates various philosophically neglected dimensions and phenomena of everyday life through aesthetic thinking. Writers include Arnold Berleant, Richard Shusterman, Cheryl Foster, Emily Brady, Carolyn Korsmeyer, Hilde Hein, Arto Haapala, Pauline von Bonsdorff, Ronald Hepburn and Yrjö Sepänmaa.

Art and Beyond – Finnish Approaches to Aesthetics

Ed. Naukkarinen, Ossi & Olli Immonen (1995)
ISBN: 952-5069-00-1
261 p.
LOPPUUNMYYTY

The purpose of this volume is to present Finnish aesthetics to international readers. Aesthetics scholarship in Finland is on high level and general interest in the field is lively, but much of this remains hidden within Finland's geographic and linguistic boundaries. There has not been any general overview of Finland's contribution to aesthetics on any of the major languages before this book.

Art and Beyond combines two approaches to Finnish aesthetics. It begins with two general presentations, the first on the history of aesthetics in Finland and the second on the fields' current status. The rest of the book consists of articles by Finnish aestheticians and others who have dealt with the subject matter of aesthetics. None of the articles have been published in English previously, and some were written for this book only.

Mäkihypyn muoto-oppi ja muita kirjoituksia populaaritaiteista

Toim. Immonen, Olli & Jouko Mykkänen (1997)
ISBN: 952-5069-03-6
167 s.
LOPPUUNMYYTY

Onko mäkihyppy designia taivaalla tai onko kohokas taidetta? Teoksessa on 11 suomenkielistä artikkelia kotimaisilta ja ulkomaisilta kirjoittajilta, mukana David Noviz, Jukka Gronow, Joseph H. Kupfer, Markku Koski, Susann Vihma, Pasi Falk, Jari Koskinen, Veijo Hietala, Jouko Mykkänen, Richard Shusterman ja Arto Haapala. Artikkeleissa pohditaan mm. populaaritaiteen historiaa, paikkaa yhteiskunnassa, populaaritaidetta ja kasvatusta sekä "korkean" ja "alemman" taiteen rajoja. Kirjassa tulevat urheilun ja gastronomian lisäksi esiin mainonta, muotoilu ja televisiosarjat.

The Human Habitat – Aesthetic and Axiological Perspectives

by von Bonsdorff, Pauline (1998)
ISBN: 952-5069-06-0
355 p.
LOPPUUNMYYTY

Today global and local environmental problems threaten the quality of life in ways which are as wide-ranging and should be taken as seriously as threats to the biological basis of life. The Human Habitat investigates qualities of the environment from a philosophical standpoint, mainly drawing on aesthetic thinking and phenomenology. In the centre stands or, rather, moves the human individual, an embodied and attentive, at times absent-minded figure who mediates and is mediated by the social reality of public space.

The book argues that when life takes place and makes places, unplanned influences are as important as conscious efforts, and that in environmental aesthetics the everyday should be treated with respect. Since, at its best, architecture supports, gives room and enhances life, the book ends with some utopian suggestions for building and management.

Lataa julkaisu Researchgaten sivuilta

The City as Cultural Metaphor

Ed. Haapala, Arto (1998)
ISBN: 952-5069-05-2
236 p.
LOPPUUNMYYTY

The urban environment offers a variety of intriguing problems for scholars in different disciplines. The city milieu is rich and varied enough for different kinds of theoretical and practical approaches. In this collection, aestheticians, architects, art historians, geographers and philosophers address questions of the city from their perspectives. The concept of metaphor is the key term by which some of the variety of the urban environment can be captured.

Articles in the collection show how the urban milieu and metaphor are intertwined together both at theoretical and practical levels. The city is connected with wilderness and sin, it is studied through images and imagination, and cities such as Constantinople, Copenhagen, Helsinki and St. Petersburg are interpreted as metaphors or with the help of metaphors. The collection gives a fresh and many-sided picture to the problems we are dealing with daily when living in an urban environment.

Aesthetics of the Unavoidable – Aesthetic Variations in Human Appearance

by Naukkarinen, Ossi (1998)
ISBN: 952-5069-04-4
221 p.
LOPPUUNMYYTY

Aesthetics of Unavoidable provides tools for understanding and structuring the complex field of the aesthetics of normal, daily life. The book indicates what kinds of things we should pay attention to if we want to make sense of the aesthetics of everyday world and compare different instances of it with each other. It also provides means to structure the contemporary discussion about the aestheticization of everyday life.

Aesthetics of Unavoidable concentrates primarily on human appearance and how it is dealt with through different types of aesthetics. In this context, aesthetics is typically tacit rather than explicit, volatile rather than stable, and unoriginal rather than original. What is possible to do through this kind of aesthetics is something else than can be done by academic theories. But it is exactly what is needed in dressing up, wearing clothes, or making up - in living one's life and showing one's aesthetic ideas and values through it.

Ympäristöestetiikan polkuja

Toim. von Bonsdorff, Pauline (1996)
ISBN: 952-5069-02-8
143 s.
LOPPUUNMYYTY

Ympäristöestetiikan polkuja on syntynyt osana Helsingin yliopiston estetiikan oppiaineessa järjestettyä Ympäristöestetiikan tapaus -tutkimusprojektia, jossa luennoilla, seminaari-istunnoissa ja kävelyillä metsässä lähestyttiin sitä monitahoista vyyhtiä, joka syntyy minkä tahansa tiesuunnitelman ympärille. Konkreettisesti kyse oli Hyvinkään itäisestä ohikulkutiestä ja alueesta, jota tie rakentuessaan tulisi peittämään ja pirstomaan. Alueen omaksuneet tunsivat uhkan kohdistuvan epäsuorasti myös itseensä. Jokin oli vaarassa hävitä ikuisiksi ajoiksi, tai peittyä niin, että sitä ei voisi enää saavuttaa, vaikka alue olisi edelleen olemassa maantieteellisenä, karttaan piirrettävänä suureena.

Maiseman arvo(s)tus

Toim. Häyrynen, Matti & Olli Immonen (1997)
ISBN: 952-5069-01-X
70 s.
LOPPUUNMYYTY

Lahden Mukkulassa pidettiin 1.–2.9.1995 seminaari, jonka teemana oli Maiseman vastaanotto. Seminaariraporttiin on koottu eri tieteenalojen näkökulmasta kirjoitettuja tietopohjaisia analyysejä maisemasta ja sen kokemisesta. Artikkeleissa ja projektiesittelyissä on mukana myös käytännöllisiä tapaustutkimuksia ja mielipiteenilmauksia suomalaisen maiseman tutkimuksesta ja hoidosta. Seminaarissa luennoivat Pauli Tapani Karjalainen, Mervi Ilmonen ja Pauline von Bonsdorff, ja heidän lisäkseen osallistujat esittelivät maisemateemaan liittyviä ajankohtaisia hankkeitaan. Luennoista ja esittelyistä ilmeni selkeästi maisema-käsitteen monialaisuus. Maisema todettiin toisaalta konkreettisekti fyysiseksi todellisuudeksi, toisaalta runoksi tai muuksi kulttuurin tuotteeksi. Todettiin, että maiseman kokeminen on myös fyysistä ja siihen tutustutaan kehon, oman liikeen myötä.

IO Internet Magazine 1998–2006