Kemiallisen aseen kieltosopimus

Kemiallisen aseen kieltosopimus kieltää kehittämästä, tuottamasta, varastoimasta ja käyttämästä kemiallisia taisteluaineita. Kieltosopimuksen päämääränä on tuhota jo olemassa olevat kemiallisten aseiden varastot ja ehkäistä uusien valmistamista. Sopimuksen voimaan astumisen, 29.4.1997, jälkeen on siihen liittynyt 193 maata (20.2.2023).

OPCW

Kansainvälinen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontajärjestö (OPCW) toteuttaa kieltopimusta ja sen valvontaa. Valvontajärjestön tekninen sihteeristö kokoaa jäsenmaiden kemikaali-ilmoitukset ja järjestää tarvittaessa ilmoitettuihin tuotantolaitoksiin kieltosopimuksen mukaisia tarkastuksia.

VE­RI­FIN ja OPCW

VERIFIN ja CW-projekti ovat aina omistautuneet kemiallisten taisteluaineiden hävittämiseen. VERIFIN on tukenut valvontajärjestön työtä osallistumalla OPCW:n järjestämiin konferensseihin sekä toimikuntiin. Toimintaa on harjoitettu monella osa-alueella vuosien ajan, kuten kehittämällä analyysimenetelmiä eri käyttötarkoituksiin, kehittämällä ja ylläpitämällä OPCW:n analyysitietokantaa, kouluttamalla OPCW:n asetarkastajia, evaluoimalla OPCW:n järjestämiä luotettavuuskokeita sekä järjestämällä erilaisia työpajoja.

Koko so­pi­mus­teks­ti liit­tei­neen pdf -dokumenttina OPCW:n sivuilla englanniksi (eng)

Kiel­to­so­pi­muk­seen liit­ty­viä jär­jes­tö­jä ja link­ke­jä

Mui­ta vas­taa­via so­pi­muk­sia