Tutkijat

Konsortiohanke kokoaa yhteen metsänomistajatutkimuksen parhaat asiantuntijat Helsingin yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta, Pellervon taloustutkimuksesta ja Työtehoseurasta.
Heimo Karppinen

Hankkeen johtaja (1.7.2018 – 31.12.2020)

Heimo Karppinen toimi yksityismetsätalouden professorina Helsingin yliopistossa ja Lukessa vuosina 2005-2017. Työurallaan Metsäntutkimuslaitoksessa, Luonnonvarakeskuksessa ja Helsingin yliopistossa hän on tutkinut metsänomistajia neljällä vuosikymmenellä. Tämä tutkimus on laajojen metsänomistajaseurantojen sarjassa jo neljäs. Karppinen on erityisesti selvittänyt metsänomistajien arvojen ja tavoitteiden vaikutusta metsänomistajien käyttäytymiseen. Hänelle myönnettiin Brandl palkinto saavutuksistaan metsänomistajatutkimuksessa 2013 (IUFRO Small-scale Forestry 3.08, Springer).  

heimo.karppinen@helsinki.fi

 

Pasi Puttonen

Pasi Puttonen on toiminut metsänhoitotieteen professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 1998 ja on myös metsätieteiden osaston johtaja Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Metsänomistaja 2020 -hankkeessa tutkimuskiinnostuksena on metsänomistajien tavoitteet ja näkemykset metsien käsittelystä, käytön hyväksyttävyydestä ja metsänhoidon menetelmistä sekä metsänomistajat ekosysteemi­palvelujen tuottajina.

pasi.puttonen@helsinki.fi

Lauri Valsta

Lauri Valsta on toiminut liiketaloudellisen metsäekonomian professorina vuodesta 2002 lähtien Helsingin yliopistossa.  Hän on valmistunut maisteriksi sekä Helsingin yliopistosta että Oregon State University:stä ja suoritti maatalous-metsätieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1993. Hän on tutkinut mm. metsänkasvatuksen taloutta sekä ilmastonmuutoksen ja metsäsektorin yhteyksiä. Metsänomistaja 2020 –tutkimuksessa hän on Metsätalouden kannattavuus ja yritysmäinen metsätalous –työpaketin vetäjä.

lauri.valsta@helsinki.fi

Harri Hänninen

Harri Hänninen (MMM) toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksen Biotalous ja ympäristö -yksikössä. Hänen erikoisalaansa ovat metsänomistaja- ja metsäpolitiikkatutkimukset. Metsänomistaja 2020 -tutkimuksessa hän vastaa aineiston hankinnasta yhdessä Heimo Karppisen kanssa. Hänen tutkimusaiheensa hankkeessa liittyvät erityisesti metsänomistuksen rakennemuutokseen ja metsänomistajien palveluiden käyttöön ja palvelutarpeisiin.

harri.hanninen@luke.fi

Terhi Koskela

Terhi Koskela (FM) toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksessa Biotalous ja ympäristö -yksikössä. Hän on työskennellyt Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn seurannan ja kehittämisen sekä ohjelmaa tukevan tutkimuksen parissa vuodesta 2004 lähtien. Hänen tutkimusintressinään on ollut metsänomistajien asenteet vapaaehtoista metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista kohtaan. Metsänomistaja 2020 -tutkimuksessa hän keskittyy metsänomistajakunnan rakenteeseen, metsien käytön ja käsittelyn hyväksyttävyyteen ja ekosysteemipalveluihin liittyviin teemoihin.

terhi.koskela@luke.fi

Paula Horne

Hankkeen johtaja (1.1.2021 -)

Paula Horne (ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen maisteri) toimii tutkimusjohtajana Pellervon taloustutkimuksessa. Hänen tutkimusteemojaan ovat biotalous, puumarkkinat, ekosysteemipalvelut, metsä- ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinot sekä arvottaminen. Hän vastaa metsäalan ennusteen metsätalous- ja puumarkkinaosuuksista PTT:ssä. Hän on ollut johtotehtävissä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa. Tutkimustyönsä lisäksi Horne on toiminut ja toimii erilaisten metsä- ja ympäristöalan asiantuntijaryhmien jäsenenä, mm. TEM:n metsäalan strategisen ohjelman johtoryhmässä, MMM:n metsälakityöryhmässä ja YM:n IBPES-paneelissa. Metsänomistaja 2020 -tutkimuksessa hän keskittyy metsien käytön ja käsittelyn hyväksyttävyyteen ja ekosysteemipalveluihin liittyviin teemoihin.

paula.horne@ptt.fi

Emmi Haltia

Emmi Haltia (MMT) on työskennellyt Pellervon taloustutkimuksessa metsäekonomistina vuodesta 2010 Hänen tutkimusaiheitaan ovat olleet metsänomistajien ja kuluttajien käyttäytyminen, metsätalouden ohjauskeinot sekä metsiin, soihin ja maatalouteen liittyvät ekosysteemipalvelut. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat markkinattomien hyötyjen ja haittojen taloudellinen arvottaminen, käyttäytymistaloustiede sekä kyselytutkimukset. Metsänomistaja 2020 -hankkeessa hän tutkii metsänomistajien metsänhoitoaktiivisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä metsänomistajien näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoista omissa metsissään.

emmi.haltia@ptt.fi

Matti Valonen

Matti Valonen valmistui maa- ja metsätaloustieteiden maisteriksi Helsingin Yliopistosta vuonna 2017. Pääaineenaan hän luki liiketaloudellista metsäekonomiaa. Gradunsa hän kirjoitti metsänomistajien metsätaloudellisesta aktiivisuudesta. Valmistuttuaan hän aloitti metsäekonomistina Pellervon taloustutkimuksella, jossa hänen tutkimusalueisiinsa ovat tähän mennessä kuuluneet muun muassa metsänomistajuus, puupohjaiset innovaatiot ja kestävä kehitys.

matti.valonen@ptt.fi

Henna Hurttala

Henna Hurttala (MMM) vastaa Työtehoseurassa liiketoimintaosaamisen kehittämisestä metsäomistajille ja metsäpalvelu- ja korjuuyrittäjille suunnatuissa hankkeissa. Hänen kiinnostuksen kohteensa ovat liittyneet puunkasvatuksen talouden optimointiin. Metsänomistaja 2020 –tutkimuksessa hän työskentelee metsänomistajan omatoimisen työn ja sen työturvallisuuden, sekä kannattavuuden arvioimisen parissa.

henna.hurttala@tts.fi

Arto Kettunen

Arto Kettunen (MML) on Työtehoseurassa erikoisasiantuntijana metsänomistajien koulutuksen ja metsäalan yrittäjyyteen liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Hän on toiminut aiemmin puunhankinnan opettajana Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakouluissa ja tutkijana Metsäntutkimuslaitoksella. Metsänomistaja 2020 –tutkimuksessa hän on mukana omatoimisiin metsänhoitotöihin ja hankintahakkuisiin liittyvässä osatutkimuksessa.

arto.kettunen@tts.fi

Jussi Leppänen
Aarre Peltola