Terveydelle haitallisten haitta-aineiden hajoaminen riippuu maa-aineksen laadusta ja mikrobiyhteisöstä

Artikkeli julkaistu PeerJ-lehdessä

Artikkeli terveydelle haitallisten haitta-aineiden hajoamisesta on julkaistu PeerJ-lehdessä. Marja Roslundin ym. (2018) artikkelissa havaittiin, että terveydelle haitallisten haitta-aineiden hajoaminen riippuu kaupunkialueella käytettävän maa-aineksen laadusta ja mikrobiyhteisöstä. Lisäksi pienetkin Suomessa esiintyvät haitta-ainepitoisuudet voivat muuntaa maa-aineksen mikrobiyhteisöä riippuen maa-aineksen laadusta. Nämä muutokset voivat olla samankaltaisia kuin aiemmin havaitut muutokset immuunijärjestelmän häiriöiden yhteydessä ihmiskehossa. Liikenteen pakokaasut sisältävät polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH), jotka vaikuttavat heikentävästi immuunipuolustukseen ja terveyteen. Kaupungissa syntyvät haitta-aineet kerääntyvät usein maaperään ja maaperän PAH-pitoisuus on yleensä korkeampi lähellä kaupunkia tai teollisuusaluetta. Maaperän mikrobiyhteisö on herkkä erilaisille muutoksille ja maaperään kertyvät PAH-yhdisteet muuttavat maaperän mikrobiyhteisöä, jolloin PAH-yhdisteitä sietävät ja hajottamaan kykenevät mikrobit lisääntyvät muiden mikrobien vähetessä.

Elinympäristön mikrobiyhteisön on todettu olevan kytköksissä ihmiselimistön mikrobiyhteisöön ja sitä kautta terveyteen. Koska PAH-kontaminaatio voi muuttaa mikrobiyhteisöä, tämä voi olla yksi syy immuunijärjestelmän häiriöiden lisääntymiseen teollistuneissa maissa. Kehittämällä uudenlaisia maa-ainesmateriaaleja kaupunkien ja kuntien sekä yksittäisten kuluttajien tarpeisiin voitaisiin edistää kaupunkialueita puhtaammaksi ja terveellisemmäksi paikaksi. Tammikuussa 2018 alkanut ImmunoGarden-hanke tähtääkin kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamiseen kehittämällä puutarha- ja maisemointimateriaaleja, jotka edistävät immuunipuolustuksen normaalia kehittymistä ja haitta-aineiden hajoamista.

PeerJ: Half-lives of PAHs and temporal microbiota changes in commonly used urban landscaping materials