Pitkän säilytysajan vaikutus maisemointimateriaalien bakteeriyhteisöihin ja resursseihin

Tutkimusartikkeli julkaistu

Laura Soinisen, Mira Grönroosin, Marja Roslundin ja Aki Sinkkosen tutkimusartikkeli on julkaistu Urban Forestry & Urban Greening -lehdessä. Viheralueiden pintamaana käytettävillä maisemointimateriaaleilla voidaan mahdollisesti edistää mikrobien monimuotoisuutta sekä ihmisten terveyttä kaupungeissa kasvien kasvatuksen ohella. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää näissä materiaaleissa tapahtuvia mikrobiyhteisöjen sekä fysikokemiallisten ominaisuuksien muutoksia materiaalien varastoinnin aikana. Tässä tutkimuksessa arvioitiin näitä muutoksia kahdeksassa kaupallisessa maisemointimateriaalissa kolmen vuoden pitkäaikaissäilytyksen aikana. Bakteeriyhteisöjen koostumus näytteissä määritettiin käyttämällä uuden sukupolven sekvensointia ja yhteisöjen toimintoja arvioitiin niiden geenimassojen perusteella. Varastoinnin oletettiin muuttavan sekä energian hyödyntämistä bakteeriyhteisössä että terveyteen yhdistettyjen bakteeritaksonien monimuotoisuutta ja suhteellista runsautta.

Pitkäaikaissäilytyksen jälkeen havaittiin monimuotoisuuden ja suhteellisen runsauden heikentymistä immuunijärjestelmän toimivuuteen liitetyissä taksoneissa, kuten proteo- ja gammaproteobakteereissa. Suurimmaksi osaksi myös mahdollisesti tautia aiheuttavien sukujen suhteellinen runsaus joko laski tai pysyi samana. Bakteerisukkesion myöhemmille vaiheille ominaiset aktinobakteerit runsastuivat varastoinnin aikana. Varastoinnin jälkeen havaittiin runsastumista myös antibioottien biosynteesiin sekä vaikeasti hajoavien (monimutkaisten) hiilenlähteiden hajotukseen liittyvissä bakteerien geeneissä. Kilpailu vähenevistä resursseista voi selittää havaittuja muutoksia.

Vaikuttaa siltä, että pitkä varastointi ei lisää taudinaiheuttajia, mutta vaikuttaa vähentävän immuunijärjestelmää vahvistavaa potentiaalia maisemointimateriaaleissa. Tästä syystä suosittelemme maisemointituotteille lyhyttä säilytysaikaa, kun tavoitteena on monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen kaupungeissa.

Urban Forestry & Urban Greening: Long-term storage affects resource availability and occurrence of bacterial taxa linked to pollutant degradation and human health in landscaping materials