Päiväkotipihaan kertyneet haitta-aineet eivät ylittäneet riskirajoja, mutta voivat häiritä hormonitoimintaa ja muuntaa elimistön mikrobiomia

Tutkimusartikkeli julkaistu

Marja Roslundin ym. artikkeli kaupunkipäiväkotipihan haitta-aineista on julkaistu Environment International -lehdessä. Tutkimuksessa keskityttiin polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin (PAH), jotka Euroopan Unioni on luokitellut ensisijaisiksi ympäristön haitta-aineiksi. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena mm. liikenteessä, hiilen ja puun poltossa. PAH-yhdisteet ovat hormonitoimintaa häiritseviä yhdisteitä, jotka on yhdistetty moniin eri sairauksiin, kuten erilaisiin syöpiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Etenkin lapset ovat alttiita hormonitoimintaa häiritseville yhdisteille. Lisäksi tutkimusryhmämme aiempien tulosten perusteella PAH-yhdisteet voivat muuntaa maaperän mikrobiomia, mikä voi epäsuorasti vaikuttaa terveyteen.

Tutkimuksessa oli mukana 11 kaupunkipäiväkotia. PAH-yhdisteet mitattiin päiväkodin pintamaasta ja ilmasta. Päiväkotipihojen haitta-ainepitoisuudet olivat alle lakisääteisten ympäristö- ja terveysturvarajojen eli pitoisuuksista ei ole haittaa lasten terveydelle nykyisten raja-arvojen perusteella. Tulosten perusteella ilmakehän kaasumainen kryseeni oli kuitenkin yhteydessä hormonitoiminnan säätelyyn. Hormonitoiminta säätelee aineenvaihduntaa, kasvua ja kehittymistä sekä lisääntymistä. PAH-yhdisteet olivat myös yhteydessä maaperän sekä lasten elimistön mikrobiomiin, mikä voi johtaa elimistön mikrobiomin epätasapainoon. Tämä epätasapaino on yhdistetty kansanterveyttä uhkaaviin kroonisiin tarttumattomiin tauteihin, kuten astmaan, allergiaan, diabetekseen, suolistosairauksiin ja mielenterveyshäiriöihin.

PAH-yhdisteiden alkuperä oli arviointien mukaan ensisijaisesti hiilen ja puun poltto ja toissijaisesti liikenne. Luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmä on kehittämässä uudenlaisia puutarha- ja maisemointimateriaaleja, joilla voidaan ehkäistä tämänkaltaisia ihmistoiminnasta aiheutuvia haittatekijöitä esimerkiksi päiväkotien ja puistojen pihoilla.

Environment International: Endocrine disruption and commensal bacteria alteration associated with gaseous and soil PAH contamination among daycare children