Monimuotoiset viherpihat vaikuttavat myönteisesti päiväkotilasten hyvinvointiin

Tutkimusartikkeli julkaistu

Riikka Puhakan ym. artikkeli päiväkotien viherpihoista on julkaistu International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä. Luontokontaktien on todettu vaikuttavan myönteisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Aiemmissa koulujen tai päiväkotien pihojen viherrakentamishankkeissa ei ole kuitenkaan tutkittu samanaikaisesti pihojen vihertämistä ja niiden mikrobiston monimuotoisuutta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako biodiversiteettialtistuksen lisääminen ja viherpihojen rakentaminen lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja leikkiin, heidän ympäristösuhteeseensa ja koettuun hyvinvointiinsa. Lahdessa, Espoossa ja Tampereella muokattiin yhteensä kuusi päiväkotipihaa mikrobistoltaan monimuotoisen kuntan, siirtonurmen, turveharkkojen ja istutuslaatikoiden avulla.

Haastattelu- ja kyselyaineiston perusteella jäsennettiin sekä erilaisia toimintamahdollisuuksia viherpihoilla sekä pihojen vihertämiseen liittyviä dynaamisia ulottuvuuksia. Monimuotoiset viherpihat koettiin turvallisiksi, ja ne inspiroivat lasten leikkiä, monipuolistivat heidän toimintojaan sekä lisäsivät fyysistä aktiivisuutta. Viherpihoilta saatiin kehollisia luontokokemuksia, ja ne mahdollistivat moniaistisen havainnoinnin sekä erilaisia oppimistilanteita. Dynaamiset ja emotionaaliset tavat olla yhteyksissä luonnonympäristöön lisäsivät lasten hyvinvointia. Viherpihojen hoitoon ja niiden tutkimiseen liittyvät toiminnot edistivät lasten ympäristösuhteen kehittymistä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveyttä edistävien pihojen suunnittelussa.  

International Journal of Environmental Research and Public Health: Greening of Daycare Yards with Biodiverse Materials Affords Well-Being, Play and Environmental Relationships