Luonto voi tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista

Tutkimusartikkeli julkaistu

Riikka Puhakan, Kati Pitkäsen ja Iikka Oinosen tutkimusartikkeli maahanmuuttajataustaisten nuorten luontosuhteesta ja luonnon virkistyskäytöstä on julkaistu Terra-lehdessä. Maahanmuuttajien onnistuneesta kotoutumisesta on tullut entistä tärkeämpää maahanmuuttajaväestön osuuden kasvaessa. Aikaisempien tutkimusten perusteella luonto voi tukea maahanmuuttajien kotoutumista. Tutkimuksessa tarkastellaan lahtelaisilta 7.–9.-luokkalaisilta kerätyn kyselyaineiston (N=1121) perusteella nuorten luonnossa virkistäytymisen tapoja, heidän luontosuhdettaan sekä koettuja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Tutkimuksessa pohditaan Gentinin ym. (2019) viitekehykseen tukeutuen, miten luonto tukee maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista Suomessa.

Tulosten perusteella luonto on tärkeä osa maahanmuuttajataustaisten nuorten arkea ja voi tukea heidän rakenteellista, kulttuurista, vuorovaikutuksellista ja identifioivaa integraatiotaan. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välillä on kuitenkin myös eroja. Luontoon liittyvien mahdollisuuksien ja hyötyjen turvaamiseksi on tärkeää, että luonto ja viheralueet sekä niihin liittyvät tiedot, taidot ja kulttuuriset käytännöt ja merkitykset ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa ja erilaisten väestöryhmien tarpeet huomioidaan nykyistä paremmin alueiden suunnittelussa, hoidossa ja käytössä.

Terra: Maahanmuuttajataustaisten nuorten luontosuhde ja luonnon virkistyskäyttö – tutkimus Lahden yläkoululaisista