Luonto voi parantaa opiskelijoiden arjessa jaksamista

Tutkimusartikkeli julkaistu

Riikka Puhakan tutkimusartikkeli yliopisto-opiskelijoiden luonnossa virkistäytymisestä on julkaistu Journal of Outdoor Recreation and Tourism -lehdessä. Tutkimuksen perustana on lisääntynyt tieto luonnon myönteisistä vaikutuksista niin aikuisten kuin lasten hyvinvointiin ja terveyteen. Vähemmän tiedetään kuitenkin luonnon merkityksestä ihmisten arjessa varhaisaikuisuudessa itsenäistymisen elämänvaiheessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin yliopisto-opiskelijoiden luonnossa virkistäytymistä ja sen koettuja hyvinvointivaikutuksia. Laadullinen aineisto koostui Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opiskelijoiden vuonna 2020 laatimista temaattisista kirjoituksista (N = 47).

Tulosten perusteella useimmat ovat pystyneet säilyttämään aktiivisen osallistumisen luonnon virkistyskäyttöön opiskeluaikana. Luonnolla voi olla tärkeä merkitys hyvinvoinnin kannalta paljon stressitekijöitä sisältävässä elämänvaiheessa ja erityisesti COVID-19 pandemian aikana. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia niin fyysiseen aktiivisuuteen kuin emotionaaliseen ja kognitiiviseen uudistumiseen, sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen sekä monien stressitekijöiden fysiologisten haittojen lieventämiseen. Luonto voi auttaa opiskelijoita reflektoimaan omaa elämäänsä ja jopa vahvistamaan minäkuvaansa. Luontoalueet tarjoavat mahdollisuuksia opiskelijoiden yhteisille kokemuksille mutta mahdollistavat myös arjesta vetäytymisen ja opiskelijaelämän paineista vapautumisen.

Luontoyhteyden heikentymisen estämiseksi nuorten aikuisten luontokontakteja olisi tärkeää tukea. Luonnossa virkistäytymiseen kannustaminen eri elämänvaiheissa mahdollistaa elämänmittaisen luontoyhteyden ja hyvinvoinnin kokemusten vahvistamisen.

Journal of Outdoor Recreation and Tourism: University students’ participation in outdoor recreation and the perceived well-being effects of nature