Puheäänten käsittely aivoissa on yhteydessä esilukutaitoihin leikki-iässä

Esilukutaidot leikki-iässä ennustavat merkittävästi myöhempää lukutaitoa. Näihin taitoihin kuuluvat kirjaintuntemus, äännetietoisuus eli kyky käsitellä äänteitä ja sanan osia, nopea sananhaku eli kyky hakea sanoja mielestä nopeasti ja kielellinen työmuisti eli se kuinka lapsi pystyy väliaikaisesti säilyttämään mielessä kielellistä materiaalia. Näiden esilukutaitojen syntyyn vaikuttaa aivojen valmius käsitellä puhetta, esimerkiksi siinä esiintyviä äänteitä ja niiden muutoksia. Tuoreessa Lukivauva-hankkeessa tehdyssä Pro gradu -tutkielmassa löydettiin yhteyksiä puheäänten erottelua heijastavien aivovasteiden ja esilukutaitojen välillä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin aivosähkökäyrällä mitattuja vasteita puheäänille kahdellakymmenelläkolmella noin neljän vuoden ja seitsemän kuukauden ikäisellä lapsella. Tarkastelun kohteena olivat kaksi äänten erottelua heijastavaa aivovastetta, poikkeavuusnegatiivisuus (mismatch negativity, MMN) sekä myöhäinen erotteleva negatiivisuusvaste (late discriminative negativity, LDN). Lisäksi lapsilta arvioitiin aiemmissa tutkimuksissa lukutaidolle keskeisiksi osoittautuneita, edellä mainittuja esilukutaitoja.

Tutkimuksessa löydettiin yhteyksiä puheäänten erottelua heijastavien aivovasteiden ja esilukutaitojen, erityisesti kirjaintuntemuksen ja nopean sananhaun, välillä. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kielelliset toiminnot painottuvat tyypillisesti vasempaan aivopuoliskoon ja ei-kielellisten äänten käsittely puolestaan oikeaan aivopuoliskoon. Tässä tutkimuksessa vasemmalle aivopuoliskolle painottuvat aivovasteet olivatkin yhteydessä hyvään suoriutumiseen nopean sananhaun tehtävässä, oikealle painottuvat aivovasteet taas heikkoon suoriutumiseen.

Puheäänten heikko erottelu ja sen painottuminen oikeaan aivopuoliskoon esimerkiksi lukivaikeuden sukuriskistä johtuen voivat siis olla yhteydessä esilukutaitojen poikkeavaan kehitykseen. Olisikin tärkeää selvittää puheäänten erottelun vahvistamisen merkitystä lukutaitojen tukemiseksi.