Tutkimusryhmä
Lukivauva-hankkeen Helsingin yliopiston tutkimusryhmä sekä yhteistyökumppanit Jyväskylän yliopistosta ja Karoliinisesta instituutista.
Teija Kujala

Olen psykologian professori ja johdan tätä hanketta, joka kuuluu laajempaan kielen ja kielellisten häiriöiden aivoperustaa koskevaan hankkeeseeni. Tutkin kielen havaintoa ja sen häiriöitä, kuten lukivaikeutta. Olen kiinnostunut myös kielen kehityksestä sekä aivojen muotoutuvuudesta oppimisen ja kuntoutuksen myötä. Keskeinen päämääräni on löytää tehokkaita keinoja lievittää kielellisiä vaikeuksia.

Teija Kujala Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Kaija Mikkola

Olen lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri. Hoidan työkseni täysiaikaisina ja keskosina syntyneitä imeväisiä. Olen tehnyt seurantatutkimusta keskosen myöhäisennusteesta ja kuuloaivokuoren kehityksestä. Tässä tutkimuksessa teen yhteistyötä perustutkijoiden kanssa edesauttaen vastasyntyneiden rekrytointia ja perheiden informointia sekä tarvittaessa myöhemmin lapsen ohjaamisessa jatkoseurantaan, jos tutkimuksen puitteissa se osoittautuu tarpeelliseksi. Tutkimustulosten osalta roolini on kliinikkona arvioida tulosten merkitystä käytännön työssä.

Paula Virtala

Olen psykologian tohtori ja työskentelen hankkeessa varajohtajana. Väitöskirjassani olen selvittänyt aivosähkökäyrän avulla kuulokykyjen kehitystä vauvaiästä aikuisuuteen ja musiikin harrastamisen vaikutusta tähän kehitykseen. Lukivauva-hankkeen yhteydessä tutkin mm. vauvan varhaisia kielellisiä- ja kuulovalmiuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä puheen hermostollista käsittelyä lukivaikeudesta kärsivillä. Olen myös mukana ohjaamassa väitöskirjoja ja pro gradu -töitä.

Paula Virtala Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Linda Kailaheimo-Lönnqvist

Toimin tässä hankkeessa väitöskirjan tekijänä ja osallistun hankkeessa mukana olevien lasten tutkimiseen. Tapaan lapset kun he ovat 2–3 vuoden ikäisiä ja tutkin heidän kielellistä suoriutumistaan sekä sitä, miten he käsittelevät kieltä aivojen tasolla ja miten kehitys vaikuttaa näihin toimintoihin. Olen logopedian maisteri ja ennen väitöskirjatutkimuksen aloittamista olen työskennellyt puheterapeuttina Rinnekoti-Säätiöllä ja Helsingin kaupungilla.

Sanna Talola

Olen kognitiotieteen opiskelija ja minua kiinnostaa aivojen ja kognitiivisten kykyjen kehittyminen. Kielen omaksuminen on pitkä ja kiehtova prosessi! Lukivauva-hankkeessa toimin koordinaattorina. Olen yhteydessä tutkimukseen osallistuviin perheisiin ja tutkimuksesta kiinnostuneet voivat osoittaa kysymyksensä minulle.

Satu Salonen
Eino Partanen

Tutkimuksissani pyrin selvittämään varhaislapsuuden oppimisen aivoperustaa ja aivomekanismeja sekä selvittämään, miten oppimista voidaan parhaiten varhaisiässä tukea ja oppimisen hankaluudet tunnistaa. Työskentelen myös ajoittain neuropsykologina. Tällä hetkellä toimin yliopistonlehtorina ja opetan asiakastyössä tarvittavia työelämätaitoja psykologian opiskelijoille.

Paavo Leppänen

Olen psykologian professorina Jyväskylän yliopistossa.  Kiinnostuksenani on selvittää lukemisen pulmien riskitekijöitä ja tuottaa tietoa, joka auttaa löytämään keinoja selvitä lukemisen vaikeuksista. Olemmekin yhdessä tutkimusryhmämme kanssa tutkineet lukivaikeuksiin liittyviä eroavuuksia aivotoiminnassa ja lukemisen kannalta tärkeissä kielellisissä taidoissa jo vauvaiästä lähtien.

 

Paavo Leppäsen tiedot Jyväskylän yliopiston sivuilla ⇒

Jarmo Hämäläinen

Olen kognitiivisen neurotieteen professori Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Olen tutkinut kuulojärjestelmän toimintaa vauvoilla ja lapsilla. Kuulojärjestelmässä esiintyvät poikkeamat saattavat olla myös yksi lukemisen vaikeuksien taustalla olevista tekijöistä. Pyrin myös soveltamaan uusimpia aivotutkimusmenetelmiä, kuten aivoaktiivisuuden paikantamista ja rytmisyyttä, vauvojen ja lasten aineistoihin.

Jarmo Hämäläisen tiedot Jyväskylän yliopiston sivuilla ⇒

Juha Kere

Toimin molekyyligenetiikan professorina Karolinska Institutetissa, Tukholmassa, kotoisin Helsingistä. Ryhmämme on löytänyt useimmat tunnetuista lukihäiriön alttiusgeeneistä, alkaen ensimmäisestä, DYX1C1-geenistä. Haluamme ymmärtää perimän merkityksen lukihäiriön synnyssä.

Juha Kere Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa ⇒

Eira Leinonen

Toimin tämän hankkeen tutkimussairaanhoitajana professori Keren ryhmässä ja vastaan geenitutkimuksissa tarvittavien näytteiden keruusta. Minulla on pitkä kokemus työstä Lastenklinikalla. Vastaan mielelläni kaikkiin geenitutkimuksia koskeviin kysymyksiin!