Tutkimusryhmä

Lukivauva-hankkeen Helsingin yliopiston tutkimusryhmä sekä yhteistyökumppanit Jyväskylän yliopistosta ja Karoliinisesta instituutista.
Teija Kujala

Olen psykologian professori ja johdan tätä hanketta, joka kuuluu laajempaan kielen ja kielellisten häiriöiden aivoperustaa koskevaan hankkeeseeni. Tutkin kielen havaintoa ja sen häiriöitä, kuten lukivaikeutta. Olen kiinnostunut myös kielen kehityksestä sekä aivojen muotoutuvuudesta oppimisen ja kuntoutuksen myötä. Keskeinen päämääräni on löytää tehokkaita keinoja lievittää kielellisiä vaikeuksia.

Teija Kujala Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Kaija Mikkola

Olen lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri. Hoidan työkseni täysiaikaisina ja keskosina syntyneitä imeväisiä. Olen tehnyt seurantatutkimusta keskosen myöhäisennusteesta ja kuuloaivokuoren kehityksestä. Tässä tutkimuksessa teen yhteistyötä perustutkijoiden kanssa edesauttaen vastasyntyneiden rekrytointia ja perheiden informointia sekä tarvittaessa myöhemmin lapsen ohjaamisessa jatkoseurantaan, jos tutkimuksen puitteissa se osoittautuu tarpeelliseksi. Tutkimustulosten osalta roolini on kliinikkona arvioida tulosten merkitystä käytännön työssä.

Paula Virtala

Olen psykologian tohtori ja työskentelen hankkeessa varajohtajana. Väitöskirjassani olen selvittänyt aivosähkökäyrän avulla kuulokykyjen kehitystä vauvaiästä aikuisuuteen ja musiikin harrastamisen vaikutusta tähän kehitykseen. Lukivauva-hankkeen yhteydessä tutkin mm. vauvan varhaisia kielellisiä- ja kuulovalmiuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä puheen hermostollista käsittelyä lukivaikeudesta kärsivillä. Olen myös mukana ohjaamassa väitöskirjoja ja pro gradu -töitä.

Paula Virtala Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Linda Kailaheimo-Lönnqvist

Toimin tässä hankkeessa väitöskirjan tekijänä ja osallistun hankkeessa mukana olevien lasten tutkimiseen. Tapaan lapset kun he ovat 2–3 vuoden ikäisiä ja tutkin heidän kielellistä suoriutumistaan sekä sitä, miten he käsittelevät kieltä aivojen tasolla ja miten kehitys vaikuttaa näihin toimintoihin. Olen logopedian maisteri ja ennen väitöskirjatutkimuksen aloittamista olen työskennellyt puheterapeuttina Rinnekoti-Säätiöllä ja Helsingin kaupungilla.

Eino Partanen

Tutkimuksissani pyrin selvittämään varhaislapsuuden oppimisen aivoperustaa ja aivomekanismeja sekä selvittämään, miten oppimista voidaan parhaiten varhaisiässä tukea ja oppimisen hankaluudet tunnistaa. Työskentelen myös ajoittain neuropsykologina. Tällä hetkellä toimin yliopistonlehtorina ja opetan asiakastyössä tarvittavia työelämätaitoja psykologian opiskelijoille.

Paavo Leppänen

Olen psykologian professorina Jyväskylän yliopistossa.  Kiinnostuksenani on selvittää lukemisen pulmien riskitekijöitä ja tuottaa tietoa, joka auttaa löytämään keinoja selvitä lukemisen vaikeuksista. Olemmekin yhdessä tutkimusryhmämme kanssa tutkineet lukivaikeuksiin liittyviä eroavuuksia aivotoiminnassa ja lukemisen kannalta tärkeissä kielellisissä taidoissa jo vauvaiästä lähtien.

 

Paavo Leppäsen tiedot Jyväskylän yliopiston sivuilla ⇒

 

Jarmo Hämäläinen

Olen kognitiivisen neurotieteen professori Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Olen tutkinut kuulojärjestelmän toimintaa vauvoilla ja lapsilla. Kuulojärjestelmässä esiintyvät poikkeamat saattavat olla myös yksi lukemisen vaikeuksien taustalla olevista tekijöistä. Pyrin myös soveltamaan uusimpia aivotutkimusmenetelmiä, kuten aivoaktiivisuuden paikantamista ja rytmisyyttä, vauvojen ja lasten aineistoihin.

Jarmo Hämäläisen tiedot Jyväskylän yliopiston sivuilla ⇒

Juha Kere

Toimin molekyyligenetiikan professorina Karolinska Institutetissa, Tukholmassa, kotoisin Helsingistä. Ryhmämme on löytänyt useimmat tunnetuista lukihäiriön alttiusgeeneistä, alkaen ensimmäisestä, DYX1C1-geenistä. Haluamme ymmärtää perimän merkityksen lukihäiriön synnyssä.

Juha Kere Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa ⇒

Eira Leinonen

Toimin tämän hankkeen tutkimussairaanhoitajana professori Keren ryhmässä ja vastaan geenitutkimuksissa tarvittavien näytteiden keruusta. Minulla on pitkä kokemus työstä Lastenklinikalla. Vastaan mielelläni kaikkiin geenitutkimuksia koskeviin kysymyksiin!

Peixin Nie

Teen tällä hetkellä tohtorintutkintoon tähtäävää väitöskirjaa ja tutkin musiikin harjoittelun vaikutuksia lasten kognitiivisiin toimintoihin sekä musiikin ja kielen välisiä yhteyksiä. Aloitin tässä projektissa toukokuussa 2022 ja tehtävänäni on koordinoida projektin käytännön toteutusta ja datankeruuta kouluikäisillä lapsilla. Olen kiinnostunut siitä, vaikuttaako musiikki lukivaikeutta lievittävästi ja lukitaitoja kehittävästi.

Peixin Nie Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Sergio Navarrete

Olen valmistunut Barcelonan yliopiston biolääketieteistä ja tein maisterin tutkintoni kognitiivisesta neurotieteestä. Opintoihin kuuluvan harjoitteluni tein siellä lääketieteellisen tiedekunnan aivostimulaatiolabrassa. Minua kiinnostaa kognitio ja aivojen kehitys sekä niiden vauriot ja plastisuus. Siksi aloitinkin vuonna 2022 Lukivauvaprojektissa väitöskirjatutkijana. Tutkin puheen prosessoinnin hermostollista kehitystä varhaislapsuudessa ja perinnöllisen lukivaikeusriskin vaikutuksia siihen. Selvitän myös aivoaktivaation ja kielitaitojen välisiä yhteyksiä. Uusi tutkimustieto saattaa tulevaisuudessa edistää lasten lukitaitojen ja kielen oppimisen kehityspolkua maailmanlaajuisesti.
 

Niina Seittenranta

Toimin Lukivauva-hankkeessa väitöskirjatutkijana. Tutkimukseni keskittyy selvittämään aivojen kehittymistä lapsilla, joilla on kohonnut lukivaikeusriski. Hyödynnän tutkimuksessani aineistoa, jota on kerätty varhaislapsuuden aikana ja kouluiässä. Taustani on kognitiotieteessä, josta suoritin kandi- ja maisteritutkinnon Helsingin yliopistolla. Olen myös kiinnostunut laskennallisista tutkimusmenetelmistä ja tilastotieteestä, joista minulla on sivuaine.

Oona Holkeri

Olen psykologian maisterivaiheen opiskelija. Lukivauvassa aloitin tutkimusavustajana syksyllä 2022. Teen muiden tutkimusavustajien kanssa kouluikäisten lasten tutkimuksia. Olen kiinnostunut erilaisten oppimisvaikeuksien, kuten lukivaikeuden aivoperustasta, sekä oppimisvaikeuksiin liittyvistä kognitiivisista toiminnoista. Lisäksi minua kiinnostaa näiden vaikeuksien ennaltaehkäisevät tukitoimet ja kuntoutus.

Johanna Hämäläinen

Olen psykologian maisterivaiheen opiskelija ja aloitin tutkimusavustajana Lukivauvassa syksyllä 2022. Olen mukana projektissa toteuttamassa kouluikäisten lasten tutkimuksia yhdessä muiden tutkimusavustajien kanssa. Olen kiinnostunut erityisesti lasten ja nuorten neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ja tulevaisuudessa minua kiinnostaisikin työskennellä sen parissa.