Tutkimus

IntraComp-tutkimushankeen päätavoite on kerätä tietoa puolueiden sisäisistä vaalikilpailun mekanismeista (eng. intra-party competition) suhteellisen vaalitavan vaalijärjestelmissä.

Päätutkimuskysymys, johon IntraComp pyrkii vastaamaan kuuluu, miksi tietynlaiset poliitikot edustavat tietynlaisia äänestäjiä. IntraComp pyrkii siis lisäämään ymmärrystä edustuksellisen demokratian toiminnasta tarkastelemalla, kuinka kasvanut politiikan henkilöityminen ja puolueiden sisäinen vaalikilpailu vaikuttavat edustuksellisuuteen ja poliittiseen tilivelvollisuuteen.

Hanke tutkii demokratian edustuksellisuuden kannalta keskeisten toimijoiden strategioita. Näitä toimijoita ovat äänestäjät, ehdokkaat ja puolueet. IntraComp-hanke tuottaa uutta tutkimustietoa rikkaan ja monipuolisen aineiston pohjalta, mikä mahdollistaa vakiintuneiden teorioiden testaamisen. Hankkeen tutkimusaineistoon kuuluvat haastattelut, kyselytutkimukset, rekisteriaineistot ja koeasetelmista kerätyt havaintoaineistot.

Hankkeen empiirinen painopiste on Suomen vaalijärjestelmässä (suhteellinen vaalitapa ja avoin listavaali), jota voidaan pitää kriittisenä tapauksena. Pyrimme testaamaan teorioitamme myös muissa konteksteissa siinä määrin kuin aineistomme sen mahdollistaa.

IntraComp-hanke on jäsennelty kolmeen työpakettiin, joista jokainen kohdentuu yhtä keskeistä toimijaa kohtaan:

Työpaketti 1. – Puolueiden ehdokasvalintastrategiat

Ensimmäinen työpaketti on omistettu puolueperspektiiville, missä pyrimme valottamaan puolueiden keskeisiä strategioita ehdokkaiden valintaan liittyen. Tämä työpaketti hyödyntää kahta metodologista lähestymistapaa: haastattelut puolueiden sihteeristöjen ja puoluetoimijoiden kanssa, jotka vastaavat puolueiden ehdokasvalinnasta, sekä analysoimme näiden valintojen lopputuloksia tarkastelemalla bibliografisia ja rekistereihin pohjaavia aineistoja vuosien 1995–2019 eduskuntavaaleissa ehdolla olleista ehdokkaista. Hyödynnämme myös vaalikoneista ehdokkaiden asenteita koskevia aineistoja.

Työpaketti 2. – Ehdokasstrategiat

Toinen työpaketti keskittyy ehdokasnäkökulmaan ja pyrkii paljastamaan ehdokasstrategiat, jotka tuovat menestystä puolueiden sisäisessä vaalikamppailussa. Tämä työpaketti hyödyntää useita aineistolähteitä, jotka auttavat meitä vastaamaan tutkimuskysymykseen useista tulokulmista. Hyödynnämme rekisteri ja bibliografisia aineistoja vuosien 1995–2019 eduskuntavaaleissa ehdolla olleista ehdokkaista. Lisäksi käytämme vaalikoneaineistoja, kansalliseen eduskuntavaaliehdokkaat kyselyyn ja kansainväliseen Comparative Candidates Surveyhin (CCS) annettuja vastauksia.

Työpaketti 3. – Äänestäjästrategiat

Kolmas työpaketti analysoi äänestäjänäkökulmasta ehdokasäänien keskittymistä tietyille ehdokkaille. Tässä työpaketissa hyödynnämme kyselyaineistoja ja erinäisiä koeasetelmia. Pääaineistolähteenä toimii Suomen vaalikonsortion eduskuntavaalikyselytutkimukset 2003–2015. Kyselytutkimuksissa syvennytään äänestäjän itseraportoituihin motivaatiotekijöihin ja muihin yksilötason tekijöihin, jotka ohjaavat äänestäjien ehdokasvalintaa. Koeasetelmat ovat pääosin internet-pohjaisia kokeita, joissa testaan erinäisiä kausaalihypoteeseja liittyen ehdokasäänestämiseen.