Ihmiset

Tällä sivulla voit tutustua suomen kielen ja kirjallisuuden ryhmään kuuluviin tutkijoihin.
Liisa Tainio, professori

äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori  

nykysuomen, suomen kielen ja naistutkimuksen dosentti  

liisa.tainio@helsinki.fi 

Siltavuorenpenger 3, huone 234 

Olen perehtynyt monenlaiseen koulun tekstien ja oppimistilanteiden vuorovaikutuksen tutkimukseen. Kiinnostuksen kohteena ovat niin kieliopin opettamisen keinot kuin kaunokirjallisuuden valikoituminen opetukseen. Viime aikoina olen syventynyt luokkahuoneen vuorovaikutuksen kehollisuuteen ja materiaalisuuteen ja pohtinut sukupuolen merkitystä kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Maria Ahlholm, vanhempi yliopistonlehtori

FT, dosentti (suomen kieli, erityisesti soveltava kielentutkimus)

maria.ahlholm@helsinki.fi 

Siltavuorenpenger 3, huone 228 

Tutkin suomen kielen alkavaan ja kehittyvään kielitaitoon, monikielisyyteen ja kielitietoiseen opetukseen liittyviä teemoja. Viime aikoina olen tutkinut erityisesti perusopetukseen valmistavaa opetusta kielellisen sosialisaation areenana. Suuri osa kielelliseen sosialisaatioon liittyvästä empiirisestä tutkimuksestani perustuu kahteen johtamaani laajaan etnografiseen videoaineistohankkeeseen, joista toinen on koottu pitkittäistaltiointina yhdestä alakoulusta ja toinen aineisto poikittaistaltiointeina useasta eri ala- ja yläkoulusta. Kielellisen sosialisaation teorian ohella konstruktiokielioppi ja käyttöpohjainen kielinäkemys luonnehtivat tutkimustani. Olen testannut konstruktiokieliopillista ajatteluani luomalla Toisto-nimisen kielenoppimismetodin, jonka perustana on ymmärrys kielestä sanaa laajempien yksikköjen verkostona ja kielenoppimisesta prosessina, joka perustuu käyttöyhteyksissään esiintyvien rakenteiden mallintamiseen ja toistoon. Taustaltani olen tekstintutkija, ja suomen kielen alaan kuuluva väitöskirjani vuonna 2007 käsitteli vuosien 1551–1992 Vanhan testamentin suomennosten semantiikkaa ja kieliopillisten elementtien metaforisaatiota. 

Satu Grünthal, vanhempi yliopistonlehtori

FT, dosentti (kotimainen kirjallisuus)

satu.grunthal@helsinki.fi

Siltavuorenpenger 3, huone 233  

Opettajankoulutuksessa erityisalojani ovat kirjallisuuspedagogiikka ensimmäisen ja toisen kielen kontekstissa sekä lukutaitoon ja sen syventämiseen liittyvät kysymykset. Kirjallisuudentutkijana kiinnostukseni on viime vuosina kohdistunut esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeiseen evakkokirjallisuuteen ja runouden metriikkaan. Vuosina 2022–2024 toimin Suomen kirjallisuuden vierailevana apulaisprofessorina Vilnan yliopistossa Liettuassa.

 

Sirke Happonen, yliopistonlehtori

FT, LO, dosentti (kotimainen kirjallisuus) 

sirke.happonen@helsinki.fi 

Siltavuorenpenger 3, huone 233 

Erityisalaani kuuluvat lasten- ja nuortenkirjallisuus, kuvitustaide sekä Tove Janssonin tuotanto. Väitöskirjani käsitteli Tove Janssonin muumikuvituksia ja -tekstejä, ja olen suomentanut Janssonin teoksia sekä julkaissut niistä kirjoja ja artikkeleita. Janssonin laaja tuotanto työllistää ja kiehtoo minua edelleenkin. Lisäksi olen kiinnostunut tanssin ja teatterin kytköksistä kirjallisuuteen ja kieleen. Kursseillani keskeiseksi nousee myös metsän ja kirjallisuuden yhteys, ja monet kurssini myös tapahtuvat metsässä. 

 

Riitta Juvonen, yliopistonlehtori

FT, AO 

riitta.juvonen@helsinki.fi 

Siltavuorenpenger 3, huone 227 

Tutkin erityisesti kirjoittamista ja kirjoittamisen opettamista luokkahuoneissa. Suomen kielen alan väitöskirjassani (2014) tutkin erilaisten yhdyslauseiden dialogista luonnetta lukiolaisten kirjoitelmissa. Viime vuosina olen tutkinut erityisesti kirjoittamista osana luokkahuoneen vuorovaikutusta: lukiolaisten kirjoittamisen digitaalisuutta ja alakoululaisten tietokirjoittamista. Muita kiinnostuksenkohteitani ovat monikieliset opetustilanteet ja kieliopin käsitteiden opettaminen. 

Ulla Karvonen, yliopistonlehtori (ma., 1.8.2022–31.7.2024)

KT

ulla.r.karvonen@helsinki.fi 

Siltavuorenpenger 3A, huone 233 

Tutkimustyössäni olen tarkastellut vuorovaikutusta erilaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa keskittyen erityisesti opettajan keholliseen toimintaan ja tekstien käyttöön pedagogisen toiminnan välineinä. Väitöskirjatyössäni tarkastelin oppimateriaalien hyödyntämistä opetustilanteissa, ja väitöskirjan jälkeisessä työskentelyssä tutkimusaiheitani ovat olleet luokkahuoneen kosketuskäytänteet sekä kehollisen ohjaamisen käytänteet taiteilija-kehittäjien työvälineenä. Kiinnostuksenkohteisiini lukeutuu lisäksi koulun kirjallisuuskasvatus.  

Jenni Marjokorpi, yliopistonlehtori (ma., kevät 2024)

FT, LO

jenni.marjokorpi@helsinki.fi

Siltavuorenpenger 3, huone 227 

Vuonna 2023 hyväksytty väitöskirjani käsitteli sitä, miten suomen kielen kieliopin opetus voisi tuottaa merkityksellistä ja vaikuttavaa tietoa (powerful knowledge). Olen kiinnostunut metakielellisen tietoisuuden annista luku- ja kirjoitustaidoille, kieliopin didaktiikasta, tieteenalatiedon rekontekstualisaatiosta sekä keskustelukulttuurista ja dialogitaidoista eri koulutusasteilla. Työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa tutkien tiedonalakohtaisia monilukutaitoja valmistavan opetuksen oppilaiden näkökulmasta.

Keväällä 2024 opetan suomen kielen ja kirjallisuuden sekä draaman didaktiikkaa Helsingin yliopistossa.