Tutkimushankkeet

Ryhmämme tutkii maantieteen opetukseen ja ympäristökasvatukseen liittyviä aiheita sekä Suomessa että kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Käynnissä olevat hankkeet

Tieto kestäviä tulevaisuuksia rakentamassa: Tiedonalaperustainen, eheytetty ja arkitieto maantieteen, historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa 

Informaation määrän kasvu, mielipidevaikuttaminen, yhteiskunnallinen polarisaatio, ilmastokriisi sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus haastavat visioimaan ja kehittämään mahdollisimman kestäviä tulevaisuuksia. Helsingin yliopistossa toteutettavan tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia, miten kestäviä tulevaisuuksia voidaan visioida ja rakentaa historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksessa yhdistämällä tieteellinen ja poikkitieteellinen tieto oppilaiden arkitietoon. Hankkeessa haastatellaan opettajia ja oppilaita, havainnoidaan opetusta ja analysoidaan opetussuunnitelmia ja opetusmateriaaleja. Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten opettajat voivat kehittää oppiaineisiin perustuvaa ja niitä integroivaa opetusta sekä hyödyntää oppilaiden arkitietoa opetuksessaan. Arkitiedon yhdistäminen tieteelliseen ja poikkitieteelliseen tietoon vahvistaa oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan visioida mahdollisimman kestävää tulevaisuutta.

Hankkeen johtaja: professori Sirpa Tani.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Utopia Project

Tutkimusryhmä tutkii minkälainen pedagogiikka voisi edistää nuorten kansalaisvaikuttamista ekologisen kriisin aikakaudella, jossa ihmiskunta on ylittämässä planetaarisia rajoja.

Hankkeeseen osallistuu: dosentti Hannele Cantell.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Knowledge and Quality across School Subjects and Teacher Education (KOSS) -verkosto

KOSS-verkosto tuo yhteen kolme poikkitieteellistä kasvatustieteen alan tutkimusryhmää Ruotsista, Suomesta ja Englannista. Tavoitteenamme on ymmärtää paremmin, miten kasvattajat ja koulutusjärjestelmät voisivat varmistaa, että koulussa opetettava tieto saavuttaa transformatiivisen potentiaalinsa. Ammennamme työssämme merkityksellisen ja vaikuttavan tiedon (powerful knowledge) ja episteemisen laadun (epistemic quality) käsitteistä, jotka auttavat hahmottamaan, millainen tiedon rakentaminen on tuloksekasta ja voimaannuttavaa sekä miten koulussa voitaisiin rakentaa ja kehittää näitä ominaisuuksia.

The KOSS network brings together three cross-disciplinary educational research groups, rooted in several academic disciplines from Sweden, Finland and England. The research groups ROSE (Research on Subject-specific Education), SSRG (Subject Specialism Research Group) and HuSoEd, Research Community for Humanities and Social Sciences), will seek to understand how educators and education systems can ensure that school-based knowledge building reaches its transformative potential. In our work we draw upon the concepts ‘powerful knowledge’ and ‘epistemic quality’ to help us understand the qualities that knowledge building has when it is effective and empowering and to help us understand how educational processes can build and develop these properties.

Projektia johtaa Suomessa: professori Sirpa Tani.

Lisätietoa HuSoEdin KOSS-yhteistyöstä.

Lisätietoa KOSS-verkostosta Karlstadin yliopiston verkkosivuilta.

 

Päättyneet hankkeet

Nuorten paikkataju ja huolet

Hankkeen tarkoituksena on tehdä näkyväksi, missä ja miten nuoret liikkuivat pandemian aikakaudella kaupunkiympäristössä sekä selvittää nuorten eri paikkoihin liittämiä mielikuvia ja kokemuksia. Kokemukset ja mielikuvat voivat yhtäältä olla myönteisiä ja turvallisia, toisaalta luoda turvattomuutta tai ajaa tilanteeseen, jossa nuoren kokemukset vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa kielteisesti. Tätä kautta rakennetaan ymmärrystä siitä, miten nuorisotyön universaalit palvelut voivat vastata koronan aiheuttamaan nuorten pahoinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tietoperustaa vahvistamalla, dialogisen työskentelyn kautta tukea kaupunkeja tunnistamaan koronan aiheuttamaa nuorten hyvinvoinnin taantumaa ja tuen tarpeita sekä nuorisotyön kehittämistarpeita välittömästi ja koronan jälkeisessä vaiheessa. Hanketta koordinoi Nuorisotutkimusverkosto.

Hankkeeseen osallistui: professori Sirpa Tani.

Vaikuttavia metsäsuhteita: Seurannan kehittämisestä ennakointiin

Tutkimushankkeessa tarkastellaan suomalaisten metsäsuhteen nykytilaa ja ennakoidaan sen muutoksia. Näin tuotetaan tietoa metsäalan hyväksyttävyydestä ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista suhteessa kaupungistumisen ja digitalisaation kaltaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, biotalouteen, hyvinvointiin sekä vastuulliseen kuluttajuuteen. Metsäsuhteita tutkitaan moniulotteisesti sekä eri-ikäisillä että eri tavoin metsiin yhteyksissä olevilla kansalaisilla. Erityishuomio on lasten ja nuorten metsäsuhteissa. Hanke tuottaa työkaluja toimijoille, tärkeimpänä mittariston metsäsuhteiden seurantaan ja niiden kehittymiseen vaikuttamiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa, mikä varmistaa hankkeen jalkautumisen käytäntöihin ja hankkeen viestinnän läpileikkaavuuden. Hanketta koordinoi Helsingin ylipiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Hankkeeseen osallistui: professori Sirpa Tani.

GeoCapabilities: Teachers as Curriculum Leaders

Hankkeessa tutkittiin maantieteen opetusta oppilaiden toimintavalmiuksien edistäjänä. Samalla kiinnitettiin erityistä huomiota maantieteen asemaan opetussuunnitelmissa ja opettajankoulutuksessa eri maissa. Hanketta koordinoi professori David Lambert (Institute of Education, University College London). Suomen ja Englannin lisäksi hankkeeseen osallistui tutkijoita Belgiasta, Kreikasta ja Yhdysvalloista. Hanke sai rahoituksensa EU:n Lifelong Learning -ohjelmasta.

Vastuullinen tutkija: professori Sirpa Tani.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Kaupungin kanssa asujat: Lapset ja nuoret osallistuvina asukkaina

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa syvällistä ymmärrystä lasten ja nuorten tavoista olla vuorovaikutuksellisessa suhteessa asuinympäristönsä kanssa. Tutkimuskaupunkeja olivat Oulu, Helsinki ja San Francisco. Hanketta rahoitti Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma.

Hankkeen johtaja: professori Sirpa Tani.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.