Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiön vuoden 2024 apurahat on julkaistu haettavaksi

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö tukee Lammin biologisella asemalla tehtävää tutkimusta. Yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan 500-1500 euroa. Apurahaan kuuluu kuukauden ilmainen majoitus Lammin biologisella asemalla.

Apurahoin tuetaan Lammin biologisella asemalla tehtäviä pro gradu –tutkielmia sekä rahoitetaan väitöskirjatutkimusten kustannuksia. Apurahoja haetaan säätiön hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi ainakin tutkimuksen otsikko, hakijan henkilötiedot, tutkimukseen saatu ja haettu muu rahoitus sekä opinnäytetyön ohjaaja ja hänen yhteystietonsa. Liitteeksi tulee laittaa maksimissaan kahden sivun mittainen tutkimussuunnitelman tiivistelmä. Apurahan saajan tulee raportoida vuoden kuluttua apurahan saamisesta työn edistymisestä ja apurahan käytöstä säätiön hallitukselle.

Haku päättyy 31.3.2024. Apurahan saajille ilmoitetaan myönnöstä huhtikuun aikana.

Lisätietoja: säätiön asiamies Janne Sundell (janne.sundell@helsinki.fi, www.helsinki.fi/lammi/lbays). Hakemukset toimitetaan osoitteella: Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö, Pääjärventie 320, 16900 Lammi tai sähköpostitse säätiön asiamiehelle.

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö on tukenut olemassaolonsa aikana monenlaista tutkimusta. Usein tutkimus on kohdistunut hämäläiseen luontoon ja kohteena ovat olleet tutkimukset Evon alueella, Lammin Pääjärvi ja Vanajavesi.

Esimerkkejä rahoitetuista tutkimusaiheista ovat mm. järvien ravintoverkkoihin liittyvät tutkimukset, luonnonsuojelun mallilajiin täpläverkkoperhoseen liittyvät tutkimukset, perimän ja ympäristön yhteisvaikutus lohen ilmiasuun ja selviytymiseen, metsän kenttäkerroksen kasvillisuuden vuodenaikainen kehitys valaistuksen muuttuessa, kasvipatogeenien evoluutio ja ekologia sekä kosteikkojen merkitys ravinteiden pidättäjinä ja monimuotoisuuden ylläpitäjinä.