Suunnanmuutos

Ym­pä­ris­tö­krii­sien, ku­ten il­mas­ton­muu­tok­sen ja luon­to­ka­don, py­säyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan no­pei­ta rat­kai­su­ja. Eläm­me kes­tä­vyys­mur­rok­sen ai­kaa, joka vai­kut­taa jo­kai­sen ih­mi­sen elä­mään maa­pal­lol­la. 

Suunnanmuutos-ohjelmasarjassa pohditaan, miten talous, eläminen ja energian- ja ruuantuotanto uudistetaan niin, että ihmisten, ympäristön ja eläinten hyvinvointi silti säilyy – ja paranee. Äänessä ovat aiheen asiantuntijat Helsingin yliopistosta ja muualta.

Tervetuloa pohtimaan, miltä näyttää tulevaisuuden kestävä yhteiskunta ja arki!

Tutustu ohjelmasarjan tallenteisiin

Eläm­me ym­pä­ris­tö­krii­sien ai­ka­kaut­ta. Mi­ten tä­hän on tul­tu ja mi­ten kor­jaam­me suun­nan?  

Pysähdytäänpä hetkeksi pohtimaan, kuinka oikein päädyimmekään nykyiseen tilanteeseen. Mitkä käytännöt, tavat ja tottumukset ovat ajaneet ihmiskunnan suhteellisen lyhyessä ajassa kohti maapallon kantokyvyn rajoja? Ja kuinka kurssi korjataan? 
 
Mukana ovat Helsingin yliopistosta kotitaloustieteen ja -opetuksen professori Minna Autio ja tutkijatohtori Viola Hakkarainen sekä kestävän kehityksen erityisasiantuntija ja ympäristöpolitiikan dosentti Paula Schönach. Tapahtuman juontaa Liisa Mayow.

Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den ta­lous, joka ot­taa ny­kyis­tä pa­rem­min huo­mioon maa­pal­lon ra­jal­li­set re­surs­sit? Onko ta­lous­kas­vua ja ym­pä­ris­tö­krii­sien hi­das­ta­mis­ta mah­dol­lis­ta yh­dis­tää? Täs­sä ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­laan sii­tä, mik­si ja mi­ten ta­lous­jär­jes­tel­mäm­me pi­tää muut­tua ym­pä­ris­tö­krii­sien myö­tä.  

Tulevaisuuden kestävää taloutta pohtivat taloustieteilijä Sixten Korkman, Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar, tutkijatohtori Tero Toivanen sekä yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi. Keskustelua luotsaa Jari Hanska.  

Yhä useam­pi ih­mi­nen nä­kee näl­kää. Juu­ri nyt glo­baa­lia ruo­ka­krii­siä pa­hen­taa Ve­nä­jän hyök­käys Ukrai­naan. Taus­tal­la on kui­ten­kin suu­rem­pia ke­hi­tys­kul­ku­ja: il­mas­ton­muu­tok­sen ja luon­non köyh­ty­mi­sen ta­kia koko ruu­an­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä on mie­tit­tä­vä uu­del­leen, pi­kai­ses­ti. Mi­ten ruo­ka­krii­si rat­kais­taan? Mitä syöm­me tu­le­vai­suu­des­sa ja kuin­ka ruo­kam­me tuo­te­taan?  

Ruokajärjestelmän tulevaisuutta Tiedekulmassa pohtivat kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori Hanna Tuomisto, tutkijatohtori Kari Koppelmäki ja kehityspolitiikan neuvonantaja Sanna-Liisa Taivalmaa. Keskustelun juontaa Alma Onali

Kuin­ka koko yh­teis­kun­ta muu­te­taan niin, et­tei ku­kaan jää jal­koi­hin? Tut­ki­jat haas­ta­vat po­lii­ti­kot Tie­de­kul­man Sta­gel­la edus­kun­ta­vaa­lien alla. Mitä tu­le­van hal­li­tuk­sen pi­tää ot­taa huo­mioon, kun se ot­taa as­ke­lia koh­ti kes­tä­väm­pää yh­teis­kun­taa?

Keskusteluiden teemoina ovat muun muassa energiamurros, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja demokratian puolustaminen kriisien aikakaudella.

Mukana ovat tutkijat Simo Kyllönen, Eva Heiskanen ja Janne Hukkinen sekä poliitikot Satu Hassi (vihr.) ja Hussein al-Taee (sd.). Juontajana toimii Hanna Nikkanen.