Tavoitteet ja toiminta

Tiedekasvatuskeskuksessa tutkitaan, kehitetään ja toteutetaan tieteenalojen rajat ylittävää lasten ja nuorten tiedekasvatusta ja sitä tukevaa opettajien koulutusta tukeutumalla alan uusimpaan tutkimustietoon sekä jo vuodesta 2003 lähtien tutkittuihin ja kehitettyihin, kansainvälisesti arvostettuihin opettajien peruskoulutukseen integroituihin toimintamalleihin.

Tiedekasvatuskeskus kokoaa yhteen yliopiston keskeiset toimijat eri tieteenaloilta. Keskus toimii yhteistyössä myös yliopiston ulkopuolisten tahojen, kuten Uudenmaan kuntien ja koulujen, Tiedekeskus Heurekan, järjestöjen, elinkeinoelämän ja läheisten korkeakoulujen (mm. Aalto-yliopiston) kanssa.

Tiedekasvatuskeskus edustaa Helsingin yliopistoa kansallisessa, tiede- ja teknologiayliopistojen yhteisessä LUMA-keskus Suomi -verkostossa ja vastaa verkoston hallinnosta kaudella 2019-2022.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään globaalisti muiden tiedekasvatuksen akateemisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Yliopiston tiedekasvatustoimintaa vuodesta 2003 esitellään myös kirjassa Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistolla vuodesta 2003: Uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita opetukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Keskus vahvistaa osaltaan yliopiston mainetta luovana ja kansainvälisenä, ympäri maailmaa houkuttelevana oppimisen ja huippututkimuksen ympäristönä, jossa monitieteinen ongelmanasettelu ja yksiköiden välinen yhteistyö lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Helsingin yliopiston strategia 2017–2020 »

Temaattiset painopisteet

Teemat perustuvat strategiakauden 2017–2020 painoaloihin yliopistossa ja sen tiedekunnissa sekä valtakunnallisen StarT-toiminnan teemoihin.

  • Aine ja materiaalit (mm. avaruustutkimus; materiaalitutkimus; nanotiede; tähdet ja avaruus)
  • Digitalisaatio (mm. datatiede; digitaalinen oppiminen; kieliteknologia; ohjelmointi; robotiikka; teknologia ympärillämme; tekoäly)
  • Elämäntieteet & ikääntyminen ja hyvinvointi (mm. hyvinvointi ja terveys)
  • Globalisaatio & kestävä kehitys (mm. ilmakehätieteet; kaupunkitutkimus; luonto ja ympäristö; matematiikkaa ympärillämme)
  • Ihmismieli muuttuvassa maailmassa (mm. inhimillinen kasvu ja kehitys; koti, kulttuuri, kansainvälisyys; kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus; menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus)

Muut läpäisevät painopisteet

  • Tieteellisen prosessin luonteesta juontuva tutkimuksellinen ja toiminnallinen tiedeopiskelu
  • Ilmiöitä kokonaisuuksina tarkasteleva, tieteen eri aloja (ja myös teknologioita ja taiteenaloja) eheyttävä opiskelu
  • Tarinallisuus ja pelillisyys
  • Modernin teknologian pedagogisesti mielekäs/relevantti hyödyntäminen
  • Tieteen uusimpien innovaatioiden huomiointi

Keskus vahvistaa tutkimuspohjaista, tiedekasvatustoimintaan integroitua (aineen)opettajien koulutusta koko Helsingin yliopistossa.

Keskus edistää yliopiston aineenopettajakoulutuksen yhteyksiä työelämään ja muuhun ympäröivään yhteiskuntaan.

Tiedekasvatuksessa eri tieteenalojen/oppiaineiden välille on tärkeä rakentaa enemmän yhteyksiä ja tarkastella ilmiöitä, asioita ja käsitteitä eri oppiaineiden näkökulmasta laaja-alaisemmin. Uusissa perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteissakin painotetaan eheytyvää opetusta ja ilmiöpohjaisuutta.

Vuosien varrella kehitetyt ja toimivaksi havaitut, (aineen)opettajankoulutukseen integroidut monipuoliset tiedekasvatuksen toimintakonseptit leviävät keskuksen toiminnan myötä vähitellen eri tieteenaloille yliopistolla.

Keskuksen täydennyskoulutustoiminta edistää varhaiskasvatuksesta toisella asteelle opettajien elinikäistä oppimista ja vuorovaikutusta eri tahojen, kuten korkeakoulujen kanssa.

Keskus toteuttaa, edistää ja koordinoi aineenopettajan koulutusta tukevaa sekä aineenopettajien asiantuntemusta lisäävää tutkimusta ja selvitystyötä.

Keskus myös tiedottaa laajasti aineenopettajuuteen liittyvistä tapahtumista, ilmiöistä ja tutkimuksista.

Tiedekasvatuskeskuksen aktiviteetit tarjoavat Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien opettaja- ja muillekin opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia saada kokemuksia non-formaalista opetuksesta eri tieteenalojen parissa. Yliopiston opiskelijoille kerrotaan mm. ohjausmahdollisuuksista, koulutuksista ja kursseista yliopiston sisäisissä tiedotuskanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

Keskus edistää yliopiston opiskelijarekrytointia uudenlaisten monitieteisten lähestymistapojen kautta.

Tutkimusten mukaan tiedekasvatus tukee opiskelijoiden kiinnostuksen ja motivaation kehittymistä ja herättää kiinnostusta ja innostusta varhaislapsuudesta lähtien.

Eri tieteiden yhteistyöllä kehitetään uusia innostavia ratkaisuja myös nuorten haastaviksi kokemien matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun ja opetukseen, jotka ovat tärkeitä Helsingin yliopiston monien eri koulutusohjelmien koulutuksessa. Vastaavasti suomalaisten monipuolisen kielitaidon perusta on murenemassa, ja siksi on tärkeää saada nuoret innostumaan uusilla lähestymistavoilla myös kielten opiskelusta.

Uusissa perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan korkeakoulujen ja alempien asteiden oppilaitosten yhteistyön tärkeyttä. Monipuolinen yhteistyö edistää myös opiskelijarekrytointia.