Teologinen tiedekunta vihkii kahdeksan kunniatohtoria 9.6.2023

Helsingin yliopiston Promootion riemuvuosi avattiin 20.3.2023, jolloin julkistettiin myös yliopiston
uudet kunniatohtorit.

Keväällä vietetään teologisen, eläinlääketieteellisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan promootiota sekä jo sadatta filosofisen tiedekunnan promootiota. Perinteiseen tapaan promootioiden yhteydessä myönnetään kunniatohtorin arvoja yliopiston korkeimpana tunnustuksena. Promootioissa kunniatohtoreiksi vihitään tänä vuonna yhteensä 30 ansioitunutta henkilöä eri puolilta maailmaa.

Teologisen tiedekunnan kunniatohtorit

Riho Altnurme on Tarton yliopiston kirkkohistorian professori. Hän on neuvostoaikaisen Viron kirkkohistorian paras asiantuntija. Hän on monipuolisessa  tieteellisessä tuotannossaan käsitellyt muun muassa Neuvostoliiton harjoittamaa uskontopolitiikkaa Virossa ja virolaisen teologisen koulutuksen historiaa. Suomalaisten kirkkohistorioitsijoiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä jo yli neljännesvuosisadan ajan.

Annabel Brett on poliittisen ajattelun ja historian professori Cambridgen yliopistossa. Hänen laaja julkaisutuotantonsa käsittelee keskiajan ja varhaisen uuden ajan moraali- ja poliittista ajattelua, erityisesti luonnonoikeudellista traditiota, aristotelismia ja skolastista filosofiaa sekä viime vuosina myös kansainvälisen oikeuden historiaa. Professori Brett oli Suomen Akatemian rahoittaman ja Simo Knuuttilan johtaman Filosofinen psykologia, moraali ja politiikka -huippuyksikön akateemisen seurantaryhmän jäsen (2008–2013).

Grace Davie on brittiläinen emeritaprofessori Exeterin yliopistossa. Hän on toiminut vierailevana professorina mm. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa sekä Uppsalan yliopistossa. Davie on kirjoittanut lukuisia klassikoiksi muodostuneita uskontososiologian teoksia luoden myös uutta käsitteistöä. Urallaan hän on merkittävästi vankistanut uskonnon teemaa yhteiskuntatieteissä kuten myös yhteiskuntatieteen ja politiikantutkimuksen lähestymistapoja teologisessa tutkimuksessa. 

Philip Esler, Uuden testamentin professori Gloucestershiren yliopistossa, on Raamatun sosiaalitieteellisen tutkimuksen edelläkävijöitä. Hän on avannut monia uusia kysymyksenasetteluja varhaisten juutalaisten ja kristillisten tekstien tutkimuksessa sosiologisten, antropologisten ja sosiaalispykologisten näkökulmien kautta. Hän on käsitellyt myös Uuden testamentin teologiaa sekä Raamatun suhdetta kuvataiteisiin. Esler on tehnyt tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa yhteisissä tutkijaverkostoissa ja tutkimushankkeiden tukiryhmien jäsenenä. 

Maria Immonen on tehnyt pitkän uran kansainvälisen avustustyön parissa Suomessa, Tansaniassa, Sveitsissä ja ympäri maailmaa. Parhaillaan hän työskentelee Luterilaisen maailmanliiton maailmanpalvelun johtajana, ensimmäisenä tehtävään valittuna naisena. Hän johtaa järjestön mittavaa humanitaarista avustustoimintaa ja kehitysyhteistyötä. Toiminnassa korostuu kaikkein heikoimpien huomioiminen sekä globaali vastuu. Immonen on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan alumni.

Mia Lövheim on Uppsalan yliopiston uskontososiologian professori. Lövheim on erikoistunut uskonnon, median ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen, ja hänen tutkijaprofiilissaan painottuvat sukupuoleen ja nuoriin liittyvät kysymykset. Hän on sekä pohjoismaisen uskonnon ja mediatutkimuksen alan yhteistyöverkoston että kansainvälisen International Society for Media, Religion and Culture -seuran perustajajäsen ja jälkimmäisen kunniapuheenjohtaja. Hän on vuosia tehnyt aktiivista yhteistyötä Helsingin yliopiston uskontotieteen ja viestinnän tutkijoiden kanssa. Vuoden 2023 syyslukukauden hän työskentelee Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Greta  Thunberg on ruotsalainen mielipidevaikuttaja ja aktivisti. Hänen syksyllä 2018 Ruotsin valtiopäivätalon edessä aloittamansa Skolstrejk för klimatet laajeni nopeasti maailmanlaajuiseksi Fridays for Future -liikkeeksi, jossa koululaiset haastavat päättäjät tieteen tulosten edellyttämiin ilmastotoimiin. Greta Thunbergin tinkimättömän johdonmukaisen toiminnan arvo elonkehän tulevaisuuden puolesta on jo tunnustettu monin merkittävin kunnianosoituksin ja palkinnoin. Hän on toiminnallaan asettanut meille kaikille arjen valintoihin ulottuvan tehtävän, jonka olemme velvolliset toteuttamaan yhteisöjen ja yhteiskuntien jäseninä mutta ennen muuta ihmisinä. 

Munib Younan on vuosikymmenien ajan ollut Lähi-idän ja erityisesti Palestiinan kristittyjen ääni julkisuudessa. Toimiessaan Luterilaisen maailmanliiton  presidenttinä Younan on ollut globaalisti merkittävä kristillinen johtaja ja teologinen linjanvetäjä. Hänen ajattelussaan korostuu uskonnon myönteinen merkitys yhteiskunnalliseen toimintaan rohkaisevana tekijänä. Munib Younan on opiskellut maisteriksi Helsingin yliopistossa ja koko urallaan vaalinut läheisiä suhteita Suomeen.