Tutkimushanke

Yksityistyminen ja korkeakoulutukseen pyrkiminen: ohjausvälineet, yksityinen pääoma ja tasa-arvo korkeakoulutukseen hakeutumisessa (PAHE) -tutkimushankkeessa tarkastelemme laajojen määrällisten ja laadullisten aineistojen avulla korkeakoulutukseen hakeutumisen eriarvoistavia mekanismeja ja koulutuksen yksityistymisen problematiikkaa.

Tiedossa on, että korkeakoulujen opiskelijajoukon sosioekonominen profiili on vino erityisesti yliopistoissa ja koulutuksiin valituiksi tulevat muita todennäköisemmin korkeammista yhteiskuntaluokkataustoista tulevat nuoret kaupunkilaiset. Se, minkä välittävien mekanismien, valtasuhteiden ja pääoman muuntumien kautta tämä valikoituminen toteutuu, vaatii suomalaisessa kontekstissa sosiaalitieteellistä tutkimusta taloustieteellisen retoriikan vastapainoksi.

Tutkimme korkeakoulutukseen hakeutumista ja koulutuskentän yksityisiä toimijoita, kuten valmennuskursseja ja Suomessa toimivia yksityisiä, ulkomaisia yliopistoja ja näiden muuttuvaa roolia keskellä opiskelijavalintauudistusta. Kentän valtasuhteita analysoidaan laajan opiskelijakyselyaineiston, koulutusmaantieteellisen valmennuskurssimarkkina-aineiston sekä monipuolisen haastatteluaineiston avulla. Lisäksi tarkastelemme toisen asteen lukiokoulutuksen oppilaanohjauksen huomattavaa ja yhä kasvavaa roolia osana yliopistoihin hakeutumista laajan etnografisen aineiston avulla. Tutkimus pureutuu niihin mekanismeihin, jotka välittävät ja muovaavat eri sosioekonomisista lähtökohdista tulevien nuorten hakeutumista koulutukseen ja sitoutuvat koulutuksellisen eriarvoisuuden tuottamiseen ja uusintamiseen.

Tutkimushanke on Koneen säätiön rahoittama vuosiksi 2018–2021.