Tutkijat

Yksityistyminen ja korkeakoulutukseen pyrkiminen (PAHE) -projektin tutkijat.
Sonja Kosunen

 

Sonja Kosunen (FT, apulaisprofessori, hankkeen johtaja) työskentelee kasvatustieteen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa ja johtaa Social studies in Urban Education (SURE) -tutkimusyksikköä. Kosusen tutkimus keskittyy koulutusvalintoihin ja koulutuksellisen eriarvoisuuden tutkimiseen kaikilla koulutusasteilla ja kansainvälisesti vertaillen. PAHE-projektissa Kosunen toimii vastuullisena tutkijana ja on kerännyt eri toimijoiden haastatteluaineiston sekä toteuttanut lukuvuoden mittaisen etnografisen kenttätyön lukiossa.

Anna-Maija Niemi

 

Anna-Maija Niemi  (KT, dosentti) työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja toimii hankkeen varajohtajana. Hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat moninaiset erot ja koulutuksellinen inkluusio – sekä koulutuspoliittisina kysymyksinä että oppilaitosten arjen käytäntöinä. Niemi on tutkinut koulutuspolkuja peruskoulun jälkeen keskittyen tarkastelemaan erityisopetusta ja muita tuen käytäntöjä, ohjausta, koulutusvalintoja ja nuorille mahdollistuvia toimijuuksia. Nuorten näkökulmien esiin tuominen osana elämänkulullista ja etnografista tutkimusta on hänen tutkimustyönsä keskiössä.

Nina Haltia

 

Nina Haltia (KT) toimii tutkijatohtorina Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella, Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimusyksikössä (CELE). Haltian tutkimusintressit keskittyvät korkeakoulutukseen ja erityisesti siihen, miten koulutusjärjestelmän eriarvoistavat mekanismit synnyttävät eriytyviä koulutusmahdollisuuksia. Viime aikoina hän on tutkinut korkeakoulujen opiskelijavalintapolitiikkaa ja siinä tapahtuneita muutoksia, ammatillista väylää korkeakoulutukseen tulevien opiskelupolkuja ja kokemuksia sekä avoimeen korkeakouluopetukseen osallistumista.

Alina Inkinen

 

Alina Inkinen (KM, aikuiskasvatustiede) työskentelee Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana SURE-tutkimusyksikössä. Hänen koulutussosiologian alaan lukeutuva tutkimuksensa tarkastelee koulutussiirtymää toiselta asteelte korkea-asteelle ja sitä ympäröiviä koulutusreformeja, sekä niiden heijastuksia yksilölliseen päätöksentekoon ja koulutukselliseen oikeudenmukaisuuteen. Lisäksi Inkinen on kiinnostunut COVID-19 pandemian vaikutuksia em. teemoihin. Aiemmin hän työskenteli järjestösektorilla projektipäällikkönä erilaisissa valtakunnallisissa koulutuksen kehittämishankkeissa.

Suvi Jokila

 

Suvi Jokila (KT) toimii PAHE-hankkeessa postdoc-tutkijana. Hän on kiinnostunut kaupallistumisen, yksityistymisen ja kansainvälistymisen ilmiöistä erityisesti koulutuksellisen oikeudenmukaisuuden ja politiikan rakentumisen näkökulmista. PAHE-hankkeessa Suvi tarkastelee valmennuskurssimarkkinoiden ja laajemmin yksityisen tuutoroinnin (kuten erilaiset abikurssit) rakentumista yksityisen ja julkisen rajapinnoilla. Hän on myös kiinnostunut lukion aikana sosiaalisesti ja alueellisesti rakentuvasta jatko-opintovalinnasta.

Linda Maria Laaksonen

 

Linda Maria Laaksonen (KM, erityispedagogiikka) toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjassaan hän  tarkastelee koulutusvalintoja sekä niihin liittyviä koulutuspolitiikan, koulutuksellisen tasa-arvon sekä koulutuksen yksityistymisen teemoja. Laaksonen on aiemmin työskennellyt Helsingin yliopiston koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikössä toisen asteen koulutusta, koulutussiirtymiä, maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutusta sekä lukion erityisopetusta tutkivissa hankkeissa.

Juhani Saari

 

Juhani Saari (VTM, valtiotieteet) työskentelee hankkeessa tutkimusvapaalta Tilastokeskuksesta, jossa hän työskentelee erityisesti kansainvälisten survey- ja käyntihaastattelututkimusten parissa. Juhani toimi vuoden 2019 EUROSTUDENT -tutkimuksen Suomen päätutkijana Tilastokeskuksessa. Tutkimusvapaalla hän on keskittynyt kansallisesta EUROSTUDENT -aineistosta tuotettaviin tieteellisiin artikkeleihin yhdessä muiden PAHE-tutkijoiden kanssa. Hankkeessa häntä kiinnostaa erityisesti korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivien yhteys sosioekonomiseen taustaan sekä toisaalta opinnoista valmistuneiden työllistymisen laatu korkeakoulujen rahoitusmallissa.