Tutkimustiedote

Uni vaikuttaa tunnekokemuksiin ja hyvinvointiin.

Päivällä koetut tunteet vaikuttavat seuraavan yön uneen, ja yöunen kesto sekä laatu vaikuttavat sitä seuraavan päivän tunnetilaan ja –kokemuksiin. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää unen ja tunteiden kokemisen välisiä yhteyksiä ja kuinka näihin vaikuttavat esimerkiksi erilaiset elintavat, vuorokausirytmi tai fyysinen aktiivisuus.

Unta, vuorokausirytmiä ja fyysistä aktiivisuutta selvitetään sekä kyselyin että mittaamalla erilaisilla mittalaitteilla. Selvitämme, kuinka nämä liittyvät omaan kokemukseen unesta, vireydestä ja mielialasta. Tutkimme tunnekokemuksia kyselyn lisäksi osalla tutkittavista toiminnallisella magneettikuvantamisella.

Tutkittavien tulee olla terveitä aikuisia. Heillä ei ole merkittävää toimintakykyä haittaavaa sairautta. Magneettikuvantamiseen osallistuvilla ei lisäksi tule olla tähän liittyen estettä. Tämä varmistetaan vielä erikseen ennen mahdollista kuvantamistutkimusta.

Tutkimus

1. Tutkimuksen toteutus

  • Tutkimuksen alussa kaikki tutkittavat täyttävät kattavan sähköisen kyselykaavakkeen, jossa selvitetään kattavasti yksilön terveyteen, uneen, stressiin, toimintakykyyn, elämänlaatuun, muistiin, persoonallisuuteen ja tunteiden kokemukseen, mielialaan, psyykkiseen terveyteen, sosiaaliseen tukeen sekä elämäntapoihin ja –tilanteeseen liittyviä tekijöitä. Kyselykaavakkeen lopussa on linkki vireystestiin. Sähköinen kysely toistetaan tutkimuksen kuluessa kolmen kuukauden välein yhden vuoden ajan.
  • Mobiilisovelluksella seurataan tutkittavien liikeaktiivisuutta (ei paikkatietoa) sekä subjektiivista kokemusta unesta, vireydestä ja mielialasta tutkimuksen ajan. Mobiilikysely tehdään 4 viikon välein torstaina ja tämän jälkeisenä sunnuntaina kolme kertaa päivässä yhteensä kahdentoista kuukauden ajan. AIDO- sovelluksen käyttöohje
  • Kotimittaus toteutetaan 7 vrk:n ajanjakson aikana. Siihen sisältyy aktiivisuusrekisteröinti, ruumiin lämpötilan mittaus vuorokausirytmivaihtelun selvittämiseksi sekä unen mittaus aivosähkölaitteistolla (EEG). Kotimittaukseen kysytään erillinen suostumus.
  • Kuvantamistutkimus. Toiminnallinen magneettikuvantaminen (fMRI) toteutetaan Aalto yliopiston ANI-yksikössä kahtena peräkkäisenä päivänä kotimittausjakson aikana. Tutkittaville näytetään n. 30-60 sekunnin mittaisia tunnelatautuneita elokuvapätkiä, jonka jälkeen tehdään 10 min mittainen lepotila-fMRI ja lopuksi korkean tarkkuuden mittaus sekä diffuusiokuvaus mikrorakenteiden, valkean aineen yhteyksien aivonestekierron määrittämiseksi. Kuvantamisen yhteydessä mitataan silmänliikkeitä katseen fokuksen määrittämiseksi. Hermoston aktiivisuutta ja sen muutoksia seurataan mittaamalla sydämen sykkeen vaihtelua EKG:llä tai pulssioksimetrialla ja ihon sähkönjohtumista mittaavalla GSR:llä. Tutkittavat katsovat koosteet elokuvapätkistä ja arvioivat kokemiensa tunnetilojen voimakkuutta heti kuvantamisen jälkeen, illalla ennen nukkumaanmenoa, ja toisen kuvantamissession päätteeksi. Kuvantamistutkimukseen osaan kysytään erillinen suostumus.

Tutkimusryhmällä on erinomainen asiantuntemus aivojen toiminnan, tunteiden säätelyn ja unen tutkimuksesta. Tutkimuksen johtajalla, prof. Jääskeläiselllä, on kuvantamistutkimuksen saralla laajaa kansainvälistä kokemusta, ja keskeinen yhteistyökumppani, prof. Tiina Paunio, johtaa HY:n lääketieteellisessä tiedekunnassa unen tutkimusohjelmaa.

2. Tutkimuksen tarkoitus

Tavoitteenamme on selvittää, kuinka uni ja tunteet liittyvät toisiinsa ja kuinka näihin vaikuttavat erilaiset esimerkiksi elintapoihin liittyvät tekijät. Lisäksi aineisto toimii mahdollisesti terveenä vertailuaineistona myöhemmin tehtävissä potilastutkimuksissa.

3. Tutkimuksen rahoitus

Tutkimus on ns. tutkijalähtöinen tutkimus. Sitä rahoittavat yksityiset säätiöt (esim. Gyllenbergin säätiö) ja muut vastaavat lähteet.

4. Tutkittaville maksettava korvaus

Tutkittaville jotka osallistuvat kuvantamistutkimukseen maksetaan 25 euron lahjakortti (esim. elokuvaliput).

5. Osallistumisen vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavalla on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa ilmoittamatta syytä, osallistumisen keskeyttämiseen mennessä kerättyjen tutkimustietojen käytön jatkuminen.

6. Mahdolliset riskit ja niiden ennaltaehkäisy

Tutkimuksessa käytössä olevat mittausmenetelmät ovat non-invasiivisia eivätkä aiheuta tutkittaville merkittäviä riskejä. Kyselytutkimuksen kysymykset perustuvat tunnettuihin ja laajalti epidemiologisissa tutkimuksissa käytettyihin skaaloihin. Tutkimusryhmällä on pitkä ja menestyksekäs kokemus kuvantamistutkimuksesta ja elokuvapätkien käytöstä luonnollisina tunnestimuluksina.

Tutkimukseen liittyvä mahdolliset tietoturvallisuusriskit minimoidaan käyttämällä analyyseissä koodattua tutkimustietoa ja kaiken tutkimustiedon tietoturvallisella säilytyksellä. Tutkimusryhmän ulkopuolisilla ei ole tietoainekseen pääsyä.

Mikäli tutkittavilla ilmenee kysymyksiä tai huolta tutkimukseen liittyen, he voivat olla yhteydessä tutkimuskoordinaattoriin tai vastuututkijoille.

Testejä ei ole suunniteltu antamaan kliinistä tietoa. Jos tutkimuksessa kuitenkin paljastuu jokin tyypillisestä huomattavasti poikkeava löydös, josta koehenkilö ei ole tietoinen, löydöksestä konsultoidaan lääkäriä. Hänen arvionsa mukaisesti rekisteröidylle suositellaan tarvittaessa hakeutumista asianmukaisiin jatkotutkimuksiin.

Aalto-yliopisto on vakuuttanut tutkittavat (rekisteröidyt) tutkimustilanteessa aiheutuneiden onnettomuuksien ja vahinkojen varalta (myös ulkomailla).

7. Viestintä tutkimushenkilöstön kanssa testaamisen aikana

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa tutkittava voi olla yhteydessä tutkimushenkilökuntaan.

8. Tutkimustilanteen kuvaus

Sähköiseen kyselytutkimukseen, tunnekartoitukseen ja vireystutkimukseen vastaaminen vie tutkimuksen alussa noin 60 minuuttia ja seuranta-aikapisteissä (kolmen kuukauden välein) noin 30 minuuttia. Tutkimuksen aikana mobiiliseuranta vie yhteensä noin 10 minuuttia niinä vuorokausina, jolloin seurantaa toteutetaan. Kotimittauksen aikana tutkittavan tulee huolehtia laitteiden käytöstä (unipannan, aktiivisuusmittarin ja lämpömittarin käyttö) sekä täyttää unipäiväkirjaa. Kuvantamistutkimus vie kahtena päivänä korkeintaan 1,5 tuntia kumpanakin.