Kokemuksia digitaalisesta puhumisen kokeesta

DigiTala-projekti kartoitti akateemisten alkeistason S2-opiskelijoiden kokemuksia tietokoneella suoritettavasta puhumisen kokeesta. Kokemus oli opiskelijolle pääosin myönteinen.

DigiTala-projektin tutkijat perehtyivät akateemisten aikuisopiskelijoiden kokemuksiin tietokoneella tehtävästä puhumisen kokeesta. Osallistujat edustivat alkeistason (A1-A2) suomen oppijoita. Opiskelijat olivat tyytyväisiä erityisesti mahdollisuuteen tehdä suullisia tehtäviä ja saatuun palautteeseen omasta kielitaidostaan.

Suotuisat suoritusolot

Tehtävät suoritettiin etänä koronan takia, jolloin nauhoitusta ei häirinnyt ulkopuolinen taustamelu ja suorittaminen oli rauhallisempaa kuin lähiopetuksen aikana. Etäyhteyden avulla omaan tahtiin suoritettavat puhetehtävät eivät olleet tuttuja osallistujille ja tietokoneelle puhuminen koettiin uutena asiana. Tietokoneavusteiset puhumisen kokeet eivät ole vielä kovin yleisiä, vaikka kielistudiossa tehtävät puhumisen kokeet ovatkin vanha käytäntö.

Vuorovaikutuksen puuttuminen

Osallistujat pitivät erityisesti mahdollisuudesta kuunnella ja parantaa omaa suoritustaan ennen palautusta. Luonnollisen vuorovaikutuksen ja ihmisten välisen kohtaamisen puuttuminen koettiin vieraana, kun puhumisen testausta suoritettiin tietokoneen avulla. Kokeen tehtävät vastasivat opiskelijoiden mielestä kuitenkin hyvin arkielämän tilanteita ja toi opiskelijoille heidän kaipaamaansa puheharjoitusta.

Onnistunut kokonaisuus

Opiskelijat kokivat erityisesti integroivat tehtävät vaikeiksi. Koe itsessään oli kuitenkin sopivan pituinen ja tehtävät vastasivat suurilta osin oppitunneilla opittuja asioita.  Osa aihepiireistä koetiin myös vähemmän mielekkäiksi. Tehtävän mielekkyyteen vaikutti se, oliko aihepiiri tuttu ja riittikö opiskelijoiden sanavarasto vastaamiseen. Tehtävänlaadinta oli kokonaisuudessaan kuitenkin opiskelijoiden palautteen mukaan onnistunut. 

 

Artikkelin pääsee lukemaan Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusta