Mobilisoiva populismi

Tutkimushanke keskittyy populistiseen viestintään - poliitikoihin, mediaan ja kansalaisiin - ja tarkastelee miten nämä eri toimijat ovat dialogisesti yhteydessä toisiinsa neljässä eri maassa: Suomessa, Sveitsissä, Ranskassa ja Kreikassa.

Suomen Akatemian rahoittama hanke "Mobilisoiva populismi" tarkastelee kansalaisia, populistijohtajia ja mediaa. Sen tavoitteena on ymmärtää yhtäältä miten populistiset puolueet mobilisoivat äänestäjiä ja toisaalta, mikä niissä vetoaa äänestäjiä.

Aikaisempi yhteiskuntatieteellinen tutkimus on tuonut esiin monia populistista viestintää yhdistäviä sisältöjä ja tyylejä. Kolmeen perinteiseen sosiaalipsykologiseen konstruktioon ja tutkimustraditioon nojaten hanke pyrkii rakentamaan sosiaalipsykologista teoriaa populismin vetovoiman ja mobilisoinnin tutkimukseen. 

Hanke koostuu kolmesta osaprojektista.

  1. Ensimmäisessä osaprojektissa tutkitaan syvähaastattelujen avulla, mitä kansalaiset itse ajattelevat populismin vetovoimasta. Haastatteluiden kautta ääneen pääsevät henkilökohtaisten tarinoidensa kautta ne kansalaiset, jotka ovat äänestäneet populistipuoluetta kuin myös ne, jotka eivät ole halunneet äänestää populistipuoluetta.
  2. Toisessa osaprojektissa tarkastellaan populistipoliitikkojen, median ja kansalaisten välistä dynamiikkaa. Tarkastelun kohteeksi nousevat esimerkiksi populistijohtajien puheet sekä se, miten populistinen viesti vastaanotetaan sosiaalisen median alustoilla.
  3. Kolmas osatutkimus keskittyy populististen puolueiden tuottamaan materiaaliin, esimerkiksi vaalikampanjoiden retoriikkaan sekä siihen, miten kansalaiset vastaanottavat populistista sanomaa.

Hankkeen tutkimusaineistona hyödynnetään neljässä maassa – Suomessa, Kreikassa, Sveitsissä ja Ranskassa – kerättävää haastatteluaineistoa, poliitikkojen puheita, videomateriaalia, uutisia ja blogeja sekä niihin liittyviä keskusteluketjuja perinteisen ja sosiaalisen median alustoilla.