Monikielisen työelämän tutkimus

Hankkeen tavoite on tutkia vuorovaikutustilanteita monikielisissä työpaikoissa ja selvittää, millaiset kielelliset käytänteet työpaikoilla edistävät kaikkien työntekijöiden osallistumista ja tukevat kielenoppimista työn ohessa. Tarkoituksenamme on myös testata ja kehittää työelämän toimintatapoja yhdessä näiden työyhteisöjen kanssa.
Mitä tutkimme, kun tutkimme monikielisen työelämän vuorovaikutusta?

Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä (2020–) tutkimme työelämän vuorovaikutustilanteita ja osallistumisen mahdollisuuksia työyhteisöissä, joissa on sekä suomea ensikielenä että toisena kielenä puhuvia työntekijöitä. Tavoitteenamme on kartoittaa, analysoida ja kehittää toimivia monikielisen vuorovaikutuksen käytänteitä yhteistyössä työyhteisöjen kanssa. Aineistoksi videoidaan autenttista vuorovaikutusta kolmesta monikielisestä työyhteisöstä: yliopiston tutkimusyksiköstä, kulttuurialan järjestöstä ja kirjastosta. Lisäksi työntekijöitä haastatellaan.

Tutkimuskysymyksemme voi jakaa kolmeen teemaan seuraavasti: 1) kartoitamme osallistumista tukevia onnistuneita käytänteitä, 2) etsimme ja ratkaisemme osapuolten erilaisiin kielellisiin resursseihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmakohtia, 3) analysoimme työvuorovaikutuksessa avautuvia kielenoppimisen mahdollisuuksia ja kielitaidon kehittymistä. Tutkimus on monimetodinen mutta ankkuroituu vahvimmin keskustelunanalyysiin. Keskeisenä lähtökohtana on tutkijoiden ja aineistokumppanien yhteistyö niin, että tutkimuskysymyksiä ja tuloksia reflektoidaan työyhteisöjen edustajien kanssa.

Tutkimushankkeemme tavoitteena on lisätä tietoisuutta, ymmärrystä ja arvostusta eri kieliä ja eritaitoisia kielenpuhujia kohtaan ja avata näin pääsyä suomenkielisen puheyhteisön jäseneksi vähäisemmilläkin resursseilla. Käytännöllisenä tavoitteena on löytää keinoja, joilla monikieliset työyhteisöt voivat varmistaa kaikkien työntekijöiden osallistumisen ja kielellisen ja kulttuurisen pääoman hyödyntämisen.  

Yhteistyökumppanit ja tulokset

Tutkimushankkeemme tekee läheistä yhteistyötä monien muiden hankkeiden kanssa. Erityisen tärkeässä osassa on Kielibuusti-hanke, jossa kehitetään kotimaisten kielten koulutusta vastaamaan paremmin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin.

Oman hankkeemme tuloksena syntyy sekä tutkimusjulkaisuja että yhteistyössä Kielibuustin kanssa opaskirja monikielisen työelämän toimijoiden tarpeisiin.

Erilaisten julkaisujen lisäksi hankkeemme aineistoja käytetään opinnäytteissä. Tähän mennessä valmistuneita opinnäytteitä voi lukea E-thesis-palvelussa: