Tutkijat

Hanke kerää yhteen useita tutkijoita Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä Ilmatieteen laitokselta. Tutustu tutkijoihin!
Helsingin yliopisto

Janne I. Hukkinen

Tutkin kestä­vyyden arvioinnin ja stra­te­gioiden sosio-kogni­tii­visia ulot­tu­vuuksia. Empii­risiä tutki­mus­koh­tei­tani ovat olleet osal­lis­tu­misen ja asian­tun­ti­juuden kysymykset ener­giaan, metsään, veteen ja arkti­siin aluei­siin liit­ty­vissä ympä­ristö- ja tekno­lo­gia­po­li­tii­koissa.

Jussi Eronen

Tutkin pitkän aikavälin polkuriippuvuuksia ja sosio-ekologisia systeemejä. Viime aikoina tutkimukseni on keskittynyt luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston tutkimukseen, sekä päätöksentekojärjestelmiin että yhteisöjen erilaisiin sopeutumiskeinoihin läpi eri aikojen.

Roope Kaaronen

Tutkin kognitiotieteitä ja erityisesti ihmisen päätöksentekoa ja ongelmanratkaisukykyjä nyt ja menneessä. Kiinnostukseni kohteita on erityisesti kulttuurievoluutio ja se, miten kompleksiset kulttuurit syntyvät ja kehittyvät kestävästi.

Onerva Aula

Tein hankkeessa maisterintutkielmani, jossa tutkin Helsingin maankäytön suunnitelmien varautumista harvinaisiin tulviin ja skenaarioiden hyödyntämistä tulvariskien hallinnassa. Nykyään toimin hankkeen projektisuunnittelijana.

Peeter Vihma

  • postdoc, Helsingin yliopisto, EPRG
  • tutkija, Viron Biotieteiden Yliopisto, Metsätalous ja maaseututekniikka-instituutti
  • Peeter Vihman henkilöprofiili

Opiskelen lyhyen aikavälin organisointia ja tiedepoliittisia rajapintoja ympäristönhallinnassa. Olen erityisen kiinnostunut metsäpolitiikasta, hiilen kompensoinnista ja biotaloudesta. 

Tuuli Parviainen

Tutkin ympäristöriskien hallintaa sekä tieteen ja politiikan vuorovaikutusta. Tutkimuskohteenani on ollut öljyonnettomuusriskien hallinta sekä Bayes-mallien soveltuvuus tiedon yhteistuottamisessa.  

Nina Janasik

Kelsey Lamere

Liina-Maija Quist

Jouni Sulin

  • projektikoordinaattori
Tampereen yliopisto

Turo-Kimmo Lehtonen

Parhaillaan tekemäni tutkimus kohdistuu erityisesti kahteen aihepiiriin: yhtäältä yhteiskunnalliseen epävarmuuden hallintaan ja vakuuttamiseen, toisaalta kiertotalouteen ja jätteiden asemaan nykyelämänmuodossa. Olen lisäksi kirjoittanut laajalti yhteiskuntateoreettisista kysymyksistä.

Anna Salomaa

Tutkin tiedon käyttöä päätöksenteossa. Taustaltani olen poikkitieteellinen yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkija sekä ekologi. Tutkimuskohteisiini kuuluvat tiedon hyödynnys, eri tiedon lajien huomiointi, tieteen ja politiikan rajapintaorganisaatiot, kestävyysmuutos ja -murros, luonnonsuojelupolitiikka sekä ympäristöpolitiikka. Tutkimukseni yhteistyötahoina on usein käytännön toimijoita.

Tapio Reinekoski

Kuvaus on englanniksi: I study crisis decision-making practices and the development of experimental policy tools for making do with knowledge and research, especially in efforts to take on climate and environmental change.

Ilmatieteen laitos

Jouni Pulliainen

Tutkin satelliittikaukokartoituksen hyödyntämistä maapallon ympäristön ja ilmaston seurantaan sekä niihin liittyvien prosessien ymmärtämiseen. Erityisesti tutkimustyöni keskittyy pohjoisten alueiden metsiin, lumipeitteeseen, maaperään, vesistöihin ja maankäyttöön.

Anu-Maija Sundström

Tutkin ilmakehän satelliittimittauksia ja niiden hyödyntämistä ilmanlaadun havainnoinnissa. Tutkimuskohteitani ovat mm. metsäpalot ja niiden aiheuttamat päästöt ilmakehään sekä laivapäästöjen havainnointi satelliittimittauksin. 

Antti Mäkelä

Heikki Tuomenvirta

Mikko Strahlendorff

Seppo Hassinen

Timo Nousiainen

Tero Niemi

Muut yksiköt

Annukka Lehikoinen

Olen erikoistunut monitieteiseen systeemianalyysiin, erityisesti riskien arvioinnin ja hallinnan kontekstissa. Tutkimusaiheeni liittyvät tyypillisesti merilogistiikan ja meriympäristön käytön kestävyyskysymyksiin.

Carlos Lamuela Orta

  • erikoistutkija
  • VTT

Johan Munck af Rosenschöld

  • erikoistutkija
  • Suomen ympäristökeskus

Tutkin ympäristöhallinnan ja -politiikan organisatorisia ja institutionaalisia ulottuvuuksia. Olen kiinnostunut erityisesti projektien ja muiden lyhytaikaisten toimenpiteiden suhdetta pitkäjänteiseen strategiatyöhön. Näitä teemoja olen tutkinut Suomen lisäksi Englannissa, Walesissa ja Yhdysvalloissa.