Info

LONGRISK (Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueille) on Suomen Akatemian kriisinhallinnan ja huoltovarmuuden tutkimusohjelman rahoittama tutkimushanke.

LONGRISK vahvistaa suomalaisten kaupunkien monimutkaisten ympäristöriskien pitkän tähtäyksen hallintaa strategisten tilannehuoneharjoitusten avulla. Harjoitusten avulla kaupungit varautuvat ylläpitämään pitkän tähtäyksen strategisen suunnittelukykynsä tilanteessa, jossa poikkeuksellisen suuret ja monimutkaiset ympäristökriisit toistuvat vuosittain.

LONGRISK:in yhteistyökumppaneita ovat Helsinki, Tampere ja Kotka. Kussakin kaupungissa järjestettiin vuoden 2022 aikana kaksi strategista tilannehuoneharjoitusta. Ensimmäinen harjoitus oli suunnattu kaupungin virkahenkilöille ja asiantuntijoille, ja toinen harjoitus pormestareille/kaupunginjohtajille, puolueryhmien johtajille ja ensimmäiseen harjoitukseen osallistuneille asiantuntijoille. Kummassakin harjoituksessa osallistujia pyydettiin kuvittelemaan olevansa oikeassa tilannehuoneessa, jossa lähtökohtana on kuviteltu tilanne vuonna 2025: poikkeuksellisen suuret ja monimutkaiset ympäristökriisit ovat toistuneet useana peräkkäisenä vuotena, mistä johtuen kaupungin ylin johto on päättänyt välittömästi arvioida uudelleen vallitsevien strategisten suunnitelmien edellytykset kohdata kroonistuneet ympäristökriisit tulevaisuudessa.

Ensimmäisessä tilannehuoneessa asiantuntijat valmistelevat kaupungin johdolle Ilmatieteen laitoksen mallinnustietoon perustuvan esityksen toistuvien monimutkaisten ympäristökriisien aiheuttamista uhkista kaupungin maankäytölle vuosina 2040-2050 ja vaihtoehtoisista toimenpiteistä uhkien torjumiseksi. Toisessa tilannehuoneessa ylin johto valmistelee asiantuntijoiden tuella esityksen kaupungin päättäville elimille kauaskantoisten ympäristöriskien torjunnan edellyttämistä muutoksista varautumisen, maankäytön ja talouden suunnitelmiin.

Vuosina 2020-2021 LONGRISK keskittyi tilannehuoneharjoitusten ja niissä käytettävien audiovisuaalisten kojelautojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Vuoden 2022 aikana järjestettiin kuusi tilannehuoneharjoitusta. Vuonna 2023 LONGRISK keskittyy kehittämään tilannehuoneharjoitusten pohjalta yksityiskohtaiset ohjeet suomalaisten kaupunkien varautumiseen monimutkaisiin pitkän aikavälin riskeihin.