SchoolWell - lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi yhdistää koulun arjen ja tutkimuksen

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat hyvän lapsuuden ja varhaisnuoruuden avaintekijöitä. Varhaiset myönteiset kokemukset, kuten toimivat sosiaaliset suhteet, riittävä fyysinen aktiivisuus ja mielen hyvinvointi, ovat yhteydessä myös aikuisuuden mielenterveyteen, elämän tyytyväisyyteen, toimintakykyyn, työllistymiseen ja jopa pitkäikäisyyteen.

Koulun pedagogisen toiminnan keskeisenä tavoitteena on lapsen ja nuoren oppimisen ja kasvun tukeminen. Samanaikaisesti oppilaan hyvinvoinnin edistämisellä on merkittävä rooli koulutyössä, koska oppiminen ja hyvinvointi ovat kytköksissä toisiinsa. Oppimisen rinnalla tavoiteltavien psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen keinojen tulee rakentua osaksi koulun vuorovaikutuskäytänteitä, opetus- ja ohjausprosesseja sekä opiskelun tapoja - unohtamatta koulun tarjoamia moniammatillisia tukitoimia. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell) -hankkeessa yhdistämme hyvinvoinnin ja oppimisen tutkimuksen oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä pedagogiseen kanssakäymiseen koulun arjessa.

Ratkaisuja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi

SchoolWell-hankkeessa tavoitteenamme on rakentaa tutkimusperustaisia ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen osana koulunkäyntiä. Pyrimme vaikuttamaan erityisesti kahteen asiaan:

  1. luomaan resursseja oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen osana koulun sosio-pedagogisia käytäntöjä, sekä
  2. rakentamaan yhteiskehittämiseen pohjautuvaa ja tutkimusperustaista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ekosysteemiä suomalaiseen peruskouluun.

SchoolWellissa rakennamme ja kehitämme oppilaiden yhdenvertaista hyvinvointia tukevia pedagogisia käytäntöjä. Toteutamme tämän vuoropuhelussa oppilaiden, koulun ammattilaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa yhdessä kokeillen. Tuomme yhteen koulun eri toimijat keskustelemaan hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä osana koulun arjen pedagogiikkaa ja luomme yhdessä ratkaisuja tieteellistä tietoa hyödyntäen.

Tulemme rakentamaan tutkimukseen perustuvia ratkaisuja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarkoituksemme on saada hankkeen yhteistyön pohjalta kehitetyt työtavat osaksi oppilaiden hyvinvointia tukevia jokapäiväisiä koulun käytäntöjä.

Toisiinsa nojaavat työvaiheet

SchoolWell-hankkeen työpaketit rakentuvat vaiheittain siten, että ne täydentävät toisiaan aiheeseen liittyvän tutkimustiedon lisääntymisen myötä. Monitieteiset tutkijaryhmät tekevät yhteistyötä jokaisessa työvaiheessa koko hankkeen ajan. Näin lisäämme työpakettien välistä synergiaa ja varmistamme tutkittavan ilmiön monipuolisen tarkastelun. SchoolWell -tutkimusryhmämme monitieteisyys luo työskentelyllemme vankan perustan.

Hankkeemme ensimmäisessä työvaiheessa keskitymme tunnistamaan oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen liittyviä yhteisiä tekijöitä. Lisäksi tunnistamme aiemmissa tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuja työtapoja ja interventioita oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi koulussa. Toteutamme tämän työvaiheen laajojen kansallisten ja alueellisten väestöpohjaisten aineistojen, meta-analyysien ja systemaattisten kirjallisuuskatsausten avulla. Tutkimuksemme ensimmäinen vaihe on jo hyvässä vauhdissa.

Toisessa työpaketissa jatkamme ensimmäisen vaiheen työtä. Luomme sen pohjalta koulun ammattilaisten ja oppilaiden kanssa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista tukevia sosio-pedagogisia ratkaisuja. Toimintaan osallistuu satoja viides- ja seitsemäsluokkalaisia oppilaita kymmenestä tutkimukseen osallistuvasta koulusta eri puolilta Suomea. Interventioiden kokeilu ja kehittäminen kestävät reilun lukuvuoden. Tavoitteenamme on löytää koulun arjessa kestäviä, koulun perustehtävään nivoutuvia ja kaikkiin suomalaisiin kouluihin soveltuvia ratkaisuja. Tässä tutkimuksen vaiheessa erityisen tärkeässä roolissa ovat yhteistapaamisemme tutkijoiden, koulujen ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Samalla keräämme tutkimustietoa interventioiden sisällöistä, soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta ensimmäisessä vaiheessa valittujen mittarien avulla.

Kolmannessa vaiheessa hyödynnämme aiemmin kerättyjä aineistoja. Keskitymme erityisesti oppilaiden hyvinvointierojen ymmärtämiseen, avainprosessien ja riskiryhmien sekä tehokkaiden eriytymiskehitystä puskuroivien toimintamallien tunnistamiseen. Neljännessä vaiheessa seuraamme kouluinterventioiden pitkittäisvaikutuksia tieteellisten tutkimusmenetelmien avulla. Keskeisenä tavoitteenamme on tunnistaa tehokkaimmat sosio-pedagogiset käytännöt ja juurruttaa niitä osaksi suomalaisten koulujen arkea.

Konsortion vuorovaikutus- ja sidosryhmätyöskentelyä toteutamme koko hankkeen ajan. Sen avulla edistämme tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua tavoitteenamme tutkimusperustainen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ekosysteemi suomalaisessa peruskoulussa.

Työ on käynnissä

SchoolWell-tutkijaryhmämme työ on alkanut intensiivisesti. Olemme tavanneet säännöllisesti jo rahoituksen hakemusvaiheesta lähtien. Hankkeen käynnistyttyä viikoittaiset etätapaamiset konsortion johtajien kesken ovat olleet meille merkittäviä yhteisen oppimisen ja tilannekartoituksen paikkoja. Ensimmäistä kertaa kasvokkain tapasimme juuri ennen joulua. Kahden päivän projektitapaaminen osoitti läsnäolemisen ja vuoropuhelun hyödyn. Vilkas ja innostunut keskustelumme tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, aikatauluista ja työkäytännöistä vei tutkimustamme eteenpäin ja edesauttoi monialaisen tutkijajoukkomme toimimista ryhmänä. Olemme myös tavanneet tutkimukseen osallistuvien koulujen toimijoita ja tutkimuksen kannalta muita keskeisiä sidosryhmiä sekä sopineet jo yhteistyöstä eri työvaiheiden suhteen.

Valmistelemme tällä hetkellä Luontoilta-tyylistä “Päivystävä tutkija” -ohjelmasarjaa, jossa tutkijaraati pohtii kouluista kerättyjä hyvinvointikysymyksiä ja ehdottaa niihin tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Nyt työn alla olevien systemaattisten kirjallisuuskatsauksien kautta saatavaa tietoa on tarkoitus jatkojalostaa ratkaisukorteiksi strategisen tutkimuksen ratkaisujatieteesta.fi -sivustolle. SchooWell-hankkeemme työtä voit seurata täällä verkkosivuillamme ja löydät meidät myös Twitteristä @SchoolWellstudy.