Tietoa hankkeesta

Hankkeen perustiedot Valtioneuvoston kanslian sivuilla

Kesto: 11/2020–5/2022

Yksi tämän vuosikymmenen merkittävimpiä sosiaalipoliittisia uudistuksia Suomessa on sosiaaliturvauudistus vuoteen 2030 mennessä. Pääministeri Marinin hallituksen tavoitteena on “ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa”(VN 2020).

Suomen järjestelmän yksi keskeisimmistä haasteista on toimeentuloetuuksien ja palveluiden yhteensovittaminen siten, että se mahdollistaisi siirtymiä järjestelmästä toiseen ja tukisi sosiaaliturvan parissa olevaa henkilöä työllistymisen polulla. Tässä hankkeessa haetaan uusia näkökulmia sosiaaliturvauudistukseen maista, joissa etuuksien ja palvelujen yhteensovittamista on uudistettu moninaisin tavoin viime vuosikymmeninä.

Omaksumalla vahvasti empiirisen ja systemaattisen tutkimusotteen, hanke tuottaa tietoa toimeentuloturvaetuuksien ja palveluiden yhteensovittamisen ongelmakohdista Suomessa ja neljässä vertailumaassa; Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa, sosiaaliturvan ongelmakohtien ratkaisuista vertailumaissa, vertailumaiden ratkaisujen toimivuudesta sekä vertailumaiden sosiaaliturvajärjestelmien piirteistä, jotka voisivat olla hyödynnettävissä Suomen sosiaaliturvauudistuksessa.

Tutkimushanke tuottaa kansainvälisesti vertailevaa tietoa ja ratkaisumalleja, joiden avulla toimeentuloetuuksia ja palvelujen yhteensovittamista voidaan kehittää Suomessa ja ottaa osaa laajempaan sosiaaliturvajärjestelmien tutkimukseen. Hankkeessa käytetään monipuolisesti erilaisia tutkimusaineistoja (vinjetti, kansainväliset kyselyaineistot, mikrosimulointi ja haastattelut) sekä hyödynnetään laajasti aikaisempien tutkimusten ja tutkimushankkeiden tuloksia.

Hanke pyrkii tuottamaan kansainvälisesti vertailevaa tietoa toimeentuloetuuksien ja palveluiden yhteensovittamisen ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisumalleista, joilla purkaa työllisyyden esteiden mekanismeja ja auttaa ihmisiä pääsemään työllisyyden poluille. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida sen mukaan, miten tarkasti selvitys osoittaa nykyjärjestelmän ongelmakohtia Suomessa sekä tutkii näiden esiintymistä kohdemaissa. Tavoitteen toteuttamista mittaa myös se, kuinka selkeitä ja käytäntövastaavia ratkaisumalleja vertailumaiden pohjalta voidaan esittää. Hanke tuottaa suosituksia tietoon perustuvista tavoista purkaa työllisyyden esteitä sekä tukea erilaisia työllisyyden polkuja Suomessa.