Ura ja työelämä

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja kasvatustieteiden maisteriohjelmassa saat koulutuksen, jolla työllistyy! Kasvatustieteiden koulutusohjelmissa on seitsemän suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Yhteistä kaikille opintosuunnille on, että valmistuessasi olet kasvun, kasvatuksen ja oppimisen asiantuntija. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen.

Monet opiskelijoistamme työllistyvät valmistuttuaan erilaisiin perinteisiin opetus- ja kasvatustehtäviin. Yleisiä urapolkuja löytyy myös kasvatus-, koulutus- ja opetusalan kehittämiseen ja hallintoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Erilaisiakin uratarinoita on runsaasti: kasvatustieteistä valmistuneita toimii muun muassa yrittäjinä ja politiikassa.

Kasvatustieteen kandidaatintutkinto varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnasta antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa kuusivuotiaille suunnatussa esiopetuksessa.

varhaiskasvatuksen opettajat työllistyvät erinomaisesti ja erityisesti pääkaupunkiseudulla työtilanne on varhaiskasvatuksen opettajilla erittäin hyvä. Valmistuttuasi varhaiskasvatuksen opettajaksi pääset nopeasti kiinni työelämään.

Osa varhaiskasvatuksen opettajista työskentelee esimerkiksi päiväkotien johtotehtävissä. Myös erilaiset varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät muun muassa julkishallinnossa työllistävät varhaiskasvatuksen opettajia. Jos suunnittelet suuntautuvasi asiantuntijatehtäviin, varhaiskasvatuksen opinnot kasvatustieteiden maisteriohjelmassa parantavat työllistymisnäkymiäsi entisestään.

Varhaiskasvatuksen opintosuunta antaa ammatilliset valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisasiantuntijana erilaisissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja hallintotehtävissä. Varhaiskasvatuksen opintosuunnassa et saa lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Jos suoritat tutkintosi pedagogisella suuntauksella, saat valmiuksia toimia myös peruskoulun opetustehtävissä. Jos suoritat tutkintosi hallinnon ja tutkimuksen suuntauksella, saat valmiuksia myös varhaiskasvatuksen yrittäjyyteen.

Jos suoritat varhaiserityisopetuksen suuntautumisopinnot, tutkintoosi kuuluu erityisopettajan opinnot. Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen olet tällöin kelpoinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajan tehtäviin sekä laaja-alaiseen erityisopetukseen.

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden luokanopettajien työllisyysnäkymät ovat hyvät. Saat pätevyyden toimia luokanopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1–6, ja suurin osa valmistuneista työllistyykin ala-asteen luokanopettajina.

Voit pätevöityä myös aineenopettajaksi jos suoritat vaadittavan määrän opintoja jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa. Aineenopettajan pätevyys voi parantaa työllistymisnäkymiäsi entisestään. Luokanopettajana olet myös pätevä antamaan kuusivuotiaille suunnattua esiopetusta.

Osa valmistuvista luokanopettajista sijoittuu myös kouluhallinnon tai erilaisten järjestöjen ja yritysten asiantuntijatehtäviin.

Erityispedagogiikan opintosuunnasta kasvatustieteen maisteriksi valmistuneet työllistyvät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tehtäviin. Lisäksi työpaikkoina voivat olla erilaiset hallinto- ja tutkimustehtävät. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdosta voit lisäksi työllistyä erityisopettajan tehtävissä ja erityisopetuksen suunnittelun tehtävissä.

Erityisopettajan opintosuunnassa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden antaa laaja-alaista eli osa-aikaista erityisopetusta. Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa sellaista erityisopetusta, jota annettaan yksilö- ja ryhmäopetuksena oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Kotitalousopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden toimia kotitalousopettajana perus- ja lukio-opetuksessa sekä vapaan sivistystyön tehtävissä.

Opetustyön ohella kotitalousopettajia työskentelee tutkimus-, markkinointi-, asiantuntija-, tuotekehitys-, neuvonta- ja tiedotustehtävissä sekä eri medioissa, elintarviketeollisuudessa, vähittäiskaupassa ja järjestöissä.

Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden toimia käsityön aineenopettajana yleissivistävässä koulutuksessa (peruskoulu ja lukio) ja vapaan sivistystyön tehtävissä. Suurin osa käsityönopettajistä työskenteleekin aineenopettajina perusopetuksessa tai opetus- ja suunnittelutehtävissä aikuiskoulutuksessa.

Voit tähdätä opinnoissasi joko käsityön aineenopettajaksi tai käsityöalan asiantuntijaksi. Käsityöalan asiantuntijoiksi suuntautuneet työskentelevät usein kaupan, teollisuuden ja median aloilla. Koulutus tarjoaa valmiuksia myös käsityöalan yrittäjyyteen sekä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja.

Valmistuessasi yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnasta voit työskennellä kasvatusalan julkisella ja yksityisellä sektorilla koulutussuunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, opetus- ja koulutustehtävissä. Maisteriksi valmistuttuaan kasvatustieteilijät sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yritysten henkilöstöhallinnossa, kuntien opetuksen kehittäjinä sekä järjestöissä suunnittelijoina.

Koulutuksesta ei valmistu luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi. Voit kuitenkin hakea opiskelemaan valinnaisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit opettaa kasvatustiedettä aikuiskoulutuksen kentällä.