HENKILÖT

Geotieteiden kandiohjelmassa opettavat kaikki geologian ja geofysiikan opetustehtävissä työskentelevät henkilöt. Täältä löydät kuvagallerian ja lyhyet kuvaukset heistä sekä koulutusohjelman koulutussuunnittelijasta ja johtoryhmän opiskelijajäsenistä. Ohessa joistakin opettajista tutustumisvideo englanniksi.

Kandivaiheessa useimpien kurssien opetuskieli on suomi . Tästä poikkeuksena ovat vain David Whippin kurssi "Introduction to Quantitative Geology" sekä Heikki Sepän kurssi "Quaternary Geology and Biostratigraphy", molemmat kolmantena opiskeluvuonna .

Kirsti Korkka-Niemi on yliopistonlehtori ja hydrogeologian dosentti. Hän opettaa pääasiassa hydrogeologiaan ja geokemiaan liittyviä kursseja.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Hydrogeologia
 • Geokemia
 • Ympäristögeologia

Mikael Fortelius on evoluutiopaleontologian professori. Hän kursseillaan opit elämän synnystä ja kehittymisestä sekä nisäkkäiden evoluutiosta ja muinaisista ympäristöistä. 

Tutkimusaiheita ovat:

 •  Euraasian maanisäkkäiden evoluutio ja Euraasian mannerympäristöjen kehitys.
 • Laskennalliset menetelmät paleobiologiassa ja evoluution ymmärtämisessä
 • Ihmisen syntyyn ja kehittymiseen liittyvät paleoympäristöt, ihmisen vaikutukset ekosysteemiin

Juha Karhu on Geologian ja Mineralogian professori ja myös Geotieteiden ja maantiteen laitoksen johtaja. Hän opettaa geokemiaa ja isotooppi geokemiaa, hyrdogeokemiallista mallintamista ja Suomen kallioperän kehitystä. Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Hiilen isotoopit, hiilen kierto ja hapellisen ilmakehän kehittyminen
 • Vedyn ja hapen isotooppi koostumuksen systematiikka hydrologisessa kiertokulussa
 • Hapen isotooppi -suhteet paleoilmaston indikaattorina

Ilmo Kukkonen on Kiinteän Maan Geofysiikan professori ja hän opettaa useilla geofysiikan kursseilla alkaen perusteista aina litosfäärin rakenteiden selvittämiseen ja erilaisten mittausmenetelmien tuottaman syväseismisen aineiston käsittelyyn. Hänen  tutkimusaiheitaan ovat:

 • Seisminen malmin etsintä
 • Fennoscandian Kilven lämpötilaolosuhteiden mallinnus

Tapani Rämö on geologian ja mineralogian professori. Hän opettaa endogeenisiä prosesseja , erityisesti magmapetrologiaa (kivisulien alkuperä ja kehitys sekä kivisulista kiteytyvät kivilajit). Hänen tutkimuskohteitaan ovat graniitit, vulkaaniset systeemit ja mantereisen litosfäärin kehitys.

Heikki Seppä on kvartäärigeologian professori.  Hän opettaa biostratigrafiaa, eksogeenisiä prosesseja, kvartäärigeologiaa ja paleoklimatologiaa.

Hänen tutkimuksensa keskittyy  geologian, klimatologian ja ekologian rajapintaan. Hän käyttää fossiiliaineistoja (siitepölyt yms.), paleoilmastomalleja ja ekosysteemimalleja tutkiakseen muinaisia ilmastonmuutoksia ja niihin liittyviä muutoksia populaatioissa ja ekosysteemeissä.

David Whipp on geodynaamisen mallintamisen apulaisprofessori. Kandiopinnoissa hän opettaa kurssia "Introduction to Quantitative Geology". Maisteriopinnoissa hän opettaa kiinteän maan geofysiikan opintosuunnalla.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Lithospheric geodynamics
 • The interactions of climate, erosion, and tectonics in mountains
 • Thermochronology
 • Numerical modelling
 • High-performance computing

Aku Heinonen on petrologian yliopistonlehtori. Geotieteiden kandiohjelmassa hän opettaa kivilajien tutkimusta, kideoptiikkaa ja petrografiaa, luonnonvarageologiaa, kandiseminaaria sekä kallioperägeologian kenttäkursseja. Aku myös vastaa kandiohjelman opintoneuvonnasta ja henkilökohtaisesta opintojen suunnittelusta.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

- Kallioperägeologia

- Magmakivien ja erityisesti graniittien petrologia

- Anortosiittisten kivien petrologia

- Isotooppigeokemian ja mineralogian magmapetrologiset sovellukset

Jussi Heinonen on Suomen Akatemian akatemiatutkija ja hän johtaa 5-vuotista projektia (2016-2021), joka liittyy kerrosintruusioiden termodynaamiseen ja geokemialliseen mallintamiseen.  Kerrosintruusioit ovat tärkeitä Cu, Ni, and platina-ryhmän malmien isäntäkiviä.  Jussi on myös mukana tutkimusryhmässä, joka tutkii laakiobasaltteja, suurimpia vulkaanisia kerrostumia Maan historiassa. Jussi opettaa petrologiaa, rakennegeologiaa ja 3D mallintamista ja harrastaa vapaa-aikanaan kalliokiipeilyä ja kitaransoittoa.

Anu Kaakinen on Suomen Akatemian akatemiatutkija. Hänen tutkimusalojaan ovat sedimentologia ja stratigrafia. Hän palaa tehtäväänsä sedimentologian yliopistonlehtorina syksyllä 2017 ja vastaa lähinnä sedimentologian opetuksesta. Hänen tutkimusaiheitaan ovat Euraasian myöhäis-kenotsooinen ilmasto, ympäristöt ja ekosysteemit. Nykyisten tutkimusprojektien kenttätyöt tehdään Kiinassa ja Iranissa.

Päätutkimusaiheita ovat:

 • Euraasian mannerympäristöjen evoluutio
 • Itä-Aasian monsuunihistoria
 • Itä-Aasian tuulen kerrostamat hienojakoiset sedimentit

Emilia Koivisto on yliopistonlehtori. Hän opettaa sovellettua geofysiikkaa useilla eri kursseilla, esim. maatutkan käyttöön perehdyttävällä kurssilla ja seismisiä heijastusluotauksia käsittelevällä kurssilla.

Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat:

 • Seismiset malminetsintämenetelmät
 • Tiedonlouhintamenetelmät malminetsintäaineistojen tulkinnassa
 • Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Seija Kultti on yliopistonlehtori ja hänen opetusalansa on ympäristögeologia.

Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluu:

 • Arktinen palaeoklimatologia ja puurajan siirtymishistoria.

Pasi Heikkilä yliopisto-opettaja. Hän opettaa kidetiedettä ja mineralogiaa sekä XRF analytiikkaa.
Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Fe-Mn muodostumat
 • Sedimenttikivien kemia

Sanni kuuluu tutkimusryhmään, jossa tutkitaan suuria muinaisia laakioabasaltteja.  Juuri alkanut tutkimusprojekti tutkii Karoo Province vanhimpia laavoja, joita löytyy Etelä-Afrikasta ja Lansi-Antarktikseltä. Tutkimusmenetelminä käytetään isotooppi- ja hivenainegeokemiaa ja fluidi-inkluusioiden analysoimista.

Mia on vuorotteluvapaalla 1.1.-30.4.2018 (sijainen Leena Sukselainen)

Mia Kotilainen on geotieteiden kandiohjelman koulutussuunnittelija. Hakuvaiheessa voit kysyä häneltä tieteenaloihin (geologia ja geofysiikka) sekä kursseihin liittyviä asioita. Kaikki hakuprosessiin liittyvät kysymykset kannattaa laittaa hakijapalveluihin (avaussivulla sivun alaosassa).

Mia opettaa Geologina työelämässä -kurssia yhdessä Juha Karhun kanssa.

Hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu eolisten (tuulen kerrostamien) sedimenttien ajoitukseen, rakenteisiin ja  rakeiden pintaominaisuuksiin.

Tutkimusmenetelminä:

 • OSL-ajoitus (Optisesti Stimuloitu Luminesenssi)
 • SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Leena Sukselainen on geotieteiden kandiohjelman koulutussuunnittelija. Hakuvaiheessa voit kysyä häneltä tieteenaloihin (geologia ja geofysiikka) sekä kursseihin liittyviä asioita. Kaikki hakuprosessiin liittyvät kysymykset kannattaa laittaa hakijapalveluihin (avaussivulla sivun alaosassa).

Leena vastaa Geologina työelämässä -kurssista yhdessä Juha Karhun kanssa.

 

Theo Männistö on geotieteiden kandiohjelman johtoryhmän opiskelijajäsen. Theo opiskelee toista vuotta geologiaa. Geologiassa kiinnostuksen kohteina ovat mineraalit ja kallioperägeologia.

Theo on aktiivisesti mukana geologian opiskelijoiden ainejärjestössä ja toimii tällähetkellä mm. ainejärjestön varapuheenjohtajana sekä tuutorivastaavana.

 

Sonja Silvennoinen on geotieteiden kandiohjelman johtoryhmän opiskelijajäsen. Sonja opiskelee kolmatta vuotta geologiaa ja työskentelee kandidaatintutkielmansa parissa tutkien Kanariansaarten mineraalipölyn lähdealuetta. Häntä kiinnostaa ympäristöön liittyvät kysymykset ja ongelmat, ja aikoo erikoistua ympäristögeologiksi.