Silja Laakio ja Anna Blässar

Silja Laakio ja Anna Blässar ovat ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa (YET-kandi) opiskelleita nuoria naisia. Kummatkin painottivat opinnoissaan elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuuntaa valmistuen elintarviketieteiden kandidaateiksi. Kysyimme heidän mietteitään opiskelusta Viikissä.

Mikä on ollut opiskelussa kivointa?

Silja: Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, ainejärjestötoiminta, opintojen muovautuvuus sekä niiden ajankohtaisuus, yritysvierailut ja mahdollisuus tehdä töitä opintojen ohella. En osannut odottaa kuinka paljon saman henkistä porukkaa täältä löytyisikään. Olen saanut Viikistä monia hyviä ystäviä, joiden kanssa toivon ja uskon ystävyyden jatkuvan myös opiskelujen jälkeen.

Anna: Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, motivoiva ympäristö ja se, että saa tehdä itsenäisesti opintoja. Viikin kampus saa minulta arvosanaksi täyden kympin. Se on oma kampusalueensa, ja sieltä löytyy runsaasti eri alojen opiskelijoita. 

Mikä YET-opintojakso on jäänyt mieleenne ja miksi?

Silja: Minulla on jäänyt mieleen elintarviketalouden kurssi, koska kurssilla oli vierailijaluennoitsijoita eri yrityksistä, ja siitä sai konkreettista otetta myös työelämää varten.

Anna: Minulla jäi mieleen kurssi Ideasta tuotteeksi – tuotekehitys elintarvikealalla. Se on mielestäni hyvä ja hyödyllinen kurssi. Siellä kehitimme itse tuotteen ja esitimme sen myös elintarvikealan yritykselle.

Millaisia opiskelumuotoja YET-kandissa erityisesti suositaan? 

Silja: Opiskelu on melko itsenäistä Viikissä. Siellä on mahdollisuuksia valita monella kurssilla, teetkö mieluummin ryhmätyön vai valitsetko tentin. Myös joillakin kursseilla on vierailevia luennoitsijoita.

Anna: Viikissä pystyy usein valikoimaan omien menojen mukaan, tenttiikö kurssin vai käykö luennoilla. Pidän siitä, että opiskelijoilla on valinnanvapaus ja itsenäisyys opiskelun suhteen.

Voiko YET-kandissa opiskella, vaikka ei olisi hyvä matematiikassa?

Silja & Anna: VOIT. Vähän matematiikkaa pitää jossain vaiheessa opiskella ja opetella, mutta opinnot voidaan suunnitella niin, että matematiikka jää minimiin. Lyhyelläkin matematiikalla pärjää hyvin.

Millaista opiskelijaelämää vietätte?

Silja: Opiskelijaelämäni oli aluksi juhlimista ja luentoja. Viimeisenä vuonna oli enemmän sellaista, että valitsin itselleni mielekkäimmät tapahtumat ja tein töitä opintojen ohella.

Anna: Alussa elin hyvin stereotyyppistä opiskelijaelämää, mutta nyt olen alkanut keskittyä jo enemmän töihin.

Millaisia uramahdollisuuksia koulutusohjelmassa opiskelevalle tarjoutuu? Oletko itse jo alan töissä? 

Silja: Elintarvikealalla talousosaajat työllistyvät esimerkiksi myyntiin, asiakassuhteisiin liittyviin tehtäviin, vastuullisuuteen liittyviin tehtäviin, prosessikehityksen tai tuotekehityksen pariin, asiantuntijatehtäviin taloushallintoon, yrittäjiksi ja tutkijoiksi. Olen itse töissä suomalaisen elintarvikealan yrityksen markkinointitiimissä, joka tuo maahan tuotteita, markkinoi ja myy vähittäiskauppiaille elintarvikkeita. 

Anna: Oma kiinnostus alaa kohtaan on jatkuvasti opintojen myötä kasvanut ja olen saanutkin jo oman alan töitä Fazerilla. Monissa yrityksissä on myös trainee-paikkoja, jotka ovat hyviä paikkoja tutustua alan työhön ja mahdollisuuksiin.

Mitä haluaisit sanoa YET-kandiin hakemista harkitsevalle?

Silja: Jos sinua kiinnostaa tulevaisuus ja muuttuva maailma, globaalit sekä ajankohtaiset aiheet, niin ehdottomasti kannattaa hakea! 

Anna: Jos sinua kiinnostaa jatkuvasti kasvava ja kaikkia koskettava ala, niin kannattaa ehdottomasti hakea! Töitä myös riittää meidän alallamme.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.