Marietta Kuivanen - Maatalousekonomian opintosuunta

"Opinnot ovat täyttäneet ja ylittäneet odotukseni. YET-ohjelman kurssit rakentavat alusta lähtien monipuolisen kuvan ympäristö- ja elintarviketaloudesta, esimerkiksi taloustieteellisestä ja sosio-kulttuurisesta näkökulmasta." Lue Mariettan kokemuksia ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta.

Miten ja miksi päädyit opiskelemaan?

 

Työskentelin lukion jälkeen reilut viisi vuotta elintarvikealalla asiakaspalvelun ja markkinoinnin parissa. Kuulin Helsingin yliopiston elintarviketieteistä työkaveriltani, ja kiinnostuin ottamaan selvää koulutusohjelmista. Löydettyäni ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman, joka tarjosi talous- ja ympäristönäkökulmaa elintarvikealaan, tiesin tämän olevan sopiva itselleni. Olen ”intohimoinen foodie” ja jatkaisin mielelläni töitä elintarvikealalla, mahdollisesti yrittäjänä. YET-kandi käsittelee elintarvikealan strategista johtamista ja laskentapuolta, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua maatalouden alkutuotantoon, elintarvikkeiden kulutukseen sekä ympäristö- ja luonnonvara-aiheisiin. Päädyin Viikkiin opiskelemaan syksyllä 2020.

Mitä opintosuuntaa painotat ja missä vaiheessa opintoja olet?

 

Olen kolmannen vuoden opiskelija ja olen valinnut erityisesti maatalousekonomian aineopintoja tutkintooni. Ensimmäisen YET-opintovuoden jälkeen päätin tähdätä kohti agronomin titteliä. Agronomi on arvonimi, joka voidaan myöntää maatalous-metsätieteiden opiskelijalle, kun tämä on valinnut soveltuvan opintosuunnan ja suorittanut määritellyt maataloustieteiden opinnot tutkinnossaan.

Millaista opiskelu on ollut?

 

Opinnot ovat täyttäneet ja ylittäneet odotukseni. YET-ohjelman kurssit rakentavat alusta lähtien monipuolisen kuvan ympäristö- ja elintarviketaloudesta, esimerkiksi taloustieteellisestä ja sosio-kulttuurisesta näkökulmasta. Ensimmäisen vuoden aikana, ohjelman yhteiset perusopinnot käytyäni, päätin mitä opintosuuntaa halusin lähteä painottamaan opinnoissani. Olen kiinnostunut yrittäjyydestä sekä elintarvikeketjun tekijöistä, suhteellisen laajasta aihepiiristä siis. Päädyin maatalousekonomian opintoihin. Ensimmäisen vuoden aikana käytyjen opintojen pohjalta oli helpompi päättää itselleni sopiva opintosuunta ja tätä joustavuutta opintosuunnan valinnan suhteen olenkin opintojen aikana usein arvostanut. On tarpeeksi aikaa käydä valmistavia kursseja ja saada tuntumaa eri alojen aiheista, jos oma polku ei ole heti alkuun selvä.

Maatalousekonomian opinnot ovat olleet todella mielenkiintoisia ja valitsin ehdottomasti itselleni parhaiten sopivan suunnan. Olen oppinut paljon monipuolisilta kursseilta, jotka kokonaisuudessaan tasapainottavat hyvin käytäntöä ja teoriaa. Opintoihin kuuluu muun muassa ryhmätöitä sekä itsenäisesti kirjoitettavia esseitä ja raportteja esimerkiksi talouteen, kuluttajakäyttäytymiseen tai ympäristökysymyksiin liittyen. Kursseja on tarjolla laajasti myös kasvi- ja eläintieteiden puolelta sekä kemiallisia prosesseja tutkivalta elintarviketieteiden osastolta. Parasta opinnoissa on kuitenkin ollut viime kesän maatalousharjoittelu biodynaamisella tilalla ja traktorikortin suorittaminen Viikissä osana kurssia!

Opintojen aikana yrittäjyystaitoni ovat kehittyneet monipuolisesti taloustieteen taitojen lisäksi. Näitä taitoja harjoitellaan esimerkiksi kursseilla tuotannon suunnittelu, strateginen johtaminen ja ennakointi, yrittäjyys ja yhteiskunta sekä investoinnit ja rahoituksen suunnittelu. Edellä mainitut täydentävät hyvin maatalousekonomian opintoja, joissa usein tarkastellaan maatiloja, eli yrityksiä. Vapaa-ajalla olen huomannut seuraavani paljon enemmän maailmantalouteen liittyviä aiheita kuin aikaisemmin.

Millaisia taitoja opiskeluun tarvitaan?

 

Ensimmäisen opintovuoden aikana käydään peruskursseja, jotka palauttavat muistiin talousopinnoissa tarvittavat matematiikan taidot. Muille kursseille ei tarvita varsinaisia ennakkotaitoja, vaikka aikaisemmasta maatalouskokemuksesta on toki hyötyä. Itselläni ei ole maataloustaustaa ja arvostin maatalousharjoittelua siksi erityisesti. Maisteriopinnoissa on tarkoitus suorittaa toinen maatalousharjoittelu, jota odotan jo innolla. Maatalousekonomian kursseilla pääsee tutustumaan erilaisiin suunnittelu-, tilasto- ja laskentaohjelmiin, joita alalla yleisesti käytetään. Maatalouspolitiikka alkaa puolestaan hahmottumaan opiskeltavan kirjallisuuden kautta. Luonnollisesti tutustutaan myös kasvi- ja eläintuotannon perusteisiin, joihin on vapaavalintaisten kurssien kautta mahdollista syventyä oman mielenkiinnon mukaan. Viikin ympäristössä, josta löytyy kasvihuone sekä maitotila, on hyvin mahdollista tutustua maatalousympäristön piirteisiin, mikäli nämä eivät ole ennen opintoja kovin tuttuja. Kesäkursseja on myös mahdollista suorittaa kasvinviljelytöissä Viikin kasvihuoneissa.

Ajatuksesi työllistymisestä?

 

Elintarvikkeet ovat hyödykkeitä, joita tullaan aina tarvitsemaan. Taloustaidot ovat varsinkin yrittäjille hyödyllisiä, mutta niitä on hyvä ymmärtää myös työelämässä, jossa asiakkaiden kulutustavat sekä yritysten tuotantotavat kehittyvät jatkuvasti. Olen toiveikas tulevaisuuden työllistymiseni suhteen, sillä sellaisille asiantuntijoille sekä yrittäjille on tarvetta, jotka pystyvät ymmärtämään elintarvikealaa kokonaisvaltaisesti. Aion kandiopintojen jälkeen jatkaa maatalous-, luonnonvara- ja ympäristöekonomian maisteriohjelmaan (AGERE), jossa voin vielä paremmin syventyä talous- ja ympäristöpuoleen.

Mikä opinnoissa on erityisesti jäänyt mieleen?

 

Kiertotalous -kurssi jäi erityisesti mieleen, sillä se tuntui hyvin ajankohtaiselta ja mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. Lisäksi ekskursiot tuotantolaitoksille olivat huippuja!

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.