Karla Still - Ympäristö- ja luonnonvarekonomian opintosuunta

"Ei ole totta, että yliopistossa pärjäävät vain huippuopiskelijat. Opiskelijat ovat ihan tavallisia ihmisiä monista erilaisista taustoista. Korkeakoulussa voi opiskella juuri sitä mikä kiinnostaa, ja opiskelu tuntuu näin merkityksellisemmältä." Lue Karlan ajatuksia ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta.

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Karla ja opiskelen ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa. Opintosuuntani on ympäristö- ja luonnonvaraekonomia.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Olen kiinnostunut ympäristökysymyksistä ja koen, ettei nykyinen taloudellinen järjestelmämme tue kestävää luonnonvarojen käyttöä.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Oppiminen.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Elintarviketalouden kurssi oli mielenkiintoinen, sillä kurssilla oli vierailijaluennoitsijoita elintarvikeketjun eri osista. Ruotsinkieliset kurssit taas ovat tuoneet vastapainoa suurille kursseille.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Joustavaa, mutta vähän yksitoikkoista. On ollut helpompaa valita kursseja myös muilta kampuksilta.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Alan työllistymistilanteen on kerrottu olevan hyvä, mutta en itse vielä osaa sanoa minkälainen tulevaisuuden työpaikkani on. Mietin uraani lähinnä efektiivisen altruismin näkökulmasta: miten voin tehdä mahdollisimman paljon hyvää?

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen osallistunut Viikki-speksiin. Lisäksi olen ollut aktiivinen järjestöissä, vaikka lukioaikoina en ollut ”järjestöihminen”.

Mil­lai­nen asu­mis­jär­jes­te­ly si­nul­la on?

Asun Hoasin kämppisasunnossa, jossa viihdyn hyvin. Vuokra on edullinen sekä sijainti sopivasti Viikin ja keskustan välissä. Ensimmäisen vuoden kuljin kampukselle bussilla Porvoosta.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopistossa pärjäävät vain huippuopiskelijat. Tämä ei ole totta, vaan opiskelijat ovat ihan tavallisia ihmisiä monista erilaisista taustoista. Korkeakoulussa voi opiskella juuri sitä mikä kiinnostaa, ja opiskelu tuntuu näin merkityksellisemmältä kuin lukiossa.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

En osallistunut pääsykokeisiin, sillä pääsin sisään todistusvalinnalla. Päätin pitää viimeisten ylioppilaskokeiden ja lakkiaisten välillä lomaa sekä tehdä töitä kesäkuukausina. Olisin pitänyt välivuoden, jos en olisi tullut valituksi todistusvalinnassa.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin. 

  •