Opiskelijatarinoita
Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opis­ke­li­ja­ta­ri­noi­ta
Jessica Kerttunen - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

YET-kandiohjelman opinnot avaavat mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuden elintarvikealaan

Jessica Kerttunen on toisen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelija. Hän on suuntautunut opinnoissaan elintarviketalouden ja kulutuksen suuntaan ja laajentanut osaamistaan niin maatalous- kuin ympäristöekonomiankin puolelta. Tavoitteena hänellä on valmistua elintarviketieteiden kandidaatiksi keväällä 2024.

Miksi hait juuri YET-kandiohjelmaan?

Hain YET-kandiin, koska halusin saada mahdollisimman laajan osaamistaustan työelämää varten. Lukiosta päästessäni olin kiinnostunut ympäristötieteistä ja kiertotaloudesta, mutta käytyäni yhden avoimen puolen kurssin ympäristötieteistä totesin, että haluan vielä laajemman tutkinnon taustalle. Koronan myötä tajusin, että ruoka on takuuvarma työllistäjä aina ja tässä tutkinto-ohjelmassa saan yhdistettyä kaikki mielenkiinnon aiheeni.

Mikä opintosuuntaa opiskelet?

Opiskelen YET-kandiohjelmassa elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa, mikä oli itselleni hyvin selvä valinta jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, koska minua kiinnostaa koko ruokaketju, sen kestävyys ja kuinka ruoka päätyy pellolta pöytään. Olen opiskellut myös opinto-ohjelmamme vapaavalintaisia maatalousekonomian kursseja. YET-ohjelman ympäristöpuolen opinnot ovat taas tuoneet minulle osaamista politiikan suhteen ja auttaneet käsittämään, millaisilla keinoilla politiikka voi vaikuttaa ympäristön tilaan ja ruoan tuotantoon. Tavoittelen elintarviketieteiden kandidaatin (ETK) tutkintonimikettä, joten suoritan myös elintarviketieteiden perusopintoja. Yleensä kandiohjelmastamme valmistuneet saavat maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintonimikkeen, mutta suorittamalla elintarviketieteiden perusopinnot voi valita vaihtoehtoisesti myös elintarviketieteiden tutkintonimikkeen.

Mihin YET-opiskelijat työllistyvät opintojen jälkeen?

YET antaa hyvät lähtökohdat työllistyä laajasti kaikille työelämän sektoreille: niin valtiolle kuin kansainvälisiin tehtäviin, yksityiselle sektorille ja järjestöihin tai jopa EU- tai YK-virkoihin. Ohjelmassa opiskeltava soveltava taloustiede, kestävyysasiat ja omien mielenkiintojen pohjalta hankittu syvempi osaaminen esimerkiksi markkinoinnista, sekä opitun asian soveltaminen ja laajojen kokonaisuuksien ymmärtäminen, ovat mielestäni tärkeitä teemoja, joita työelämässä nykypäivänä tarvitaan. Itse tavoittelen työllistymistä elintarvikealan johtotehtäviin.

Millaista opiskelijaelämä on ollut?

Hyvin vaihtelevaa! Opintoni alkoivat korona-aikaan tyypillisesti hybridinä ja lopulta täysin etäyhteyksin toimivana. Opintojen alussa pääsin tutustumaan muihin kanssaopiskelijoihin, joiden kanssa pystyi etäopiskellessakin ottamaan kahvibreikkejä ja vaihtamaan ajatuksia WhatsApp -ryhmissä. Nyt, vuonna 2022, opinnot ovat pääsääntöisesti lähiopintoina, mikä on kivaa. Toisaalta etäopiskeluun hyvin tottuneena ja omien aikataulujen luojana, lähiopinnot ovat tuoneet uusia haasteita sovittaa muu elämä yhteen opiskeluiden kanssa.

Viikin kampus luo osaltaan hyvin idyllisen opiskeluympäristön. Monet YET-ohjelman kurssit ovat poikkitieteellisiä, joten kursseilla tapaa myös esimerkiksi maatalouden ja metsätieteiden opiskelijoita. Toiminta on hyvin poikkitieteellistä myös järjestöjen ja tapahtumien suhteen. Viikistä löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Itselle mieluisimpia ovat olleet koko Viikin yhteinen kilometrikilpailu, jossa kerrytetään eritavoin kulkemalla kilometrejä oman ainejärjestön nimiin sekä muut urheilutapahtumat kuten PM-kisat ja Viikin mestaruuskilpailut.

Miksi pitäisi valita YET –kandiohjelma?

YET-kandiohjelma tarjoaa laajaa ympäristö- ja elintarvikealle sovellettua talousosaamista. Soveltavaa taloustiedettä tarvitaan tulevaisuuden päätöksenteossa, jossa ympäristö ja kaikki kestävyyden näkökulmat tulee ottaa huomioon entistä paremmin. Ohjelmassa erityisen hyvää on myös rikas vapaavalintaisten opintojen kokonaisuus, johon saa sisällyttää itseä kiinnostavia teemoja ja kursseja. Tämä voi myös aluksi aiheuttaa valinnanvaikeutta, mutta itseäni tämä ei haitannut, koska tiesin hyvin selvästi mihin suuntaan haluan tulevaisuudessa mennä.

Marietta Kuivanen - Maatalousekonomian opintosuunta

Miten ja miksi päädyit opiskelemaan?

Työskentelin lukion jälkeen reilut viisi vuotta elintarvikealalla asiakaspalvelun ja markkinoinnin parissa. Kuulin Helsingin yliopiston elintarviketieteistä työkaveriltani, ja kiinnostuin ottamaan selvää koulutusohjelmista. Löydettyäni ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman, joka tarjosi talous- ja ympäristönäkökulmaa elintarvikealaan, tiesin tämän olevan sopiva itselleni. Olen ”intohimoinen foodie” ja jatkaisin mielelläni töitä elintarvikealalla, mahdollisesti yrittäjänä. YET-kandi käsittelee elintarvikealan strategista johtamista ja laskentapuolta, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua maatalouden alkutuotantoon, elintarvikkeiden kulutukseen sekä ympäristö- ja luonnonvara-aiheisiin. Päädyin Viikkiin opiskelemaan syksyllä 2020.

Mitä opintosuuntaa painotat ja missä vaiheessa opintoja olet?

Olen kolmannen vuoden opiskelija ja olen valinnut erityisesti maatalousekonomian aineopintoja tutkintooni. Ensimmäisen YET-opintovuoden jälkeen päätin tähdätä kohti agronomin titteliä. Agronomi on arvonimi, joka voidaan myöntää maatalous-metsätieteiden opiskelijalle, kun tämä on valinnut soveltuvan opintosuunnan ja suorittanut määritellyt maataloustieteiden opinnot tutkinnossaan.

Millaista opiskelu on ollut?

Opinnot ovat täyttäneet ja ylittäneet odotukseni. YET-ohjelman kurssit rakentavat alusta lähtien monipuolisen kuvan ympäristö- ja elintarviketaloudesta, esimerkiksi taloustieteellisestä ja sosio-kulttuurisesta näkökulmasta. Ensimmäisen vuoden aikana, ohjelman yhteiset perusopinnot käytyäni, päätin mitä opintosuuntaa halusin lähteä painottamaan opinnoissani. Olen kiinnostunut yrittäjyydestä sekä elintarvikeketjun tekijöistä, suhteellisen laajasta aihepiiristä siis. Päädyin maatalousekonomian opintoihin. Ensimmäisen vuoden aikana käytyjen opintojen pohjalta oli helpompi päättää itselleni sopiva opintosuunta ja tätä joustavuutta opintosuunnan valinnan suhteen olenkin opintojen aikana usein arvostanut. On tarpeeksi aikaa käydä valmistavia kursseja ja saada tuntumaa eri alojen aiheista, jos oma polku ei ole heti alkuun selvä.

Maatalousekonomian opinnot ovat olleet todella mielenkiintoisia ja valitsin ehdottomasti itselleni parhaiten sopivan suunnan. Olen oppinut paljon monipuolisilta kursseilta, jotka kokonaisuudessaan tasapainottavat hyvin käytäntöä ja teoriaa. Opintoihin kuuluu muun muassa ryhmätöitä sekä itsenäisesti kirjoitettavia esseitä ja raportteja esimerkiksi talouteen, kuluttajakäyttäytymiseen tai ympäristökysymyksiin liittyen. Kursseja on tarjolla laajasti myös kasvi- ja eläintieteiden puolelta sekä kemiallisia prosesseja tutkivalta elintarviketieteiden osastolta. Parasta opinnoissa on kuitenkin ollut viime kesän maatalousharjoittelu biodynaamisella tilalla ja traktorikortin suorittaminen Viikissä osana kurssia!

Opintojen aikana yrittäjyystaitoni ovat kehittyneet monipuolisesti taloustieteen taitojen lisäksi. Näitä taitoja harjoitellaan esimerkiksi kursseilla tuotannon suunnittelu, strateginen johtaminen ja ennakointi, yrittäjyys ja yhteiskunta sekä investoinnit ja rahoituksen suunnittelu. Edellä mainitut täydentävät hyvin maatalousekonomian opintoja, joissa usein tarkastellaan maatiloja, eli yrityksiä. Vapaa-ajalla olen huomannut seuraavani paljon enemmän maailmantalouteen liittyviä aiheita kuin aikaisemmin.

Millaisia taitoja opiskeluun tarvitaan?

Ensimmäisen opintovuoden aikana käydään peruskursseja, jotka palauttavat muistiin talousopinnoissa tarvittavat matematiikan taidot. Muille kursseille ei tarvita varsinaisia ennakkotaitoja, vaikka aikaisemmasta maatalouskokemuksesta on toki hyötyä. Itselläni ei ole maataloustaustaa ja arvostin maatalousharjoittelua siksi erityisesti. Maisteriopinnoissa on tarkoitus suorittaa toinen maatalousharjoittelu, jota odotan jo innolla. Maatalousekonomian kursseilla pääsee tutustumaan erilaisiin suunnittelu-, tilasto- ja laskentaohjelmiin, joita alalla yleisesti käytetään. Maatalouspolitiikka alkaa puolestaan hahmottumaan opiskeltavan kirjallisuuden kautta. Luonnollisesti tutustutaan myös kasvi- ja eläintuotannon perusteisiin, joihin on vapaavalintaisten kurssien kautta mahdollista syventyä oman mielenkiinnon mukaan. Viikin ympäristössä, josta löytyy kasvihuone sekä maitotila, on hyvin mahdollista tutustua maatalousympäristön piirteisiin, mikäli nämä eivät ole ennen opintoja kovin tuttuja. Kesäkursseja on myös mahdollista suorittaa kasvinviljelytöissä Viikin kasvihuoneissa.

Ajatuksesi työllistymisestä?

Elintarvikkeet ovat hyödykkeitä, joita tullaan aina tarvitsemaan. Taloustaidot ovat varsinkin yrittäjille hyödyllisiä, mutta niitä on hyvä ymmärtää myös työelämässä, jossa asiakkaiden kulutustavat sekä yritysten tuotantotavat kehittyvät jatkuvasti. Olen toiveikas tulevaisuuden työllistymiseni suhteen, sillä sellaisille asiantuntijoille sekä yrittäjille on tarvetta, jotka pystyvät ymmärtämään elintarvikealaa kokonaisvaltaisesti. Aion kandiopintojen jälkeen jatkaa maatalous-, luonnonvara- ja ympäristöekonomian maisteriohjelmaan (AGERE), jossa voin vielä paremmin syventyä talous- ja ympäristöpuoleen.

Mikä opinnoissa on erityisesti jäänyt mieleen?

Kiertotalous -kurssi jäi erityisesti mieleen, sillä se tuntui hyvin ajankohtaiselta ja mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. Lisäksi ekskursiot tuotantolaitoksille olivat huippuja!

Linda Pesu - Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma antaa laaja-alaisen katsauksen kestävyysmurrokseen"

Linda Pesu valmistui ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta keväällä 2021, jolloin myös aloitti maisteriopinnot maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma AGERE:ssa. Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opinnoissa Lindaa kiinnostaa kansallinen ja kansainvälinen ympäristö- ja energiapolitiikka ja niiden ohjauskeinot. Kandinsa Linda kirjoitti liikenteen sähköistymisestä. Näin Linda kertoo YET-opinnoistaan.

Miten päädyit opiskelemaan YET-kandiohjelmaan? 

Lukiossa pohdin paljon luonnontieteellisen tai lääketieteen alan opintoja, mutta lukion loppupuolella yhteiskunnalliset teemat alkoivat kiinnostamaan yhä enemmän. Etsin yliopistojen nettisivuilta vaihtoehtoja ja ympäristöekonomia sai heti mielenkiintoni heräämään. Olen aina pitänyt matematiikasta, joten taloustiede oli siten luonnollinen alavalinta. Kun taloustieteeseen yhdistetään vielä ympäristöongelmien ratkaiseminen, tiesin, että ala olisi minulle mieleinen.

Mikä opinnoissa on erityisesti jäänyt mieleen?

YET:n kursseista mieleeni on jäänyt Ilmastonmuutos, energia ja ympäristö, jossa oli todella mielenkiintoisia ja ajankohtaisia vierailijaluentoja valtionhallinnosta sekä kunta- ja yrityssektorilta. Luennoista sai kattavan kuvan ympäristö- ja energiapolitiikan vaikutuksista ja mahdollisuuksista eri sektoreilla. Pidin YET-opinnoissa erityisesti siitä, että ensimmäinen vuosi käydään kursseja sekä elintarviketalouden että ympäristötalouden opintosuunnista. Vaikka tiesin jo hakuvaiheessa suuntautuvani ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaan, sai elintarviketalouden kursseilta laaja-alaisen katsauksen elintarvikealaan ja kulutukseen, josta on ehdottomasti hyötyä kestävyysmurroksen kokonaiskuvan ymmärtämisen kannalta.

Millaista opiskelu on ollut ja mitä taitoja opiskeluun tarvitaan?

Meillä on laajasti erilaisia kursseja, mikä tuo opintoihin vaihtelevuutta. Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan kursseilla pääsee laskuharjoitusten parissa kokeilemaan erilaisia laskenta- ja tilasto-ohjelmistoja sekä tutustumaan alan tutkimuksiin lyhyiden esseiden parissa. YET-kursseilla pääsee tekemään myös ryhmätöitä ja oppimispäiväkirjoja, joiden pohjalta oma oppiminen hahmottuu hyvin. Yleensä kursseilla on mahdollista tehdä pieniä osasuorituksia, jolloin kurssiarvosana ei ole pelkän tentin varassa. Osalla kursseista tenttiä ei ole ollenkaan. Mitään erityisiä etukäteistaitoja opiskeluun ei tarvita, vaan kursseilta saa kyllä hyvät eväät tehtävien suorittamiseen.

Millaista on Viikin kampuksella?

Viikki on mielestäni kiva kampus ja uudistettu kirjasto hieno. YET-kursseista suurin osa järjestetään Metsätieteiden talossa, jossa on eri kokoisia opetustiloja. Viikissä on monta opiskelijaravintolaa, joiden listoilta voi valita aina parhaan lounaspaikan. Viikin opiskelijakulttuuri on moninaista ja jokaiselle löytyy varmasti oma paikkansa erilaisista ja erikokoisista opiskelijajärjestöistä ja järjestöjen tapahtumista. Viikissä on mahtavaa, että eri alojen opiskelijoihin tutustuminen on mahdollista poikkitieteellisten kurssien ja tapahtumien johdosta. Esimerkiksi kielikurssit ovat hyvä mahdollisuus tutustua muiden alojen opiskelijoihin.

Millaiset uramahdollisuudet YET-kandiohjelmasta valmistuvalla on?

YET antaa mielestäni hyvät lähtökohdat työelämään. Vapaavalintaisia opintoja mahtuu tutkintoon paljon, mikä antaa mahdollisuuden opintojen suuntaamiseen itseä kiinnostavaan suuntaan. Tutkintoon on siis mahdollista sisällyttää eri kokoisina opintokokonaisuuksina esimerkiksi kieliopintoja, viestintää, ympäristö- ja elintarviketalouden toisen opintosuunnan kursseja tai vaikka fysiikkaa. Itse sisällytin tutkintooni venäjän kielen opintokokonaisuuden.

Työelämässä olen huomannut, että laaja-alaisesta kestävyysongelmien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämisestä on valtavasti hyötyä mitä erilaisemmissa tehtävissä. Kestävyysasiat ovat tulleet jäädäkseen osaksi kaikkia organisaatioita, joten työmahdollisuudet ovat rajattomat. Oman osaamisen sanoittaminen voi meidän laajoilla opinnoillamme olla vaikeaa kauppatieteiden tms. opintoihin nähden, mutta näen opintojemme erilaisen lähestymistavan talouteen etuna. Opintojeni antaman laaja-alaisen osaamiseni kautta olenkin päässyt tekemään maisteriharjoitteluja rakentamisen pätevyyksiin liittyvän lakihankkeen vaikutusten arvioinnin sekä erään viraston hiilijalanjälkilaskennan parissa.

Karla Still - Ympäristö- ja luonnonvarekonomian opintosuunta

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Karla ja opiskelen ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa. Opintosuuntani on ympäristö- ja luonnonvaraekonomia.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Olen kiinnostunut ympäristökysymyksistä ja koen, ettei nykyinen taloudellinen järjestelmämme tue kestävää luonnonvarojen käyttöä.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Oppiminen.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Elintarviketalouden kurssi oli mielenkiintoinen, sillä kurssilla oli vierailijaluennoitsijoita elintarvikeketjun eri osista. Ruotsinkieliset kurssit taas ovat tuoneet vastapainoa suurille kursseille.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Joustavaa, mutta vähän yksitoikkoista. On ollut helpompaa valita kursseja myös muilta kampuksilta.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Alan työllistymistilanteen on kerrottu olevan hyvä, mutta en itse vielä osaa sanoa minkälainen tulevaisuuden työpaikkani on. Mietin uraani lähinnä efektiivisen altruismin näkökulmasta: miten voin tehdä mahdollisimman paljon hyvää?

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen osallistunut Viikki-speksiin. Lisäksi olen ollut aktiivinen järjestöissä, vaikka lukioaikoina en ollut ”järjestöihminen”.

Mil­lai­nen asu­mis­jär­jes­te­ly si­nul­la on?

Asun Hoasin kämppisasunnossa, jossa viihdyn hyvin. Vuokra on edullinen sekä sijainti sopivasti Viikin ja keskustan välissä. Ensimmäisen vuoden kuljin kampukselle bussilla Porvoosta.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopistossa pärjäävät vain huippuopiskelijat. Tämä ei ole totta, vaan opiskelijat ovat ihan tavallisia ihmisiä monista erilaisista taustoista. Korkeakoulussa voi opiskella juuri sitä mikä kiinnostaa, ja opiskelu tuntuu näin merkityksellisemmältä kuin lukiossa.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

En osallistunut pääsykokeisiin, sillä pääsin sisään todistusvalinnalla. Päätin pitää viimeisten ylioppilaskokeiden ja lakkiaisten välillä lomaa sekä tehdä töitä kesäkuukausina. Olisin pitänyt välivuoden, jos en olisi tullut valituksi todistusvalinnassa.

Mauri De Meulder - Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

"YET-kandiohjelman opinnot auttavat ymmärtämään ympäristöpolitiikkaa"

Mauri De Meulder on kolmannen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelija. Hän painottaa opinnoissaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomian kursseja ja valmistuu kandiksi keväällä 2022. Alla Mauri kertoo lisää opinnoistaan Viikin kampuksella.

Miten ja miksi päädyit YET-kandiohjelmaan?

Päädyin YET-kandiohjelmaan kuultuani siitä, kun eräs opiskelijoista tuli esittelemään alaa lukioomme Raumalla. Ajattelin aluksi hakeutua opiskelemaan meribiologiaa, mutta YET-kandista kuultuani, totesin sen soveltuvan paremmin itselleni, sillä YET-kandissa on mahdollista päästä tutustumaan paremmin ympäristöpolitiikkaan ja sen työkaluihin kuten ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaan.

Mitä opintosuuntaa painotat ja missä vaiheessa opintoja olet?

Olen kolmannen vuoden opiskelija, ja siirryn joulun jälkeen pikkuhiljaa kohti maisteriopintoja. Olen painottanut ympäristö- ja luonnonvaraekonomian kursseja. Toki olen myös ottanut oman mielenkiintoni mukaan kursseja elintarviketalouden opintosuunnasta.

Mikä sinua erityisesti kiinnostaa ympäristö- ja luonnonvarakysymyksissä?

Ympäristö- ja luonnonvaratalouden kysymyksissä minua kiinnostaa eniten se, miten niitä voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon työkaluina. 

Millainen yhteisö ja porukka Viikissä on?

Viikin opiskelijayhteisö on laaja ja avoin. Uudet opiskelijat toivotetaan välittömästi ja lämpimästi tervetulleiksi. Viikissä on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan myös poikkitieteellisiin opiskelija-aktiviteetteihin. 

Millaista opiskelijatoimintaa Viikissä on?

Ainejärjestöjä on Viikissä monta, joiden joukosta löytyy jokaiselle varmasti jotakin omaa. Tai vaikka kaikista! Kuten edellä mainittu opiskelijatoimintaan on helppo tulla mukaan ja siihen myös otetaan mukaan kaikki halukkaat. Viikistä löytyy sekä oman alan opiskelijatoimintaa että hyvinkin poikkitieteellistä toimintaa.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia (tai urahaaveita) sinulla on?

Tulevaisuudessa toivon pystyväni auttamaan Itämeren suojelutyössä Viikissä oppimieni asioiden avulla. 

Miksi voisit suositella YET-kandiohjelmaa myös muille?

YET-kandiohjelma avaat ovet monialaiseen tieteenmaailmaan. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän kokonaisvaltaisen kestävyyden asiantuntijoita, joita YET-kandiohjelmasta valmistuu. 

 

Ia Ahl - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma yhdistää kestävän ruokatalouden sekä ympäristökysymykset unohtamatta kaupallista puolta"

Ia Ahl valmistui ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta vuonna 2020 ja siirtyi elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan tammikuussa 2021. Ia keskittyi YET:ssä erityisesti elintarvikepakkaamiseen liittyvien kysymysten ympärille ja myös kirjoitti kandidaatin tutkielmansa otsikolla ”Hyödyt kuluttajan osallistamisessa pakkaussuunnitteluprosessiin” (englanniksi ”The Advantages of Involving the Consumer in the Packaging Design Process”). Kysyimme Ialta hänen kokemuksistaan opiskelusta YET-kandiohjelmassa.

Miten päädyit opiskelemaan YET-kandiohjelmaan? 

Kiinnostuin elintarviketieteistä jo yläasteella, ja lukiossa päädyin vielä luonnontieteiden erikoislinjalle. Hakuvaiheessa törmäsin kuitenkin elintarviketalouteen, joka oli yksi YET:n opintosuunnista (elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta). Elintarviketalous herätti heti mielenkiintoni, ja koin sen generalistisemmaksi kuin elintarviketieteet, eli valmistuttuani minulla olisi enemmän valinnanvaraa valita mitä tekisin – toki tämä on myös se YET:n heikkous, ettei opinnoista tule selvää erikoistumisosaamista ja voi olla vaikea sanoittaa, mitä käytännössä osaa. Käymällä elintarviketieteiden sivukokonaisuuden koen kuitenkin saaneeni myös substanssiosaamista.

Mikä opinnoissa on erityisesti jäänyt mieleen?

Kaikki elintarviketieteiden kurssit ovat olleet ihan huippuja ja on ollut hauskaa oppia nippelitietoa esimerkiksi lakritsin tai jäätelön valmistuksesta. YET:n puolelta erityisesti kurssit Laatujohtaminen elintarvikealalla sekä Ideasta tuotteeksi – tuotekehitys elintarvikealalla ovat jääneet mieleen. Kandiopintojen aikana toimin myös Vuorovaikeutus  -ainejärjestössä yrityssuhdevastaavana sekä olin mukana ViikkiAreenassa lanseeraamassa podcastia. Ainejärjestötyössä oppii konkreettisempia työelämätaitoja kuin koulun kursseilla sekä myös tutustuu uusiin ihmisiin. Myös kaikki ruoka-alan seminaarit ja messut, kuten Elintarvikepäivä, Pack-Summit ja FoodTech ovat jääneet mieleen.
 

Millaista opiskelu on ollut ja mitä taitoja opiskeluun tarvitaan?
Opiskelu on ollut vaihtelevaa – osa kursseista on melko helppoja ja toisiin menee enemmän aikaa. Meillä on jonkin verran ryhmätöitä ja kirjoittamista on aika paljon. Mitään erityistä ei tarvitse osata vaan kaiken kyllä oppii. Kieliopinnot voi esimerkiksi suorittaa itsenäisesti mikäli ne luonnistuvat, tai sitten käydä luennoilla harjoittelemassa kieltä. Kandiin kuuluu 5 op:n verran tilastotiedettä, ja siitäkin on monta eri toteutusta. Itse kävin Tilastotiede ja R-tutuksi -kurssin, sillä halusin oppia käyttämään R-kieltä. Käytännössä kaikkeen, jopa oppimisen oppimiseen löytyy jokin yliopiston kurssi.
 

Millaista on Viikin kampuksella?

Viikki on tosi symppis paikka, jossa on myös hyvin tilaa opiskella. Viikin kirjasto remontoitiin juuri ja siellä on nyt paljon opiskelutilaa. Mukavaa on myös Kumpulan läheisyys, josta löytyy Unisport ja Kumpulan kirjasto. Viikissä on paljon nähtävää ja helppo osallistua muiden alojen toimintaan, kuten ainejärjestöjen järjestämiin poikkitieteellisiin tapahtumiin. Kampuksella on esim. aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, jossa olen käynyt muutaman kerran osallistumassa aistitutkimukseen.

 

Millaiset uramahdollisuudet YET-kandiohjelmasta valmistuvalla on?

Työelämässä olen huomannut, miten viikkiläisyys erottuu muista ja herättää kiinnostusta, vaikka YET koulutusohjelmana olisi rekrytoijalle tuntemattomampi. Tiettyä koulutusohjelmaa tärkeämpää on ylipäätään maisteritutkinto relevantilta alalta, omat kiinnostuksenkohteet ja näyttö siitä, mitä on saanut aikaan. Aikaisemmin elintarvike-ekonomialta valmistuneet ovat päässeet johtoportaan tehtäviin isoissa elintarvikealan yrityksissä. Urakysymyksissä kannattaa aina pitää mielessä, ettei yliopisto ole ammattikoulu vaan tutkimuslaitos. Yliopiston tehtävä ei ole valmistella ammattiin, vaan antaa laaja-alaiset valmiudet työelämään.

Linda Lukkala - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma houkuttelee ainutlaatuisuudellaan"

Linda Lukkala valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2020 ja työskentelee Valiolla kotimaan myynnissä, jossa on aloittanut jo toisena opintovuonna. Haastattelimme Lindaa hänen opinnoistaan.

Miten päädyit YET–kandiohjelmaan?

Linda kuuli ystävältään YET-kandiohjelmasta ja päätti hakea kyseiseen ohjelmaan. YET vaikutti mielenkiintoiselta, sillä elintarvikkeet ja kulutus kiinnostavat yleisesti. Ala on myös ajankohtainen ja kasvava, työllisyysmahdollisuudet vaikuttivat hyviltä ja kurssivalikoima oli mielenkiintoinen. Vastaavaa koulutusta ei ole muualla, mikä lisäsi intoa hakea YET-ohjelmaan. Linda päätti painottaa opinnoissaan elintarvikkeisiin liittyviä kursseja, mutta kandiohjelmassa on myös mahdollista painottaa enemmän esimerkiksi taloustieteitä. Linda opiskeli elintarvike- ja kuluttajaekonomiaa, ja valmistui elintarviketieteiden kandiksi. Tutkinto on antanut substanssiosaamisen spesifiltä alueelta, mikä erottaa muista opiskelijoista ja työnhakijoista. Erikoisosaaminen on ehdottomasti vahvuus.

Lindan työnkuvaan Valiolla kuuluu pääosin yritysasiakkaiden sekä sidosryhmien, kuten logististen toimintojen kontaktointi ja informointi myynnillisten asioiden tiimoilta. Kyseisessä työssä pääsee näkemään lähietäisyydeltä, miten suuri yritys toimii käytännössä.

 

Vinkkejä opintoihin ja tulevaan?

Viikki on kampuksena kiva ja siellä on yhtenäinen ilmapiiri. Vaikka kampuksella onkin monia eri aloja, niin eri alojen myötä kampuksella on myös monenlaisia ihmisiä, joten varmasti jokainen löytää omanlaisiaan tyyppejä. Opinnot on myös mahdollista järjestää niin, että työnteko opintojen ohella onnistuu (myös ennen koronaa). Linda on ollut töissä koko opintojensa ajan orientaatioviikosta tähän päivään asti. Linda kannustaa myös lähtemään mukaan ainejärjestötoimintaan, hän toimi itse VEKE:n sihteerinä vuonna 2020. Viikissä on monia poikkitieteellisiä ainejärjestöjä, jotka mahdollistavat ihmisiin tutustumisen ja asioihin vaikuttamisen.

Linda toteaa, että alussa kesti löytää itselle sopiva opiskelutyyli ja tapa valmistautua tentteihin. Hän myös suosittelee, että kurssikokonaisuuksia kannattaa miettiä alusta asti, jotta löytää hyvän kokonaisuuden, jossa kurssit tukevat toisiaan. Linda suosittelee YET-ohjelmaa sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita globaaleista ja ajankohtaisista aiheista. Ohjelmassa pystyy hyvin muokkaamaan osaamisen itselleen sopivaksi. Jos esimerkiksi ympäristö-, elintarvike- tai maatalousasiat kiinnostavat, ja kiinnostusta on myös kaupalliseen puoleen, niin kannattaa hakea.

Maria Mattila - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"YET-kandiohjelman opinnot antavat kokonaisvaltaisen kuvan elintarvikealasta – soveltava taloustiede avaa mahdollisuuksia työelämässä"

Maria Mattila valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2021 ja työskentelee markkinoinnin parissa elintarvikealalla. Kysyimme Marialta opiskelusta, työelämästä sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Miten päädyit YET-kandiohjelmaan, mitä opintosuuntaa painotit ja milloin valmistuit?

Päädyin YET-kandiohjelmaan muutaman mutkan kautta. Aloitin opintoni Viikissä 2017 elintarviketieteiden kandiohjelmassa. Valitsin tuolloin elintarviketalouden opintokokonaisuuden osaksi opintosuunnitelmaani ja kurssien edetessä kiinnostus kohti YET-kandiohjelmaa kasvoi. Tämän myötä valitsin opintoihini lisää elintarviketalouden ja kulutuksen kursseja. Oma tietämys ympäristö- ja elintarvikealasta kasvoi ja tutkinnon anti alkoi näkyä omassa arjessa, kun aiheeseen liittyvien uutisiin ja artikkeleihin oli ihan erilainen kosketuspinta. Päädyin vaihtamaan YET-kandiohjelmaan 2019 siirtohaun kautta ja tämä oli paras päätös mitä olen tähän mennessä opintojeni suhteen tehnyt.

Opinnoissani keskityin elintarviketalouteen ja kulutukseen, sekä elintarviketieteisiin ja valmistuin YET-kandiohjelmasta elintarviketieteiden kandidaatiksi 2021 helmikuussa.

Missä työskentelet ja millainen on vastuualueesi?

Työskentelen Nutricia Medicalilla. Se on kliiniseen ravitsemukseen erikoistunut yritys, joka on osa elintarvikkeita valmistavaa Danone-konsernia. Aloitin yrityksessä markkinointiharjoittelijana vuonna 2019 ja sillä tiellä ollaan edelleen. Työssäni olen päässyt laajasti tekemään kaikkea aina logistiikan parista sosiaalisen median, sekä nettisivujen moderointiin ja päivittämiseen. Eniten olen tehnyt töitä yrityksen lasten tuotekategorian markkinoinnin parissa.

Miten ympäristö- ja elintarviketalouden opinnot ovat auttaneet sinua työelämässä?

Omalla kohdalla opiskelu Viikissä on antanut kokonaisvaltaiset valmiudet hakea elintarvikealan yrityksiin töihin. YET-kandista valmistuneilla on nimenomaan pieni etulyöntisasema, sillä opiskelijoilla on taloustieteen osaamisen lisäksi kattavammin tietoa oman opintosuunnan mukaan esimerkiksi elintarviketieteistä tai ympäristötaloudesta. Kattavampi osaaminen esimerkiksi elintarviketieteistä voi olla työnantajalle se ratkaiseva tekijä minkä avulla työpaikan saa itselleen. Opiskelu ja tutkinto ovat antaneet hyvän pohjan työelämälle, mutta sanoisin että omalla tekemisellä ja kokemuksella on eniten painoarvoa.

Mainitse kolme parasta asiaa Viikissä?

Viikissä ehdottomasti parasta on saman henkiset ihmiset, rento opiskeluilmapiiri ja opiskelun kokonaisvaltaisuus. On hienoa, kun kaikki alat mitä Viikissä opiskellaan, sitoo toisiaan yhteen tavalla tai toisella. Ottamalla muiden alojen kursseja voi löytää erilaista kosketuspintaa siihen mitä itse opiskelee ja laajentaa näin käsitystään omasta alasta.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia (tai urahaaveita) sinulla on?

Vielä toistaiseksi en yhtään tiedä mitä toivoa tulevalta. Kun kirjoitin ylioppilaaksi olin aivan varma, että minusta tulee hammaslääkäri, mutta päädyinkin vähän erilaiselle polulle. Vinkiksi antaisinkin, että kannattaa seurata omia kiinnostuksen kohteita ja olla avoin kaikille eri vaihtoehdoille.

Opiskelu Viikissä on tähän mennessä antanut minulle hyvät eväät tulevaisuuteen ja uskon että työelämä ja itselleen mieleisen työn tekeminen tulevat viemään eteenpäin oikeaan suuntaan.

Silja Laakio ja Anna Blässar

Silja Laakio ja Anna Blässar ovat ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa (YET-kandi) opiskelleita nuoria naisia. Kummatkin painottivat opinnoissaan elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuuntaa valmistuen elintarviketieteiden kandidaateiksi. Kysyimme heidän mietteitään opiskelusta Viikissä.

Mikä on ollut opiskelussa kivointa?

Silja: Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, ainejärjestötoiminta, opintojen muovautuvuus sekä niiden ajankohtaisuus, yritysvierailut ja mahdollisuus tehdä töitä opintojen ohella. En osannut odottaa kuinka paljon saman henkistä porukkaa täältä löytyisikään. Olen saanut Viikistä monia hyviä ystäviä, joiden kanssa toivon ja uskon ystävyyden jatkuvan myös opiskelujen jälkeen.

Anna: Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, motivoiva ympäristö ja se, että saa tehdä itsenäisesti opintoja. Viikin kampus saa minulta arvosanaksi täyden kympin. Se on oma kampusalueensa, ja sieltä löytyy runsaasti eri alojen opiskelijoita. 

Mikä YET-opintojakso on jäänyt mieleenne ja miksi?

Silja: Minulla on jäänyt mieleen elintarviketalouden kurssi, koska kurssilla oli vierailijaluennoitsijoita eri yrityksistä, ja siitä sai konkreettista otetta myös työelämää varten.

Anna: Minulla jäi mieleen kurssi Ideasta tuotteeksi – tuotekehitys elintarvikealalla. Se on mielestäni hyvä ja hyödyllinen kurssi. Siellä kehitimme itse tuotteen ja esitimme sen myös elintarvikealan yritykselle.

Millaisia opiskelumuotoja YET-kandissa erityisesti suositaan? 

Silja: Opiskelu on melko itsenäistä Viikissä. Siellä on mahdollisuuksia valita monella kurssilla, teetkö mieluummin ryhmätyön vai valitsetko tentin. Myös joillakin kursseilla on vierailevia luennoitsijoita.

Anna: Viikissä pystyy usein valikoimaan omien menojen mukaan, tenttiikö kurssin vai käykö luennoilla. Pidän siitä, että opiskelijoilla on valinnanvapaus ja itsenäisyys opiskelun suhteen.

Voiko YET-kandissa opiskella, vaikka ei olisi hyvä matematiikassa?

Silja & Anna: VOIT. Vähän matematiikkaa pitää jossain vaiheessa opiskella ja opetella, mutta opinnot voidaan suunnitella niin, että matematiikka jää minimiin. Lyhyelläkin matematiikalla pärjää hyvin.

Millaista opiskelijaelämää vietätte?

Silja: Opiskelijaelämäni oli aluksi juhlimista ja luentoja. Viimeisenä vuonna oli enemmän sellaista, että valitsin itselleni mielekkäimmät tapahtumat ja tein töitä opintojen ohella.

Anna: Alussa elin hyvin stereotyyppistä opiskelijaelämää, mutta nyt olen alkanut keskittyä jo enemmän töihin.

Millaisia uramahdollisuuksia koulutusohjelmassa opiskelevalle tarjoutuu? Oletko itse jo alan töissä? 

Silja: Elintarvikealalla talousosaajat työllistyvät esimerkiksi myyntiin, asiakassuhteisiin liittyviin tehtäviin, vastuullisuuteen liittyviin tehtäviin, prosessikehityksen tai tuotekehityksen pariin, asiantuntijatehtäviin taloushallintoon, yrittäjiksi ja tutkijoiksi. Olen itse töissä suomalaisen elintarvikealan yrityksen markkinointitiimissä, joka tuo maahan tuotteita, markkinoi ja myy vähittäiskauppiaille elintarvikkeita. 

Anna: Oma kiinnostus alaa kohtaan on jatkuvasti opintojen myötä kasvanut ja olen saanutkin jo oman alan töitä Fazerilla. Monissa yrityksissä on myös trainee-paikkoja, jotka ovat hyviä paikkoja tutustua alan työhön ja mahdollisuuksiin.

Mitä haluaisit sanoa YET-kandiin hakemista harkitsevalle?

Silja: Jos sinua kiinnostaa tulevaisuus ja muuttuva maailma, globaalit sekä ajankohtaiset aiheet, niin ehdottomasti kannattaa hakea! 

Anna: Jos sinua kiinnostaa jatkuvasti kasvava ja kaikkia koskettava ala, niin kannattaa ehdottomasti hakea! Töitä myös riittää meidän alallamme.

Valter Vuori

Valtter Vuori on YET-kandiohjelmasta vuonna 2020 valmistunut nuori mies, joka jatkaa maisteriopintojaan Viikissä, Helsingin yliopistossa. Valtter painotti opinnoissaan elintarviketaloutta ja kulutusta. Kysyimme Valtterilta miksi hän valitsi YET-kandiohjelman, ja mitkä ovat hänen kokemuksensa opiskelusta Viikissä.

 

Miten päädyit opiskelemaan YET-kandiohjelmaan?

Halusin erottua työmarkkinoilla soveltavalla talousosaamisella, globaalit haasteet huomioiden. Kaikki kaverit tähtäsivät opiskelemaan kauppatieteitä ja itse halusin jotain muuta. Täällä on todella laaja mahdollisuus valita kursseja; voi esimerkiksi valita joko enemmän taloustieteen puolelta tai sitten enemmän elintarviketieteisiin painottuvia kursseja, kuten minä tein. Meistä tulee talousalan osaajia, ja haluamme erottua työmarkkinalla spesifillä osaamisella.

Kenelle YET-kandiohjelma sopii?

YET-kandi sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista aiheista ja niille, jotka miettivät kaupallisia aineita tai joita kiinnostaa ympäristöasioiden ratkaiseminen. Jos haluat soveltavan tutkinnon geneerisen sijaan ja talousasiat kiinnostavat, hae tänne! Alaamme liittyvät kysymykset eivät ole häviämässä, vaan ne ovat jatkuvasti enemmän tapetilla. Tällä markkinalla ei tule raja vastaan eikä teknologia korvaa meitä. 

Millaista on opiskella Viikissä?

Viikissä opiskelu on hyvin itsenäistä ja käytäntöön soveltavuus on läsnä koko ajan opiskeluissa. Edistyneemmillä kursseilla mahdollisuus jopa valita työelämään liittyvän projektin ja perinteisen opiskelun välillä. Minulla on jäänyt mieleen elintarviketieteiden puolelta pakkausteknologian kurssi. Ryhmätyömme eteni hyvin ja veimme myös ideaa eteenpäin kurssin jälkeen. Se oli hyvin käytännöllinen kurssi.

Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, yhteisöllisyys, opintojen muovautuvuus, tapahtumat, yritysvierailut sekä mahdollisuus tehdä töitä opintojen ohessa. Ystävät ja yhteisö tekevät hyvät oltavat. Viikki on kiva paikka. Olen hyvin aktiivinen ainejärjestötoiminnassa ja sen kautta niiden tapahtumissa.

Mitä teet nyt ja tulevaisuudessa?

Opintojen ohella olen tehnyt oman alan töitä päivittäistavarakaupassa. Opintojen myötä vastuuni yrityksessä on kasvanut, ja olen nyt täydennyssuunnittelija operatiivisessa ostossa elintarviketukussa. Pidän kuitenkin mielessä, että jo ensimmäisenä vuonna opettajat jo muistuttivat, että kannattaa tehdä maisteri, vaikka työelämä imaisisi mukanaan.

Haluan löytää oman alan työpaikan, missä voin kehittää itseäni. Haluan pysyä itseäni kiinnostavalla alalla; aihe etusijalla, en ole rahan perässä. Mielenkiinto oman alan asioita kohtaan pysyy.

Nadia Korkman ja Kaius Jaatinen

Nadia Korkman ja Kaius Jaatinen ovat ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta (YET) valmistuneita maatalous- ja metsätieteiden kandidaatteja. Nadja painotti opinnoissaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa, Kaius maatalousekonomiaa. Kysyimme heiltä, millaista on opiskella YET-kandiohjelmassa Helsingin yliopistossa Viikin kampuksella.

Miten päädyitte opiskelemaan ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan? 

Nadia: Ennen kandiohjelmaan hakeutumista olin pohtinut ruotsinkielisiä politiikan opintoja. Ympäristöasiat ovat kuitenkin kiinnostaneet minua aina paljon. Koin myös talouden ymmärtämisen tärkeäksi. Ajattelin, että näiden kaikkien yhdistäminen olisi hyvä idea, joten päädyin valitsemaan YET-kandiohjelman. Työmarkkinoilla ympäristö- ja talousasiat ovat usein haastavia sovittaa yhteen, joten halusin oppia, miten niitä pystyisi yhdistämään ja tekemään yhteiskunnasta kestävämmän. 

Kaius: Lukiossa opiskelin paljon luonnontieteitä, kuten biologiaa, kemiaa ja fysiikkaa. Olen myös aina pitänyt matematiikasta. Luonnontieteiden soveltaminen ympäristökysymyksiin, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ruuan tuotantoon olivat teemoja, jotka alkoivat kiinnostaa minua. Viikissä näitä asioita pääsi yhdistämään ja soveltamaan taloustieteen kanssa.

Mikä on ollut opiskeluissa yllättävää, eli mitä et osannut hakiessa odottaa?

Nadia: Olisin ajatellut, että pakollisissa opinnoissa olisi ollut jonkin verran luonnontieteitä. Otin kuitenkin itse joitakin ympäristötieteen kursseja.

Kaius: Opinnot ovat olleet suurin piirtein sitä mitä odotin. Kävin IB-lukion, mikä valmisti hyvin akateemiseen opiskeluun. Yliopistossa erona on kuitenkin se, että kurssit saa valita täysin itse, joten valinnanvapautta on paljon.

Mikä YET-kandiohjelman opintojakso on jäänyt mieleenne ja miksi?

Nadia: Olen pitänyt paljon ympäristöpolitiikkaan liittyvistä kursseista. Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa -kurssi oli erityisen kiinnostava! Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen oli myös erittäin mielenkiintoinen kurssi, josta opin paljon uutta. Kurssit, joilla on vierailijaluennoitsijoita, ovat tosi mielenkiintoisia, sillä niissä on eri teemoja ja luennoitsijat tietävät omasta aiheestaan tosi paljon.

Kaius: Eniten mieleen ovat jääneet laskentatoimen kurssit, sillä niistä ollut erityisesti hyötyä töissä. Lisäksi R-koodaaminen ja lineaarinen mallintaminen ovat olleet minulle mieluisia. Tilastollisen analyysin ymmärtäminen on ollut hienoa, sillä sitä voi käyttää niin moneen asiaan, kuten maatalouden ja ympäristöasioiden parissa tai finanssialalla tai teollisuudessa. Olen itse aika matemaattinen, ja omaan matemaattisen ajattelutavan. Kaikki eivät pidä kuitenkaan matemaattisista kursseista, mutta ohjelmassa voi valita suunnan niin, ettei opinnoissa tarvitse niin paljon matematiikkaa, esimerkiksi politiikkaan tai yrittäjyyteen liittyviä kursseja. 

Millaisia opiskelumuotoja YET-kandissa erityisesti suositaan? 

Nadia: Alussa peruskursseilla on paljon massaluentoja. Itse tein osan opinnoistani ruotsiksi ja osan suomeksi. Sain tehdä tentit ja kanditutkielman ruotsiksi. Ruotsinkielisillä kursseilla oli kuitenkin pienryhmiä. Itselläni saattaa olla siis vähän erilainen kokemus kuin muilla.

Kaius: Kandivaiheen alussa opinnoissa oli aika paljon massaluentoja ja tenttejä. Hiljalleen siirryttiin kuitenkin enemmän kohti pienryhmiä. Maisteriopinnoissa tenttejä on jonkin verran, mutta suurimmaksi osaksi opiskelu on ryhmätyö- ja projektipainotteista. Ryhmätyöt olivat aluksi aika turhauttavia, mutta yliopistossa on hyvä mahdollisuus opetella työskentelemään ryhmässä. Työelämässä ryhmätyön suunnittelu ja kokouskäytännöt ovat erittäin tärkeitä, joten niitä kannattaa harjoitella! Ryhmätyötaidot ovatkin parantuneet paljon ajan myötä.

Mitä pidätte Viikin kampuksesta? 

Nadia: Tykkään, että Viikissä on paljon erilaisia ja eri aloja opiskelevia ihmisiä. Kampus on myös tosi iso ja täällä on hyvät mahdollisuudet opiskeluun. Kampuksella on myös paljon viihtyisiä paikkoja, joissa voi vain hengailla.

Kaius: Täällä on hienoa luontoa ympärillä, kasvihuoneita, sekä paljon opiskelijaravintoloita. Viikissä hyvää ovat myös tietokoneluokat ja tiedekirjasto. 

Miten kuvailisitte opiskelijaelämäänne?

Nadia: Päivässä on yleensä kaksi luentoa. Opiskelut vaativat tietenkin jonkin verran vaivaa, mutta koskaan en ole stressannut liikaa. Kävin fuksivuonna paljon bileissä ja meille muodostui tosi kiva porukka. Vieläkin menen opiskelijakavereiden kanssa erilaisiin tapahtumiin. Olen myös ollut aktiivisesti mukana järjestämässä tapahtumia. Se on tuonut paljon lisäarvoa opiskelijaelämään.

Kaius: Välillä olen käynyt paljon luennoilla, välillä tehnyt enemmän hommia itsenäisemmin. Kuitenkin minulla on aina ollut jonkinlainen opiskelurutiini. Periodien suunnittelu ja aikataulutus on ollut tärkeää. Vaikka ei olisi luentoja, allokoin silti aikaa opiskeluun arkipäiville. Kandivaiheessa kävin jonkin verran opiskelijajuhlissa, mutta olen ollut paljon töissä opintojen ohessa. Myös omat harrastukset ovat vieneet aika paljon aikaa, joten opiskelijatapahtumissa käyminen on jäänyt ajan myötä vähemmälle.

Mihin suuntaatte kanditutkinnon jälkeen?

Nadia: Opiskelen nyt ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa. Harkitsin myös hakevani maisteriin ulkomaille, mutta en tiedä missä olisi Suomea paremmat mahdollisuudet opiskella ympäristöasioita. Ajattelin myös mennä maisterivaiheessa vaihtoon jonnekin Euroopan ulkopuolelle!

Kaius: Mielestäni opinnot tarjoavat hyvät työllisyysmahdollisuudet. Työura riippuu paljon siitä, mihin itse suuntaa. Kandivaiheen aikana työkokemusten kautta huomasin, että haluan olla yksityisellä sektorilla töissä. Maisteriopinnoissa aloin sen takia keskittää opintoja siihen suuntaan. Keskityin esimerkiksi laskentatoimeen, ohjelmointitaitoihin ja johtamiseen. Niille, jotka haluavat esimerkiksi tutkijaksi tai ministeriöön, on omat polkunsa. Näitä voi miettiä jo kandivaiheessa. Kannattaa hakea omaan alaan liittyviä harjoittelupaikkoja, jotta saa tietoa minkälaista on olla töissä erilaisilla tahoilla.

Hienointa minusta opiskelussa on ollut opittujen asioiden soveltaminen työelämässä. Opinnoista on saanut paljon konkreettisia taitoja, joiden olen huomannut olevan uniikkeja työmarkkinoilla. Joten oman ammattiosaamisen kehittäminen on ollut palkitsevinta. Kannattaa etsiä erilaisia kiinnostavia kursseja rohkeasti eri osastoilta ja tiedekunnista!

Mitä haluaisit sanoa YET-kandiin hakemista harkitsevalle?

Nadia: Hae vaan! Tämä on tosi hyvä kandiohjelma, joka antaa hyvän pohjan moneen eri asiaan. Opinnot vaativat kuitenkin kiinnostusta ympäristö- tai elintarvikealaan. Vaikka hommat ovatkin välillä vaikeita, niin kaiken voi oppia!

Kaius: Kannattaa hakea! Luonnonvarojen ja ympäristöalan osaamista vaaditaan entistä enemmän yrityksissä, etenkin energia-, metsä- ja elintarvikealalla. Lisäksi erilaiset teemat, kuten vastuullinen sijoittaminen tai kiertotalous, ovat enemmän ja enemmän pinnalla. Viikistä saa osaamista näihin asioihin!