Opiskelu

Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian sekä talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista.

Näiden tieteenalojen lähestymistapojen avulla se tarkastelee yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa perehdytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.

Miksi yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma?

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijana

 • opit tunnistamaan valtarakenteita, kulttuurisia eroja, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä
 • ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana
 • opit lukemaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta, tarkastelemaan erilaisia tutkimusaineistoja sekä
 • analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Hae koulutusohjelman opiskelijaksi, jos olet kiinnostunut pohtimaan seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten toisten yhteisöjen, yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemus auttaa katsomaan omaamme toisin?
 • Miten nyky-yhteiskunnat ovat rakentuneet ja miten historia on läsnä nykyajassa?
 • Mitä on kehitys? Miten globaalia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään?
 • Miten kansainväliset poliittiset ja taloudelliset eriarvoisuudet, riippuvuudet ja ristiriidat ovat kehittyneet ja miten niitä on säännelty?
 • Miten talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosessit kietoutuvat yhteen ja miten ne ilmenevät ihmisten arjessa eri aikoina?
Kokemuksia opiskelusta

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmien opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

Kandidaattivaiheen opinnoissa perehdyt sosiaaliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja kehityskysymyksiin sekä niitä koskeviin teorioihin ja menetelmiin. Ymmärrät yhteiskunnallisten muutosten rakenteita ja toimijoita sekä syitä ja seurauksia eri aikoina, eri paikoissa. Sinulle hahmottuu kuva historiallisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja paikallisten ja globaalien yhteiskunnallisten ilmiöiden taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista kytkennöistä.

Uudet opiskelijat valitaan yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan ja opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla. Opintosuunta täsmentyy ensimmäisen opintovuoden jälkeen erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Opiskelija asettaa opintosuunnat toivomaansa järjestykseen. Opintosuunnissa on kiintiöt, joiden mukaan opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin. Kiintiöitä täytettäessä huomioidaan opiskelijoiden omat toiveet opintosuunnista, määrättyjen opintojaksojen opintomenestys sekä opintojen eteneminen. Jokaiselle opiskelijalle nimetään yksi opintosuunta.

Koulutusohjelman opintosuunnat ja niiden opiskelijakiintiöt ovat:

 • sosiaali- ja kulttuuriantropologia n. 30 %
 • globaali kehitystutkimus n. 20 %
 • poliittinen historia n. 30 %
 • talous- ja sosiaalihistoria n. 20 %

Lue lisää opintosuunnista.

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VKT) 180 op:

 • Perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot 70-75 op
 • Menetelmäopinnot 20-25 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 35 op
 • Työelämäopinnot 10 op
 • Kieli-, viestintä- ja digitaito-opinnot 15 op
Opetuskieli

Kandidaattivaiheen opetuksesta osa on suomenkielistä, osa englanninkielistä. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä. Usein voit tehdä opintosuorituksesi myös englanniksi.

Kurssit ja opetus

Opintojen tavoitteena on laaja-alainen akateeminen asiantuntemus sekä tarkempi syventyminen itseä kiinnostaviin aiheisiin. Suullista ja kirjallista ilmaisua harjoitellaan paljon, mikä antaa vahvat viestintävalmiudet. Yhteistyö- ja argumentaatiotaidot harjaantuvat pienryhmätyöskentelyssä. Opetus on interaktiivista ja edellyttää läsnäoloa tyypillisesti 6 x 90 min viikossa. Opintoihin sisältyy runsaasti itsenäisiä luku- ja kirjoitustehtäviä.

Kandidaattivaiheen opintojen suoritusmuotoja ovat muun muassa:

 • luentokurssit ja niihin sisältyvä omatoiminen opiskelu ja ryhmätyöskentely
 • seminaarit ja pienryhmäopetus
 • ryhmätyöt, esitelmät, oppimispäiväkirjat, ennakkotehtävät, vertaisarviointi
 • kuulustelut, esseetehtävät
 • tutkielmat
 • mahdollinen kenttätyö ja vaihto-opiskelu ulkomailla

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

”Kurssilla käsitellyt aiheet olivat erittäin mielenkiintoisia. Pidin siitä, että teimme ennakkoon artikkelitehtävän, jonka jälkeen keskustelimme sen teemasta. Pienryhmäkeskustelut olivat todella antoisia!”

Opinnäytetyö

Kandidaatintyössä perehdyt tarkemmin sinua kiinnostavaan aihepiiriin joltakin ohjelman tieteenalalta. Kandidaatintyön myötä opit

 • käyttämään kriittisesti lähdeaineistoja
 • kyseenalaistamaan totuttuja ajattelutapoja
 • etsimään uudenlaisia näkökulmia tutkimaasi asiaan ja
 • esittämään väitteitäsi tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen.
Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Tutustu opiskelijajärjestöihin:
Keho ry
Mana ry
Polho ry
Taso ry
Kumous ry

 

Opiskelijat esittäytyvät

Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelmat yhdistelevät neljän tieteenalan lähestymistapoja. Ne tarkastelevat yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. Aloja ovat sosiaali- ja kulttuuriantropologia, globaali kehitystutkimus, poliittinen historia ja talous- ja sosiaalihistoria. Näistä yhdestä tulee oma opintosuunta toisena opiskeluvuonna.

Lue lisää, miten opiskelijat esittelevät koulutusohjelmaansa ja omia tieteenalojaan.