Opiskelu

Sosiaalitieteissä tutkitaan yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sosiaalitieteilijän katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja sekä erilaisia mahdollisuuksia ja tapoja edistää ihmisten hyvinvointia.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenalat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Nämä muodostavat kokonaisuuden, joka pureutuu ihmisten ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, oikeudenmukaisuuden sekä globaalin kehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin tieteenalojen näkökulmista. Ohjelman neljä tieteenalaa muodostavat ohjelman sisällä oman opintosuuntansa.

Opiskelijaksi so­si­aa­li­tie­tei­den kan­dioh­jel­maan

Monta väylää opiskelijaksi

  • Yhteiskunta tänään, kevät 2023 on verkkokurssi, joka korvaa perinteisen pääsykokeen keväällä 2023. Kurssivalinnan kautta on mahdollista päästä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelmaan sosiaalipsykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntiin niiden lisäksi, jotka pääsevät opiskelemaan todistusvalinnan kautta.
  • Sosiaalitieteiden kandiohjelmaan sosiaalityön opintosuuntaan puolestaan valitaan uudet opiskelijat sosiaalityön valtakunnallisen yhteisvalinnan perusteella todistusvalinnan kautta sisäänpääsevien lisäksi.
  • Sosiaalitieteiden kandiohjelman kaikkiin opintosuuntiin on mahdollista hakeutua myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, sekä siirtohaun kautta.
Miksi sosiaalitieteiden kandiohjelma?

Ohjelma kouluttaa monipuolisia yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita. Opiskeltuasi ymmärrät yhteiskunnan toimintaa ja sosiaalisia ilmiöitä.

Valmistuttuasi:

  • Osaat arvioida yhteiskunnallisia prosesseja tutkimustietoon perustuen.
  • Osaat ajatella analyyttisesti sekä suhtautua lähteisiin ja tietoon kriittisesti.
  • Osaat tuottaa perusteltuja ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja pystyt yhteiskunnallisten kysymysten eettiseen arviointiin.
  • Osaat käyttää yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä.
  • Hallitset oman opintosuuntasi perusteet ja keskeiset käsitteet.
  • Osaat asiantuntijatyön perustaidot, kuten kyvyn argumentoida ja soveltaa tietoa.
  • Sinulla on laaja-alainen sosiaalitieteellinen näkökulma ja perusvalmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja -organisaatioissa.

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen voit jatkaa sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan syventämään opintosuuntakohtaista erityisosaamistasi. Vaihtoehtoisesti voit hakea maisterioptiona johonkin toiseen sosiaalitieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan, joita ovat kandiohjelman opintosuuntien lisäksi kriminologia, kulutus yhteiskunnassa ja väestötiede. Voit myös hakea muihin maisteriohjelmiin yliopistolla tai siirtyä työelämään.

Rakenne ja sisältö

Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin.

Ohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op). Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (VTK) voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Tämä edellyttää opiskelijalta osallistumista luento- ja muuhun lähiopetukseen. Lähiopetus on pääasiassa päiväopetusta.

Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaalitieteiden perusopinnot tutustuttavat sinut kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan sekä sosiaalitieteen yhteisiin käytäntöihin. Samalla opit lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannut tieteellisessä kirjoittamisessa.  Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana tutustut yhteiskuntatieteen tilastollisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Oman opintosuunnan opintoihin keskitytään toisen vuoden keväästä alkaen syvällisemmin.

Lue lisää ohjelman opintosuunnista.

Lue lisää sosiaalitieteiden kandiohjelman rakenteesta ja siitä minkälaisia jatko-opintomahdollisuuksia tutkinto avaa. 

Kurssit ja opetus

Uudet opiskelijat valitaan sosiaalitieteiden kandiohjelmaan joko sosiaalityön yhteisvalinnassa tai sosiaalipsykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan valinnassa. Kaikilla opiskelijoilla opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla. Toisen vuoden keväästä alkaen keskitytään enemmän oman opintosuunnan opintoihin. Sosiaalipsykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan valinnassa valitut opiskelijat valitsevat näistä kolmesta opintosuunnasta opintosuunnan toisen vuoden syksyn päätteeksi. Sosiaalityön valinnassa valittujen opintosuunta on opintojen alusta alkaen sosiaalityö.

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Osa opintojaksoista on englanniksi. Joitakin opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Lue lisää eri opintosuuntien opinnoista Sosiaalitieteiden kandiohjelmassa.

Lue lisää kandiohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Kandidaattiopintojen päätteeksi kirjoitat noin 15–25 sivun pituisen kandidaatintutkielman (6 op) itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tutkielman kirjoittamisen tukena on seminaariryhmä, jossa saat palautetta muilta opiskelijoilta ja seminaarin ohjaajalta.

Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus ja tutkielman tekemällä osoitat oppineesi muodostamaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusongelmia sekä löytämään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Lisäksi osoitat harjaantuneisuutta sujuvan tieteellisen tekstin kirjoittamiseen sekä teoreettisten käsitteiden käyttöön. Aiemmat opinnot ovat pohjustaneet näitä kandidaatintutkielman teossa tarvittavia taitoja.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. 

Millaista on opiskella sosiaalitieteitä Helsingin yliopistossa? Tutustu opiskelijatarinoiden avulla opiskelijoiden kokemuksiin.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Lue lisää opiskelijajärjestöistä:
Kannunvalajat
Konstruktio
Kontakti
Status
Stigma
Stydi