Ohjelman rakenne

Sosiaalitieteiden opinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin tieteenaloihin tai opintosuuntiin.

Riippuen opintojesi painotuksista tulet perehtymään eri tutkimusperinteisiin sekä tapoihin lähestyä ja ratkaista arki- ja työelämään, terveyteen, syrjäytymiseen, rikollisuuteen, kulttuurien kohtaamiseen, väestönkehitykseen, hyvinvointipalveluihin, organisaatioiden toimintaan sekä muuttoliikkeisiin ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä haasteita.

So­si­aa­li­tie­tei­den kan­dioh­jel­man ra­ken­ne ja si­säl­tö

Sosiaalitieteiden ohjelman opetus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin.

Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaalitieteiden perusopinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan. Samalla opitaan lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannutaan tieteellisessä kirjoittamisessa. Oman opintosuunnan valinta tapahtuu toisen opintovuoden aikana (poikkeuksena sosiaalityö, johon haetaan suoraan valtakunnallisen valintakokeen kautta).

Täällä voit tutustua kurssitasolla ohjelman perusopintoihin ja aineopintoihin.

Opintojen aikana opiskelija saa käsityksen sosiaalisista ilmiöistä ja niiden tutkimisesta. Hän oppii käyttämään aiempaa tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Opintojen myötä perehdytään eri tutkimusperinteisiin ja niiden näkökulmiin tarkastella arki- ja työelämään, terveyteen, hyvinvointipalveluihin ja asiakastyöhön, organisaatioiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti ja arvioimaan yhteiskunnallisia muutoksia sekä niiden taustoja ja vaikutuksia. Opiskelija osaa myös ottaa harkitusti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sosiaalitieteiden kandiohjelmasta valmistunut

  • Tuntee sosiaalitieteiden keskeiset yhteiset ja tieteenalojen erityiset teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat
  • Tunnistaa sosiaalitieteellisen tiedon tärkeyden ja ajankohtaisuuden
  • Omaa perusvalmiudet analyyttiseen ajatteluun, kriittisiin kysymyksenasetteluihin, sosiaalisten kysymysten eettiseen arviointiin ja ratkaisujen kehittämiseen 
  • Omaa perusvalmiudet sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekoon ja tutkimuseettiseen reflektioon
  • Osaa tietotyön perustaidot, kuten kyvyn argumentoida ja soveltaa tietoa
  • Osaa kirjoittaa hyvää akateemista ja asiantuntijatekstiä
  • Omaa laaja-alaisen sosiaalitieteellisen näkökulman ja perusvalmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa.
  • Omaa valmiuksia jäsentää yhteiskunnallista muutosta ja murrosta
  • Omaa valmiuksia tunnistaa ja analysoida yhteiskunnallisia valtasuhteita

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa monipuolisia yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita. Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelija voi jatkaa ilman erillistä hakua sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan syventämään tieteenalakohtaista erityisosaamistaan, maisterioptioiden tai -hakujen kautta monissa muissa HY:n maisteriohjelmissa tai siirtyä työelämään.

Siir­ty­mi­nen kan­dis­ta mais­te­riin

Sosiaalitieteiden kandiohjelmasta valmistuttuasi sinulla on useita mahdollisuuksia jatkaa opintoja Helsingin yliopiston maisteriohjelmissa. 

Maisterioptioiden tarkemmat ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista (valitse ohjelmaksi sosiaalitieteiden kandiohjelma).

  • Sosiaalitieteiden kandiohjelman suoritettuasi voit hakea yhteishaussa oman kiinnostuksesi ja kandidaattiopintojen valintojesi perusteella myös muihin maisteriohjelmiin Helsingin yliopistossa tai muissa suomalaisissa yliopistoissa. Suomalainen sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto mahdollistaa myös haun ulkomaisiin yliopistoihin.