Opiskelu

Koulutusohjelmassa rakennetaan perusteita psykologin ammattia varten: Opiskelijat tutustuvat psykologin työhön ja aloittavat psykologin kliinisten taitojen opiskelun. Kandiohjelma koostuu tieteenalaopinnoista, psykologin työelämä ja asiantuntijuus -kokonaisuudesta ja menetelmäopinnoista.
Miksi psykologian kandiohjelma?

Psykologian kandidaatti

 • tuntee ihmismielen ja ihmisen toiminnan keskeiset lainalaisuudet
 • tuntee psykologian keskeiset ja ajantasaiset teoriat ja käsitteet
 • osaa analysoida psykologian alan tieteellisten tutkimusten luotettavuutta ja tuntee alan keskeiset tutkimusmenetelmät
 • osaa soveltaa teoreettista tietoa psykologisten ongelmien ratkaisemiseen
 • osaa toteuttaa psykologisia haastatteluja ja tuntee keskeiset kliinisen psykologian tutkimusmenetelmät
 • osaa kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisun perustaidot ja pystyy soveltamaan niitä tieteellisessä kirjoittamisessa
 • tuntee työelämän tarjoamat mahdollisuudet psykologian alalla
 • osaa viestiä sujuvasti omaan alaan liittyvissä kysymyksissä
 • omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet psykologian maisteriopintoja varten.
Kokemuksia opiskelusta

"Opinnoissa parasta on ollut mahdollisuus opiskella useita eri psykologian osa-alueita ja etsiä itse rauhassa sitä, mikä kiinnostaa ilman paineita erikoistumisen kiireellisyydestä tai siitä, että tulevaisuuden suunnitelmien pitäisi olla täysin selvinä."

Eetu Vilminko, opiskelija

Psykologian, lääketieteen, hammaslääketieteen ja logopedian opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

Psykologian kandidaattitutkinnon aikana perehdyt psykologian keskeisimpiin osa-alueisiin: neuropsykologiaan, kognitiiviseen ja havaintopsykologiaan, kehityspsykologiaan, persoonallisuus- ja terveyspsykologiaan sekä kliiniseen psykologiaan. Kaikille yhteiset pakolliset perus- ja aineopinnot suoritettuasi voit keskittyä sinua kiinnostavaan tutkimus- tai sovellusalueeseen valitsemalla sitä koskevia valinnaisia opintoja.

Psykologian opiskelijana opit sekä tuottamaan itse tieteellistä tietoa että arvioimaan olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Siksi psykologian kandidaatin tutkinnossa perehdytään psykologisiin tutkimusmenetelmiin jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Koulutusohjelmassa kaikkien opiskelijoiden pääaine on psykologia. Psykologian valinnaisten opintojen ja muiden aineiden opintojen valinnalla voit suunnata opintopolkuasi haluamallesi psykologian osa-alueelle.

Kandiohjelman laajuus on 180 op. Tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • psykologian sisältöopintoja 71 op
 • psykologin työelämään ja asiantuntijuuteen liittyviä opintoja 22 op
 • tutkimusmenetelmäopintoja 35 op
 • psykologian valinnaisia ja muiden aineiden opintoja yht. 40 op
 • kieli- ja viestintäopintoja 10 op
 • tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen opintoja 3 op (1 op sisältyy psykologian sisältöopintoihin)

Voit opintojen ensimmäisenä vuonna hakea tutkijalinjalle, joka valmistaa perustutkinnon ohella tutkimustyöhön ja väitöskirjan kirjoittamiseen maisterintutkinnon jälkeen. Tutkijalinjan päämääränä on kouluttaa tutkijoita, joilla on valmiudet tiedekunnan edustamien alojen tutkimuksen merkittävään edistämiseen.

Opetuskieli

Koulutusohjelman opetuskieli on suomi. Kursseja järjestetään myös englanniksi. Opiskeltava materiaali on pääasiassa englanninkielistä. Tenttikysymykset voi saada ja tenttivastaukset ja muut opintosuoritukset voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kurssit ja opetus

Tiedon soveltaminen on tärkeää. Psykologin kliinisten taitojen opiskelu aloitetaan kandiohjelman aikana. Psykologin työelämä ja asiantuntijuus -kokonaisuuteen (22 op) kuuluu viisi opintojaksoa, joilla opiskellaan kliinisen psykologin työelämätaitoja. Yhdessä näistä opiskelija tutustuu psykologin työhön aidossa kliinisessä tai muussa työympäristössä yhden työviikon ajan.

Tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi suoritat myös

 • valitsemiasi muiden aineiden opintoja sekä
 • äidinkielen, toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen opintoja, joissa hankitaan hyvä suullisen ja kirjallisen ilmaisun taito.

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Luento-opetuksen lisäksi tutkintoon kuuluu myös:

 • harjoitustehtäviä joita tehdään sekä itsenäisesti että pienryhmissä
 • kokeellisten ja muiden tutkimusmenetelmien opiskelua käytännössä
 • kliinisten perustaitojen, kuten vuorovaikutustaitojen harjoittelua
 • tieteellistä viestintää

Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi:

 • tentit
 • verkkokurssityöt
 • harjoituskurssien tehtävät ja lopputyöt
 • kirjallisuuskatsaukset
 • oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset

Koulutusohjelmassa kaikkien opiskelijoiden pääaine on psykologia. Psykologian valinnaisten opintojen ja muiden aineiden opintojen valinnalla voit suunnata opintopolkuasi haluamallesi psykologian osa-alueelle.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkielmassa syvennyt valitsemaasi psykologian kysymykseen. Tutkielman laajuus on 6 opintopistettä. Sen tarkoitus on perehdyttää sinut aiheeseen liittyvään uusimpaan tieteelliseen tietoon sekä ohjata sinua muodostamaan aiheesta oman perustellun käsityksen. Tutkielma voi olla kirjallisuuskatsaus tai empiirisen tutkimuksen raportti. Se voi perustua työskentelyyn koulutuksen hyväksymässä tutkimusryhmässä, vaikkakin se kirjoitetaan itsenäisesti ohjaajan tuella.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Psykologiaa opiskellaan Meilahden kampuksella yhdessä logopedian, lääketieteen, hammaslääketieteen ja translationaalisen lääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

 

Kansainvälisyys

Vuosittain järjestetään englanninkielisiä kursseja ja pienryhmiä, joihin osallistuu sekä ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita että suomalaisia pääaineopiskelijoita.

Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea ulkomaiseen yliopistoon opiskelijavaihtoonPsykologian koulutuksella on vaihtosopimus useisiin yliopistoihin Euroopassa. Lisäksi opiskelija voi hakea yliopiston yhteisiin vaihtokohteisiin kaikkiin maanosiin. Vastavuoroisesti psykologian opiskelijat voivat toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Psykologian opiskelijajärjestö Kompleksi kuuluu Suomen psykologian opiskelijoiden liittoon (SPOL), joka on eurooppalaisen psykologian opiskelijajärjestön EFPSA:n jäsen. Kompleksi ja SPOL järjestävät tapaamisia ulkomaisten yliopistojen psykologian opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksen piirissä toimii lukuisia korkeatasoisia tutkimusryhmiä, joilla on tiiviit suhteet kansainväliseen huippututkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Psykonet on kaikkien suomalaisten yliopistojen psykologian koulutusten yhteistyöverkosto, joka järjestää mm. yhteisiä perusopintojen kursseja.

Psykologian koulutus tekee yhteistyötä HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kanssa työelämäopintojen toteuttamisessa. Psykologian opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kiintiöityihin harjoittelupaikkoihin HUSilla.

Psykologiliitto antaa ammattieettistä ja ammattiasioihin liittyvää koulutusta ja neuvontaa.