Opintosuunnat

Kielten kandiohjelmassa on 24 opintosuuntaa.

Näistä 16 on kieliä, joissa opinnot aloitetaan alusta eli opiskelijalta ei edellytetä aikaisempaa kielitaitoa. Seitsemässä opintosuunnassa aloittaminen edellyttää aikaisempaa kielitaitoa. Lisäksi kielten kandiohjelmassa voi valita kielitieteiden opintosuunnan.

Kielten kandiohjelma tarjoaa myös opetusta useissa kielissä, jotka eivät muodosta omaa opintosuuntaansa. Näitä ovat esimerkiksi baski, galego, hollanti, katalaani, romania ja ukraina.

Oman opintosuuntasi kielen lisäksi voit sisällyttää muita kieliä vapaasti valittaviin opintoihin.

Antiikin kreikka

Antiikin kreikan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi kreikan kieleen myös Kreikan kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen. Alussa opinnot keskittyvät antiikin kreikkaan ja sillä kirjoitettuun kirjallisuuteen, myöhemmin voi erikoistua myös Bysantin kieleen ja kulttuuriin. Kreikan kielen opinnot voi aloittaa alkeista. Kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista. Opiskelija saavuttaa laajan asiantuntemuksen antiikin henkisestä ja aineellisesta kulttuurista sekä länsimaisesta kulttuuriperinnöstä. Hän saa valmiuksia opetus-, tutkimus-, kirjasto-, käännös-, kulttuuri- ja viestintäalojen töihin. Muiden valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi kehittää asiantuntemustaan moniin muihinkin yhteiskunnallisiin tehtäviin, esimerkiksi hallinnon ja liike-elämän palveluksessa.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Arabia

Syksystä 2023 alkaen arabia kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Arabia on yksi maailman puhutuimpia kieliä. Äidinkielenään arabiaa puhuu useita satoja miljoonia ihmisiä pääosin Pohjois-Afrikassa ja Länsi-Aasiassa. Maahanmuuton myötä siitä on tullut tärkeä kieli Euroopassakin. Samalla arabia on islamin kieli, jota muslimit opiskelevat kaikkialla maailmassa. Arabia on ikivanha kulttuurikieli, jonka kautta avautuu laaja kirjallisuus keskiajalta nykyisyyteen. Arabian osaaminen on tänään huomattava etu niille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi kansainvälisistä työtehtävistä, kääntämisestä tai työskentelystä maahanmuuttajien parissa. Arabian opintosuunnassa opiskelija perehtyy sekä arabian kirjakieleen että kielen puhuttuihin muotoihin. Opinnoissa tutustutaan myös islamiin ja arabialaiseen kulttuuriin. Opintosuunta toimii läheisessä yhteistyössä Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintosuuntien kanssa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa. 

Arabian opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina).

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä on uusi opintosuunta, jonka opiskelijoista valmistuu monipuolisia kielen ammattilaisia. Opintosuunnan keskeisenä teemana on monikielisyys sen vaihtelevissa muodoissa eri puolilla maailmaa ja kielen merkitys niin yksilöille kuin yhteisöille. Maantieteellisesti keskitymme Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-Aasiaan, joita Intian valtameri on jo yhdistänyt vuosisatoja.  

Opintoihin kuuluu laajat kieliopinnot, joilla hankitaan joko hyvä kielitaito vähintään yhdestä kielestä tai perustiedot useammista kielistä. Opintosuunnassa opetetaan säännöllisesti arabiaa, hepreaa, hindiä ja urdua, somalia, swahilia ja turkkia - kielikurssit alkavat pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa kielialueen historiaa ja kulttuureita käsitteleviä kursseja. 


Lukuvuonna 2023-2024 alkavat kielet: arabia, persia, somali, turkki 

Lukuvuonna 2024-2025 alkavat kielet: heprea, somali, swahili, turkki 

Lukuvuonna 2025-2026 alkavat kielet: arabia, hindi ja urdu, turkki, somali

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä

Englanti

Englannin opintosuunta tarjoaa opiskelijalle monipuolista ja syvällistä tietoa ja osaamista englannin kielen ja kulttuurin alalta. Opiskelijoiden hyvä kielitaito paranee opintojen edetessä edelleen. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja variaatioon sekä kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tutkimme kielen kehitystä sen varhaisvaiheista aina nykypäivään ja englannin asemaan maailmankielenä.

Oppiaineen opettajat ovat kielen ja kirjallisuuden eri osa-alueiden tutkijoita, joilla on kattavat kansainväliset akateemiset verkostot työnsä tukena ja innoittajana. Opiskelija pääsee työstämään kandidaatin- ja maisterintutkielmaansa tutkimuksellisesti keskeisen ja haastavan aiheen pariin. Tutkielman aihe voi liittyä niin kielitieteeseen, kirjallisuuden tutkimukseen kuin englannin opetukseenkin.

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon englannin opintosuunnassa opiskelija voi jatkaa opintojaan englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa. Maisteriksi valmistuneet sijoittuvat työelämässä esimerkiksi opettajiksi, kääntäjiksi, tutkijoiksi, tekstin toimittajiksi ja asiantuntijoiksi sekä erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Espanja

Espanjan opintosuunnan valinnut opiskelija perehtyy espanjan kieleen ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen sekä niitä koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena on saavuttaa vahva suullinen ja kirjallinen kielitaito. Opiskelija tutustuu kielentutkimuksen eri osa-alueisiin ja oppii analysoimaan kielen rakenteita sekä kielen käyttöä eri konteksteissa. Opintojen aikana perehdytään myös espanjankieliseen kirjallisuuteen. Opiskelija tutustuu kirjallisuuden historian eri aikakausiin ja oppii analysoimaan sekä tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä. Lisäksi opintojen aikana tutustutaan espanjankielisen maailman historian ja kulttuurien keskeisiin piirteisiin.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Eteläslaavilaiset kielet

Eteläslaavilaisia kieliä puhutaan useassa valtiossa Kaakkois-Euroopassa. Bosnia-Hertsegovinan, Kroatian, Montenegron ja Serbian valtakielten opinnoissa käytetään sekä latinalaista että kyrillistä kirjaimistoa. Alueen kielitilanteen vuoksi opinnoissa tutustutaan kielen ja murteen määrittelyyn ja kielten sisäiseen vaihteluun.

Eteläslaavin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu eteläslaavilaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa kaikista slaavilaisista kielistä.

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon eteläslaavin opintosuunnassa opiskelija voi jatkaa opintojaan kielten maisteriohjelmassa. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään yhden lukukauden opinnot jossakin eteläslaavilaisessa yliopistossa opiskelijavaihtosopimusten avulla.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Heprea

Syksystä 2023 alkaen heprea kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Heprea on yksi seemiläisistä nykykielistä, joka on läheistä sukua arabialle. Heprealla on poikkeuksellisen pitkä kirjallinen historia, ja se tunnetaan erityisesti juutalaisen kulttuuripiirin elinvoimaisena kielenä. Heprean opintosuunnassa opiskelija perehtyy syvällisesti sekä heprean kieleen että juutalaisten historiaan, uskontoon ja kulttuureihin. Opiskelija voi halutessaan keskittyä joko nykyhepreaan tai heprean varhaisempiin muotoihin (mm. Mišnan heprea tai keskiajan heprea). Kielenopetus painottaa erityisesti nykyhepreaa elävänä ja puhuttuna kielenä. Opintojensa aikana opiskelija oppii ymmärtämään juutalaisuuden historian ja heprean kielen välisen yhteyden sekä kommunikoimaan ja käyttämään hepreaa arkikielenä. Kieleen syventymisen lisäksi opiskelija voi perehtyä esimerkiksi Israelin yhteiskunnan, politiikan ja kulttuurin tutkimukseen tai juutalaisuuden historiaan ja sen tutkimukseen. Heprean kielen opintosuunta toimii läheisessä yhteistyössä Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen sekä arabian kielen opintosuuntien kanssa.

Heprean opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina).

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Hindi ja urdu

Syksystä 2023 alkaen hindi ja urdu kuuluvat opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Hindi on nyky-Intian puhutuin kieli. Vaikka hindiä puhuu äidinkielenään vain neljäsosa 1,3 miljardista intialaisesta, käyttävät muiden kielten puhujat sitä laajasti keskinäisessä viestinnässään Pohjois- ja Keski-Intiassa.

Hindin opintosuunnassa keskeisellä sijalla on suullisen ja kirjallisen kielitaidon opiskelu sekä hindin kielen rakenteiden analysointi. Koska kulttuurinen ja poliittinen konteksti muokkaa kieltä jatkuvasti, opiskelija perehtyy myös intialaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.  Hindin opintosuunta tekee läheistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen opintosuunnan kanssa. Tämän takia opiskelijalla on erinomaiset mahdollisuudet kielellisten valmiuksiensa lisäksi kehittää myös Etelä-Aasiaan liittyvää kulttuurista asiantuntijuuttaan.

Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelma on ainut paikka Suomessa, missä hindiä voi opiskella yliopistotasolla. Hindin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Hindiä voi hakea opiskelemaan parittomina vuosina.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Italia

Kandiohjelmassa italian opiskelija perehtyy niihin tapoihin, joilla italian kieltä voidaan tutkia, ja samalla hän saa yleiskäsityksen Italian kirjallisuudesta ja kulttuurista. Opintojen lähtökohtana on analyyttinen kielitaito, jota vahvistetaan opintojen eri vaiheissa. Keskeinen osa on italian kielen erilaisilla käyttöyhteyksillä ja niiden vaikutuksella varieteettien valintaan. Vaikka opintojen keskiössä on nykykieli ja 1900-luvun kirjallisuus, opintoihin sisältyy myös johdatus kielen aiempiin kehitysvaiheisiin ja Italian kirjallisuuden klassikoihin. Opiskelija voi tutustua kiinnostuksensa mukaan tarkemmin pariin italian kielitieteellisen tutkimuksen osa-alueeseen tai kirjallisuuden aikakauteen tai lajiin.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Japani

Japanin kielen opiskelija erikoistuu nykykieleen ja luo perustaa kieliasiantuntijuuden kehittymiselle. Hän hankkii hyvän kielitaidon ja perehtyy nykykielen rakenteeseen, kielen ja kirjoitusjärjestelmän kehitykseen, Japanin kielitilanteeseen ja kielen variaatioon ja käyttöön konteksteissaan. Opiskelija oppii hallitsemaan käsitteitä, joilla japanin kieltä kuvataan ja analysoidaan eri näkökulmista ja omaa perusvalmiudet nykykielen analyyttiseen tarkasteluun.

Helsingin yliopistolla on Japanissa useita vaihtokohteita, joihin hakemalla on mahdollista edelleen vahvistaa kieli- ja kulttuuriosaamista. Japanin aineenopettajaksi voi kouluttautua kandidaatiksi valmistumisen jälkeen kielten maisteriohjelman Aasian kielten opintosuunnassa. Vankkaan kielitaidon perustaan ja kieli- ja kulttuuriasiantuntijuuteen yhdistyvät monipuoliset valinnaiset opinnot, jotka edistävät urasuunnittelua. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua esimerkiksi toinen koulussa opetettava kieli, kääntäminen, Aasian tutkimuksen tai valtiotieteellisten koulutusohjelmien opinnot.

Japanin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina).

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Kielitieteet

Kielitieteiden opintosuunta yhdistää yleisen kielitieteen, kieliteknologian ja fonetiikan, jotka tutkivat kieltä yleisesti keskittymättä yhteen kieleen. Yleinen kielitiede kattaa kaikki kielentutkimuksen näkökulmat. Erityisesti keskitymme kielten maailmanlaajuiseen vertailuun, vähän tutkittujen kielten dokumentointiin, kielen muuttumiseen ja kielen ja yhteiskunnan suhteeseen. Fonetiikka tarkastelee puheen prosodisia, segmentaalisia ja akustisia ominaisuuksia ja yleisesti sitä, miten kielellinen viesti välittyy puhujalta kuulijalle. Se on myös kiinnostunut puheen evoluutiosta ja puheteknologian kehittämisestä. Kieliteknologia puolestaan tutkii, millä tavalla kielellinen viesti voidaan saattaa tietokoneiden ymmärtämään muotoon. Tunnettuja kieliteknologisia sovelluksia ovat oikeinkirjoituksen tarkistaminen, konekääntäminen ja puheentunnistus. Kielitieteiden opiskelijat työllistyvät tyypillisimmin tutkijoiksi ja opettajiksi, erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä kieliteknologiayritysten työntekijöiksi.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan kielten tutkimuksen tieteenalat-sivulta sekä digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksen tieteenalat-sivulta.

 

Kiina

Kiinan opintosuunnassa keskeistä on hyvä käytännön kielitaito, jolla pystyy kommunikoimaan luontevasti erilaisissa tilanteissa. Opiskelijat tutustuvat kiinan kielen eri osa-alueisiin, esimerkiksi fonetiikkaan, syntaksiin ja sananmuodostukseen. Kiinan kirjoitusjärjestelmän oppiminen on keskeistä, ja kursseilla harjoitellaan sekä lukemista että kirjoittamista. Valinnaisiin opintoihin sopii esimerkiksi Aasian tutkimuksen opinnot kulttuurin tutkimuksen kandiohjelmasta tai vaikkapa toisen kielen opinnot.

Kiinan opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina).

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Korea

Korean opintosuunta tarjoaa opiskelijoille hyvän korean kielen taidon sekä Korean kulttuurin tuntemista. Keskeistä opinnoissa on hyvän käytännön kielitaidon saavuttaminen ja sen soveltaminen kulttuurikontekstiin. Opinnoissa tutustutaan nykypäivän kulttuuriin ja sosiaalisiin aspekteihin sekä kulttuuritraditioihin. Valinnaisiin opintoihin sopii esimerkiksi Aasian tutkimuksen opinnot kulttuurin tutkimuksen kandiohjelmasta tai vaikkapa toisen kielen opinnot.

Korean opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina).

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

 

Latina

Latinan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi latinan kieleen myös Rooman kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen. Alussa opinnot keskittyvät antiikin latinaan ja sillä kirjoitettuun kirjallisuuteen, myöhemmin hän voi erikoistua myös keskiajan ja humanismin kulttuurihistoriaan. Latinan kielen opinnot voi aloittaa alkeista. Kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista. Opiskelija saavuttaa laajan asiantuntemuksen antiikin henkisestä ja aineellisesta kulttuurista sekä länsimaisesta kulttuuriperinnöstä. Hän saa valmiuksia opetus-, tutkimus-, kirjasto-, käännös-, kulttuuri- ja viestintäalojen töihin. Muiden valinnaisten opintojen avulla hän voi kehittää asiantuntemustaan moniin muihinkin yhteiskunnallisiin tehtäviin, esimerkiksi hallinnon ja liike-elämän palveluksessa.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Latvia

Balttilaiset kielet latvia ja liettua kuuluvat indoeurooppalaiseen kieliperheeseen. Latviaa puhuu äidinkielenään noin 2 miljoonaa ihmistä. Se on Latvian ainoa virallinen kieli ja myös yksi EU:n virallisista kielistä.

Latvian opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista. Latvian opintosuunnan voi aloittaa alkeista joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu latvialaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä liettuasta.

Kandivaiheessa voi lähteä kielen ja kulttuurin kesäkurssille Latviaan, maisterivaiheessa opiskellaan vähintään yksi lukukausi Latvian yliopistossa Riiassa.

Balttilaisten kielten opiskelijasta tulee harvinaisten kielten asiantuntija, joita on Suomessa vähän. Suoritettuaan kandidaatintutkinnon latvian opintosuunnassa opiskelija voi jatkaa opintojaan kielten maisteriohjelmassa tai pyrkiä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Liettua

Liettuan kieli on yksi vanhakantaisimmista indoeurooppalaisista kielistä, lähellä latinaa ja sanskritia. Liettua on noin neljän miljoonan puhujan kieli ja yksi EU:n virallisista kielistä. 

Liettuan opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista, sillä sen voi aloittaa alkeista joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu liettualaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä latviasta.

Useimmat opiskelijat käyvät kandiopinnoissaan kielen ja kulttuurin kesä- tai talvikurssilla Liettuassa. Lisäksi maisteriopintoihin kuuluu pakollinen vähintään lukukauden mittainen opiskelu Vilnan yliopistossa.

Balttilaisten kielten opiskelijasta tulee harvinaisten kielten asiantuntija, joita on Suomessa vähän. Suoritettuaan kandidaatintutkinnon liettuan opintosuunnassa opiskelija voi jatkaa opintojaan kielten maisteriohjelmassa tai pyrkiä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Muinaisen Lähi-idän kielet

Kiinnostaako muinaisen Lähi-idän historia? Nyt voit opiskella muinaisen Lähi-idän tutkimusta Helsingin yliopiston uudessa opintosuunnassa.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus tutkii muinaisen Lähi-idän historiaa, kieliä ja kulttuureja (noin 3000 eaa. – 100 jaa.), joilla on paljon annettavaa myös nykyajan ihmiselle: länsimainen kulttuuri ja monet uskonnot pohjautuvat osaltaan muinaisen Lähi-idän keksintöihin ja kulttuureihin.

Helsingin yliopisto on ainoa paikka Suomessa jossa voi opiskella muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja.

Koulutamme erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida ja tulkita alkukielillä kirjoitettuja lähteitä, esimerkiksi mesopotamialaisella nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja akkadin ja sumerinkielisiä tekstejä. Muinaisen Lähi-idän opinnot koostuvatkin sekä kieli-, kulttuuri-, että menetelmäopinnoista. Akkadin ja sumerin lisäksi muinaisen Lähi-idän tutkimuksen opinnoissa voi opiskella myös muita muinaisen Lähi-idän kieliä, kuten

 • arameaa
 • hepreaa
 • ugaritia
 • syyriaa
 • koptia
 • kreikkaa
 • heettiä tai
 • muinaisen Egyptin kieliä (esimerkiksi hieroglyfitekstejä).

Kieliopintojen lisäksi joka lukukaudella on tarjolla muinaisen Lähi-idän historiaan ja kulttuureihin liittyviä kursseja.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Portugali

Portugalin opintosuunnan valinnut opiskelija saa kattavan kuvan portugalin kielestä  ja kulttuurista. Perusopintojen painopiste on Portugalin portugalissa, maan historiassa ja kirjallisuudessa. Perusopintojen aikana panostetaan erityisesti hyvän suullisen ja kirjallisen peruskielitaidon saavuttamiseen sekä kommunikaatiotaitojen kehittämiseen.  Aineopinnoissa opiskelija perehtyy myös toiseen suureen portugalin varieteettiin eli Brasiliassa puhuttuun portugaliin sekä Brasilian kirjallisuuteen ja historiaan. Tavoitteena on lisäksi vankan kielitaidon saavuttaminen niin Portugalin kuin Brasilian portugalissa. Opiskelija tunnistaa kielen rakenteita ja osaa analysoida niitä. Opiskelijalla on monipuolinen ja yleissivistävä kuva molemmista maista, niiden kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Portugalin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Puola

Puola on suuri, yli 45 miljoonan puhujan eurooppalainen kieli ja toiseksi suurin slaavilainen kieli. Puolalaisten yli tuhatvuotinen historia on tuottanut rikkaan kulttuurin – muun muassa neljä Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaa. Kolme kommunismin kaatumisen jälkeistä vuosikymmentä ovat merkinneet valtavia muutoksia Puolassa, joka on nyt dynaaminen ja monipuolinen moderni valtio Euroopan sydämessä.

Puolan opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu puolalaiseen kirjallisuuteen ja muuhun Puolan kulttuuriin sekä saa tietoa kaikista slaavilaisista kielistä.

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon puolan opintosuunnassa opiskelija voi jatkaa opintojaan kielten maisteriohjelmassa tai pyrkiä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään yhden lukukauden opinnot puolalaisessa yliopistossa.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Ranska

Ranskan kielen käyttäjiä on maailmassa yli 200 miljoonaa, ja ranska kuuluu maailman tärkeimpien kielten joukkoon. Ranska on virallinen kieli lukuisissa kansainvälisissä organisaatioissa ja lähes 30 valtiossa. Ranskan kielen opintosuunnan opiskelija perehtyy ranskankieliseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja kirjallisuuteen, Ranskan historiaan ja ranskalaiseen kielitieteeseen. Opintojen aikana hankitulla hyvällä ranskan kielen taidolla tutkinnon suorittanut erottuu työelämässä edukseen ja hänelle avautuu monia ovia. Ranskan osaajia tarvitaankin monella alalla: kansainvälisessä kaupassa, valtionhallinnossa, EU:ssa, kulttuurin alalla, opettajina, kääntäjinä ja tulkkeina.

Tutustu ranskan opiskeluun oheisen videon kautta!

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Saksa

Saksa on vallannut takaisin aiempaa asemaansa merkittävänä talous- ja kulttuurielämän vaikuttajana. Tämä on lisännyt saksan kielen ja kulttuurin ammattilaisten tarvetta koko Euroopassa ja myös Suomessa. Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurien asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi tiedotus- ja matkailualojen, mainonnan, kaupan, teollisuuden ja informaatioteknologian palvelukseen.

Saksan opiskelija perehtyy saksan kieleen, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä näiden tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan myös saksan kielen ja kulttuurin historiallista kehitystä. Tavoitteena on oman alan asiantuntijuus, johon kuuluu

 • ammatillisissa ja virallisissa yhteyksissä tarvittava saksan yleiskielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito
 • kielen rakenteen ja varieteettien sekä saksankielisen alueen kirjallisuuden ja kulttuuritaustan vankka tuntemus sekä
 • kyky tarkastella näitä tieteellisesti.

Opintojen aloittaminen edellyttää aiempaa saksan kielen taitoa.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Swahili

Syksystä 2023 alkaen swahili kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Swahili on koko itäisen Afrikan yleiskieli, jolla on kymmeniä miljoonia puhujia.

Swahilin opinnoissa opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon, jolla selviää jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa. Kieliopintojen lisäksi opintosuunnassa tutustutaan laajemmin Afrikan kielitilanteeseen, kulttuureihin ja kirjallisuuksiin. Oman kiinnostuksensa mukaan opiskelija voi suuntautua esimerkiksi tietyn alueen kielikysymyksiin ja niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tai kielitieteelliseen analyysiin. Valinnaisiin opintoihin sopii esimerkiksi Afrikkaan ja Lähi-itään liittyvät opinnot kulttuurien kandiohjelmasta, lingvistiikka sekä muiden kielien opinnot.

Swahilin opintosuunta ei edellytä aiempia swahilin opintoja. Suoritettuaan kandidaatintutkinnon swahilin opintosuunnassa opiskelija voi

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Tšek­ki

Tšekki on noin 10 miljoonan puhujan länsislaavilainen kieli ja yksi EU:n virallisista kielistä. Tšekin kielellä on pitkä, yli tuhatvuotinen historia sekä rikas ja monipuolinen kulttuuri.

Tšekin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu tšekkiläiseen kirjallisuuteen ja muuhun Tšekin kulttuuriin sekä saa tietoa kaikista slaavilaisista kielistä.

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon tšekin opintosuunnassa opiskelija voi jatkaa opintojaan kielten maisteriohjelmassa tai pyrkiä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään yhden lukukauden opinnot tšekkiläisessä yliopistossa opiskelijavaihtosopimusten avulla.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Venäjä vieraana kielenä

Venäjä vieraana kielenä -opintosuunta tarjoaa opiskelijoille kattavan kokonaiskuvan venäjän kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista. Perus- ja aineopinnot painottuvat kursseihin, jotka edistävät suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittymistä ja perehdyttävät venäjän kielen rakenteeseen, kehitykseen ja tutkimukseen. Keskeisellä sijalla ovat myös kurssit, joilla tutustutaan venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja niiden tutkimuksessa sovellettaviin käsitteisiin ja menetelmiin. Kursseilla ja opinnäytetöissä hyödynnetään runsaasti digitaalisia aineistoja ja oppimisympäristöjä sekä Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston kokoelmia ja palveluita. Aineopinnoissa perehdytään myös tieteellisen tutkimuksen, kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen periaatteisiin ja käytäntöihin. Opintosuunta on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät Tieteenalat-sivulta.

Venäjä äidinkielenä

Venäjä äidinkielenä -opintosuunta tarjoaa opiskelijoille kattavan kokonaiskuvan venäjän kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista. Perus- ja aineopinnot painottuvat kursseihin, jotka vahvistavat ja kehittävät suullisen ja kirjallisen kielitaidon valmiuksia ja perehdyttävät venäjän kielen rakenteeseen, kehitykseen ja tutkimukseen.  Keskeisellä sijalla ovat myös kurssit, joilla tutustutaan venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja niiden tutkimuksessa sovellettaviin käsitteisiin ja menetelmiin. Kursseilla ja opinnäytetöissä hyödynnetään runsaasti digitaalisia aineistoja ja oppimisympäristöjä sekä Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston kokoelmia ja palveluita. Aineopinnoissa perehdytään myös tieteellisen tutkimuksen, kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen periaatteisiin ja käytäntöihin. Opintosuunta on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on venäjä.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.