Opiskelu

Kielten kandiohjelmassa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Sen lisäksi kehität taitoasi yhdessä tai useammassa kielessä.

Koulutusohjelman yhteisissä opinnoissa tutustutaan muun muassa kielitieteeseen ja fonetiikkaan sekä kirjallisuudentutkimukseen. Varsinaisissa kieliopinnoissa puolestaan syvennytään opiskeltavan kielen rakenteisiin, kielen käyttämiseen ja kielialueiden kulttuureihin. Opintosuuntasi kielen lisäksi voit valita muita kieliä täydentämään opintojasi. Lisäksi opintoihin kuuluu työelämäopintoja, jotka yhdessä valinnaisten opintojesi kanssa auttavat sinua valitsemaan uratavoitteen, jota kohti opinnoissasi suuntaat.

Opiskelumuotoja on useita aina luentokursseista ryhmätehtäviin ja itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelumuodot vaihtelevat eri opintojaksojen välillä. Oman opintosuuntasi tuutorit ja opinto-ohjaajat opastavat sinua opinnoissasi, joten kukaan ei jää yksin.

Miksi kielten kandiohjelma?

Kielten kandiohjelmassa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Sen lisäksi kehität taitoasi yhdessä tai useammassa kielessä. Kandiohjelmasta valmistuttuasi sinulla on hyvä kielitaito valitsemassasi kielessä. Osaat myös analysoida kielen rakennetta, tunnet kielen välittämää kirjallisuutta ja muuta kulttuuria. Ymmärrät, mikä on kielen rooli yhteiskunnassa ja kansainvälisessä viestinnässä. Kielitieteiden opintosuunnassa opitaan erityisesti kielten analyysin yleisiä taitoja, joita voi soveltaa sekä tuttujen kielten että pienten uhanalaisten kielten tutkimukseen.

Kandiohjelmassa opit kuvaamaan kielitaitoasi ja omia taitojasi kielen, kielenkäytön ja kielen kulttuuriympäristön asiantuntijana. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet jatkaa maisteriohjelmissa, joista voit valmistua esimerkiksi kielenopettajaksi, kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kielialan ammattilaiseksi.

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa

 • saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi
 • opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi
 • opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä
 • tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun
 • perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä
 • opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä

 Lisäksi opit työelämän perustaitoja:

 • osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti
 • osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti
 • osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen tutkielman
 • osaat esittää tietosi selkeästi muille
Kokemuksia opiskelusta

Opiskelijat kertovat webinaaritallenteella, mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella kielten kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Tutustu kielten kandiohjelmaan

Katso videolta mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella kielten kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Opintosuunnat

Kandiohjelman opintosuunnat jakautuvat kolmeen ryhmään. 

 1. Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne kielet, joiden opintojen aloittaminen edellyttää aikaisempaa peruskielitaitoa:
 • englanti
 • espanja
 • italia
 • ranska
 • saksa
 • venäjä vieraana kielenä
 • venäjä äidinkielenä

   2. Toisen ryhmän muodostavat kielet, joiden opinnot eivät edellytä aikaisempaa kielitaitoa. Näihin alkeista alkaviin kieliin haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta. Näistä kielistä ottavat uusia opiskelijoita joka vuosi

 • antiikin kreikka
 • asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä (AMY), joka sisältää seuraavat kielet: arabia, heprea, hindi ja urdu, persia, somali, swahili, turkki. Syksyllä 2023 alkavat kielet: arabia, persia, somali, turkki. Lukuvuonna 2024-2025 alkavat kielet: heprea, somali, swahili, turkki. Lukuvuonna 2025-2026 alkavat kielet: arabia, hindi ja urdu, turkki, somali.
 • latina
 • muinaisen Lähi-idän kielet
 • portugali

Seuraavat opintosuunnat ottavat uusia opiskelijoita vain parittomina vuosina (2021, 2023 jne.):

 • eteläslaavilaiset kielet (esimerkiksi bosnia/kroaatti/montenegro/serbia)
 • japani
 • liettua
 • tsekki

Seuraavat opintosuunnat ottavat uusia opiskelijoita vain parillisina vuosina (2022, 2024 jne.):

 • kiina
 • korea
 • latvia
 • puola

    3. Kolmannen ryhmän muodostaa kielitieteiden opintosuunta, jossa tutkitaan ja vertaillaan kaikkia maailman kieliä ja etsitään ihmiskielten yhteisiä ominaisuuksia yleisen kielitieteen, fonetiikan ja kieliteknologian menetelmin. Myös kielitieteisiin haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta.

Rakenne ja sisältö

Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • tieteenalaopinnot (sisältävät kandiohjelman yhteisiä opintoja sekä oman opintosuuntasi perus- ja aineopintokokonaisuudet)
 • valinnaiset opinnot (omasta tai muista koulutusohjelmista, voivat sisältää perus- ja aineopintokokonaisuuksia)
 • yleisopinnot (15 opintopistettä kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja ja tietotekniikkaopintoja)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisiä opintoja.

Opintojen alussa suoritat oman opintosuuntasi perusopintoja ja koko kandiohjelman yhteisiä opintoja. Sen jälkeen etenet opintosuuntasi aineopintoihin ja valinnaisiin opintoihin. Yleensä opintojen alussa suoritat opintoja etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan. Mitä pidemmälle etenet opinnoissasi, sitä enemmän voit itse vaikuttaa siihen, mitä opintoja suoritat missäkin järjestyksessä.

Opintoja suoritat suunnitelmallisesti. Opintosi alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Myöhemmin päivität tekemääsi suunnitelmaa. Oman opintosuuntasi opettajat ovat tukena opintojen suunnittelussa. Alkuvaiheessa myös toiset opiskelijat (opiskelijatuutorit) antavat vertaistukea.

Valinnaiset opinnot

Valinnaisia opintoja voit ottaa oman mielenkiinnon ja urasuunnittelun pohjalta. Voit ottaa niitä omasta kandiohjelmastasi, omasta ja muista Helsingin yliopiston tiedekunnista. Suurinta osaa oman tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti, ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa Joustavan opinto-oikeuden opintoja (JOO) muissa Suomen yliopistoissa sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Opiskelijan tutkintoon mahtuu toinen kieli tai muu koulussa opetettava aine niin laajana, että kandiohjelman jälkeen hänellä on mahdollisuus valmistua maisteriohjelmasta kahden aineen opettajaksi. Toisen kielen ottaminen tutkintoon voi vaatia tasokokeen suorittamista kyseisessä kielessä. Useimmat niistä kielistä, joissa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, ovat kuitenkin vapaasti valittavissa tutkinnon toiseksi kieleksi.

Aikaisemmin mainittujen kielten lisäksi kandiohjelmassa opetetaan alkeista alkaen somalia, josta voi suorittaa perus- ja aineopinnot (60 opintopistettä). Pienempiä opintokokonaisuuksia tarjotaan joistakin muista kielistä: baski, galego, hollanti, katalaani, turkki ja ukraina.

Opetuskieli

Kandiohjelman opetuskielet ovat suomi ja opiskeltava kieli. Suurimmissa kielissä voi olla myös ruotsinkielistä opetusta. Englantia käytetään apuna joidenkin alkeista alkavien kielten kursseilla, kun opettaja on ulkomaalaissyntyinen. Useimmissa kielissä päämääränä on opiskelijoitten kielitaidon karttuessa siirtyä käyttämään opetuksessa yksinomaan kyseistä kieltä. Eri kielissä tämä tapahtuu eri vaiheessa opintoja.

Kurssit ja opetus

Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä, kotiesseillä tai verkkokursseilla. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä ja ryhmätöitä sekä omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa.

Opinnot sisältävät asiantuntijatehtäviin ja muuhun työelämään valmentavia jaksoja.

Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomaille, yleensä sellaiseen maahan, jossa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielma on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Tutkielma kirjoitetaan osana proseminaari-kurssia, jossa tieteellistä tutkimusta ja kirjoittamista erityisesti harjoitellaan.

Kielten kandiohjelmassa tutkielma kirjoitetaan joissakin aineissa suomeksi tai ruotsiksi ja joissakin opiskeltavalla vieraalla kielellä. Yhteiset äidinkielen opinnot antavat valmiuksia akateemiseen kirjoittamiseen suomeksi tai ruotsiksi. Eri kieliaineissa voi tämän lisäksi olla kursseja akateemisesta kirjoittamisesta opiskeltavalla vieraalla kielellä.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. 

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Kielten kandiohjelman piirissä vaikuttaa useita eri opiskelijajärjestöjä, jotka edustavat eri opintosuuntien opiskelijoita sekä kiinnostuksen kohteita. Järjestöt tarjoavat opiskelijoille erilaisia tapahtumia, aktiviteetteja sekä opinto- ja työelämäopastusta. Lisäksi humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum kerää yhteen kaikki humanistiopiskelijat ja järjestää yhteishumanistisia tapahtumia sekä valvoo humanistiopiskelijoiden etua yliopistolla.

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Kielten kandiohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja -kulttuurisen yhteisön. Se tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle opiskelijavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan työharjoittelun kautta. Opiskelijat voivat myös esimerkiksi toimia tuutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opettajia ja tutkijoita, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin kansainvälistä näkökulmaa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon, missä voit suorittaa osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Sopiva aika opiskelijavaihdolle on usein kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa.  Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkimalla vaihtopaikan itsenäisesti.  Kaikkiin yliopiston tarjoamiin vaihto-ohjelmiin kuuluu apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Ver­kos­tot

Kielten kandiohjelma on läheisessä yhteistyössä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kanssa, ja ohjelmilla on yhteisiä opintojaksoja. Varsinkin Aasian ja Afrikan kielten sekä antiikin kreikan ja latinan opintosuunnissa kulttuuriin tutustuminen on yhtä tärkeää kuin kielten opiskelu. Myös muissa kielissä kirjallisuus ja kulttuuri ovat monipuolisesti mukana opinnoissa.

Kandiohjelman työelämäopetus toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi kieliaineista aikaisemmin valmistuneiden maistereiden kanssa. He tulevat kertomaan omista työelämäkokemuksistaan ja voivat usein myös auttaa työharjoittelupaikkojen etsimisessä.