Ura ja työelämä

Yhteistä kaikille opintosuunnille on, että valmistuessasi olet kasvun, kasvatuksen ja oppimisen asiantuntija.

Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen.

Monet opiskelijoistamme työllistyvät valmistuttuaan erilaisiin perinteisiin opetus- ja kasvatustehtäviin. Yleisiä urapolkuja löytyy myös kasvatus-, koulutus- ja opetusalan kehittämiseen ja hallintoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Erilaisiakin uratarinoita on runsaasti: kasvatustieteistä valmistuneita toimii muun muassa yrittäjinä ja politiikassa.

Lue kasvatustieteen kandiohjelmasta ja maisteriohjelmasta valmistuneiden uratarinoita.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Alumnitarina: Matti Aarnio työskentelee koulutusasiantuntijana

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta väitellyt Matti Aarnio työskentelee koulutusasiantuntijana Nordean Learning and development -yksikössä. Työnä on kehittää koulutusratkaisuja ja tarjota oppimisen tukea koko konsernin työntekijöiden tarpeisiin. Muoto voi vaihdella verkkokursseista pidempien koulutusohjelmien kehittämiseen tai pätevän kouluttajan löytämiseen.

Aarnio näkee kasvatustieteen opintojen yhtenä hyvänä puolena niiden sovellettavuuden.

– On ollut jännä huomata, ettei mikään aiempi ei ole mennyt hukkaan, vaan oppimisen perusperiaatteita voi soveltaa samalla tavoin eri konteksteissa.

Alumnitarina: Miska Noposen mielestä opettajat yhdistävät opintoihinsa tietojenkäsittelytiedettä liian harvoin

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisterintutkinnon lisäksi Miska Noponen on suorittanut Helsingin yliopistossa kandidaatintutkinnon tietojenkäsittelytieteessä. Jälkimmäistä alaa opiskellessaan Noponen oppi kehittämään keinoja, joilla koulutusvälineitä voidaan tarjota rajattomille ihmisjoukoille.

– Mielestäni opettajat yhdistävät opintoihinsa tietojenkäsittelytiedettä aivan liian harvoin. Uskon, että moni pelkää alaa, koska luulee sen olevan kovin matemaattista, vaikka eihän se ole. Tarvitaan enemmän koulutuksen asiantuntijoita, joilla on myös teknistä osaamista.

Noponen on työskennellyt yli neljä vuotta startup-yritys Clanedissa, joka kehittää yksilöllisiä ratkaisuja ja tekoälyä soveltavia oppimisjärjestelmiä. Yrityksen asiakkaina on yrityksiä ja järjestöjä, muun muassa YK.

– Toimin kehitystyössä asiakkaiden äänitorvena. Autan tietojenkäsittelyn asiantuntijoita ja enemmän koulutukseen suuntautuneita asiakkaitamme oppimaan uutta ja kouluttamaan muita niin, että ymmärrämme paremmin toinen toistamme.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen opintosuunta antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisasiantuntijana erilaisissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja hallintotehtävissä. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden päiväkodin johtajan työhön, edellyttäen, että henkilöllä on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja riittävä johtamistaito. Pedagogisella suuntauksella tutkintoaan suorittavat saavat valmiuksia toimia myös opetustehtävissä. 

Varhaiskasvatuksen opintosuunnassa et saa lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Jos suoritat tutkintosi pedagogisella suuntauksella, saat valmiuksia toimia myös peruskoulun opetustehtävissä. Jos suoritat tutkintosi hallinnon ja tutkimuksen suuntauksella, saat valmiuksia myös varhaiskasvatuksen yrittäjyyteen.

Jos suoritat varhaiserityisopetuksen suuntautumisopinnot, tutkintoosi kuuluu erityisopettajan opinnot. Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen olet tällöin kelpoinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajan tehtäviin sekä laaja-alaiseen erityisopetukseen.

Lue Töissä.fi -sivuston tilastotietoa ja kertomuksia varhaiskasvatuksen opinnoista valmistuneista.

Luokanopettaja

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden luokanopettajien työllisyysnäkymät ovat hyvät. Saat pätevyyden toimia luokanopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1–6, ja suurin osa valmistuneista työllistyykin alakoulun luokanopettajina.

Voit pätevöityä myös aineenopettajaksi jos suoritat vaadittavan määrän opintoja jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa. Aineenopettajan pätevyys voi parantaa työllistymisnäkymiäsi entisestään. Luokanopettajana olet myös pätevä antamaan kuusivuotiaille suunnattua esiopetusta.

Osa valmistuvista luokanopettajista sijoittuu myös opintohallinnon tai erilaisten järjestöjen ja yritysten asiantuntijatehtäviin.

Lue Töissä.fi -sivuston tilastotietoa ja kertomuksia luokanopettajan opinnoista valmistuneista.

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan opintosuunnasta kasvatustieteen maisteriksi valmistuneet työllistyvät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tehtäviin. Lisäksi työpaikkoina voivat olla erilaiset hallinto- ja tutkimustehtävät. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdosta voit lisäksi työllistyä erityisopettajan tehtävissä ja erityisopetuksen suunnittelun tehtävissä.

Erityisopettajan opintosuunnassa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden antaa laaja-alaista eli osa-aikaista erityisopetusta. Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa sellaista erityisopetusta, jota annettaan yksilö- ja ryhmäopetuksena oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Lue Töissä.fi -sivuston tilastotietoa ja kertomuksia erityispedagogiikan opinnoista valmistuneista.

Kotitalousopettaja

Kotitalousopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden toimia kotitalousopettajana perus- ja lukio-opetuksessa sekä vapaan sivistystyön tehtävissä.

Opetustyön ohella kotitalousopettajia työskentelee tutkimus-, markkinointi-, asiantuntija-, tuotekehitys-, neuvonta- ja tiedotustehtävissä sekä eri medioissa, elintarviketeollisuudessa, vähittäiskaupassa ja järjestöissä.

Lue Töissä.fi -sivuston tilastotietoa ja kertomuksia kotitalousopettajan opinnoista valmistuneista.
 

Käsityönopettaja

Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden toimia käsityön aineenopettajana yleissivistävässä koulutuksessa (peruskoulu ja lukio) ja vapaan sivistystyön tehtävissä. Suurin osa käsityönopettajista työskenteleekin aineenopettajina perusopetuksessa tai opetus- ja suunnittelutehtävissä aikuiskoulutuksessa.

Voit tähdätä opinnoissasi joko käsityön aineenopettajaksi tai käsityöalan asiantuntijaksi. Käsityöalan asiantuntijoiksi suuntautuneet työskentelevät usein kaupan, teollisuuden ja median aloilla. Koulutus tarjoaa valmiuksia myös käsityöalan yrittäjyyteen sekä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja.

Lue Töissä.fi -sivuston tilastotietoa ja kertomuksia käsityöopettajan opinnoista valmistuneista.

Yleinen ja aikuiskasvatustiede

Valmistuessasi yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnasta voit työskennellä kasvatusalan julkisella ja yksityisellä sektorilla koulutussuunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, opetus- ja koulutustehtävissä. Maisteriksi valmistuttuaan kasvatustieteilijät sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yritysten henkilöstöhallinnossa, kuntien opetuksen kehittäjinä sekä järjestöissä suunnittelijoina.

Koulutuksesta ei valmistu luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi. Voit kuitenkin hakea opiskelemaan valinnaisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit opettaa kasvatustiedettä aikuiskoulutuksen kentällä.

Lue Töissä.fi -sivuston tilastotietoa ja kertomuksia yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoista valmistuneista.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.