Luokanopettajan opintosuunnan suuntautumisopintojen esittely

Helsingin yliopiston luokanopettajan opintosuunnassa koulutetaan omaa työtään kehittäviä ja yhteiskunnallisesti valveutuneita kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoita. Koulutuksen toimintatavat tukevat opiskelijan kasvua tutkivaan opettajuuteen. Luokanopettajan opintosuunnassa suoritetaan kandidaatin ja maisterin tutkinnot (yhteensä 300 opintopistettä).

Koulutuksen lähtökohtana on opetuksen, opiskelun ja oppimisen prosessin tutkiminen. Siinä yhdistyvät opiskelijan henkilökohtainen kasvu sekä kasvattajan ja kasvatuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen merkitysten ja tehtävien tarkastelu. Koulutuksessa korostuu tutkimuspainotteinen ja vuorovaikutuksellinen työtapa. Opiskelijaa tuetaan asettamaan aktiivisesti itselleen tavoitteita ja suhtautumaan avoimesti tarkasteltaviin ilmiöihin.

Luo­kan­opet­ta­jan am­mat­ti

Luokanopettaja vastaa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetuksesta. Hän voi pätevöityä vastaamaan myös perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 opetuksesta liittämällä tutkintoonsa peruskoulussa opetettavan aineen vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Luokanopettaja hallitsee alansa, kykenee perusteltuihin ratkaisuihin työssään, tuntee kasvatusvastuunsa ja huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Lisäksi hänellä on hyvät valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön kaikkien jäsenten, kotien, opetustoimen hallinnon ja yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Luokanopettaja kykenee toimimaan eettisesti sekä näkemään koulun ja oman työnsä osana yhteiskuntaa, sen arvoja ja toimintaa.

Luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­nan suun­tau­tu­mis­opinnot

Helsingin yliopistossa luokanopettajan opintosuunnassa voit valita suuntautumisopinnoiksesi kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian. Valinnasta riippumatta opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaatiksi ja kasvatustieteen maisteriksi sekä saavat kelpoisuuden luokanopettajan virkaan peruskoulussa. Kumpaankaan suuntautumisopintovaihtoehtoon hakeville ei ole asetettu määräyksiä pakollisista edeltävistä opinnoista.

Kumpaan tahansa suuntautumisopintovaihtoehtoon on mahdollista liittää lisäksi erityisopettajan suuntautumisopinnot. Nämä opinnot osana luokanopettajan opintosuunnassa suoritettuja kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoja antavat erityisluokanopettajan kelpoisuuden.

Hakeminen kasvatuspsykologian suuntautumisopintoon tai erityisopettajan opintoihin ei paranna eikä heikennä mahdollisuuksiasi tulla hyväksytyksi luokanopettajan koulutukseen opintosuuntaan. Ensin valitaan 120 opiskelijaa luokanopettajan opintosuuntaan. Vasta kun 120 opiskelijaa on ottanut opiskelupaikan vastaan luokanopettajan opintosuunnasta, heidät valitaan suuntautumisopintoihin. Hakijalta kysytään opiskelupaikan vastaanottamisvaiheessa, hakeeko hän kasvatuspsykologia pääaineena -suuntautumisopintoihin.

Kas­va­tus­tie­teen suun­tau­tu­mis­opinnot

Kasvatustieteen opinnoissa toimit kasvatustieteellisen tiedon tuottajana, sovellat tietoa käytäntöön ja opit arvioimaan sitä kriittisesti. Koulutus tukee omaa inhimillistä kasvuasi ja kasvua opettajuuteen. Perehdyt yhteisölliseen työ- ja toimintakulttuuriin, erilaisiin työtapoihin ja kehität pedagogista ajatteluasi ja päätöksenteon taitojasi. Koulutus tukee monipuolisen asiantuntijuutesi ja tutkijantaitojesi kehitystä. Kehität myös käsitystäsi tiedosta, lapsen kokemusmaailmasta ja opettajan ammatista. Kasvatustieteen opinnoissa teoriaa ja käytäntöä yhdistellään ja harjoitellaan sekä tutkimista että opettamista.

Kehität pohdinta- ja analyysitaitojasi yhteisöllisesti muiden opiskelijoiden kanssa. Työskentely on tutkimuspainotteista. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristöjä, tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa – koulu on kaikkialla!

Kasvatustieteen suuntautumisopinnoissa opiskelevilla on opettajatuutori ja jokainen opiskelija kuuluu omaan nimikkoryhmäänsä. Tämä järjestely helpottaa opintopolulla etenemistä. Luokanopettajan opintosuunnan ryhmäkoko on noin 20 opiskelijaa ja kasvatustieteen rinnakkaisryhmiä on viisi. Osa opetuksesta on luento-opetusta.

Peduca ry on kasvatustieteen suuntautumisopintojen opiskelijoiden ainejärjestö. Katso lisätietoja ainejärjestön nettisivuilta.

Kas­va­tusp­sy­ko­lo­gian suun­tau­tu­mis­opinnot

Kasvatuspsykologia haastaa aiemmat käsityksesi oppimisesta ja koulumaailmasta. Opiskelijat tutkivat ja kehittävät opettajuuttaan pitäen silmällä tulevaisuuden näkymiä: koulumaailmaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti oppilaan näkökulmasta sekä perehdytään oppiainerajat ylittävään opetukseen.

Kasvatuspsykologian suuntautumisopintoihin otetaan yhteensä 20 opiskelijaa. Oikeutta hakeneet asetetaan paremmuusjärjestykseen soveltuvuuskoemenestyksen perusteella samoja tasapistekriteerejä noudattaen kuin varsinaisessa valinnassa.

Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista läsnäoloa ja sitoutumista ryhmän yhteisiin tavoitteisiin ja aikatauluihin. Opiskeluun kuuluu paljon antoisaa omatoimista ryhmätyöskentelyä, jolla sinä itse olet asettamassa tavoitteita ja päämääriä. Ryhmälle annetaan vapaus kehittää omat käytännöt ja tavat oppia, sekä vastuuta omasta ja ryhmän oppimisprosessista. Kasvatuspsykologian lehtorit ohjaavat ja tukevat ryhmän toimintaa prosessin aikana. Opiskelijana olet myös osana kasvatuspsykologian yhteisöä, johon kuuluvat niin opiskelijat, jatko-opiskelijat kuin henkilökuntakin. Sinä aikana opit mm. vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, sekä pääset tutkimaan ja soveltamaan myös uusia opetusteknologisia työtapoja.

Tarpeellista lisätietoa kasvatuspsykologian opiskelusta löytyy ainejärjestö Phenomenan sivuilta.

Eri­tyi­so­pet­ta­jan suun­tau­tu­mi­so­pin­to­jen esit­te­ly

Erityisopettajan suuntautumisopintojen (65 opintopistettä) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin erityisesti perus- ja esiopetuksessa. Tavoite on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä.

Henkilö, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta, saa erityisopettajan suuntautumisopinnot suoritettuaan kelpoisuuden antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista erityisopetusta.

Kun sinut on hyväksytty koulutusohjelmaan hyväksymisen yhteydessä myös erityisopettajan suuntautumisopintoihin, suoritat 25-40 opintopistettä osana kasvatustieteen kandidaatin ja loput 20-40 opintopistettä kasvatustieteen maisterin tutkintojen valinnaisia opintojasi.

Erityisopettajan suuntautumisopinnot voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Erityispedagogiikan perusopinnot suoritetaan maksutta avoimessa yliopistossa. Helsingin yliopisto järjestää muiden erityisopettajan opintoihin kuuluvien opintojaksojen opetuksen. Näissä opinnoissa luokanopettajaopiskelijat ilmoittautuvat ryhmäopetuksessa aina tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin.

Erityisopettajan suuntautumisopintoihin otetaan enintään kahdeksan (8) opiskelijaa. Opintoihin järjestetään erillinen haku kerran lukuvuodessa.

Opintojen rakenne

Luokanopettajaopiskelijoiden erityisopettajan suuntautumisopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op):

 • EDUK201 Erityispedagogiikan peruskurssi
 • EDUK202 Syrjäytyminen ja mielenterveys
 • EDUK2013 Tuen tarve
 • EDUK204 Oppimisen haasteet
 • EDUK001 Kohti tutkivaa työtapaa

Muut erityisopettajan suuntautumisopinnot (40 op):

 • EDUK211 Käyttäytymisen haasteet
 • EDUK212 Luki-taidot ja -vaikeudet
 • EDUK213 Matemaattiset oppimisvaikeudet
 • EDUK214 Aivot ja oppiminen
 • EDUM231 Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tuki
 • EDUM234 Erityispedagogiikka ja yhteiskunta
 • EDUM236 Vaativa erityinen tuki
 • EDUM237 Arviointimenetelmät ja interventiot erityispedagogiikassa
Muut opin­not luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­nas­sa

Kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian opintojen lisäksi luokanopettajan opintosuunnan opintoihin sisältyy muun muassa viestintäopintoja sekä oppiaineiden opettamiseen ja oppimiseen liittyviä ainedidaktisia opintoja (65 op). Pääaineen opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tutkintojen valinnaiset opinnot on mahdollisuus suorittaa oman tiedekunnan tai yliopiston muiden tiedekuntien oppiaineissa sekä muissa yliopistoissa. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon voi päästä useiden vaihto-ohjelmien kautta.