Opiskelu

Oletko kiinnostunut luonnon perimmäisten mysteerien selvittämisestä? Haluaisitko olla luomassa ihmiskunnalle parempaa tulevaisuutta? Vai etkö oikein tiedä mitä haluaisit tehdä isona? Jos tunnistit näistä itsesi, niin fysikaalisten tieteiden opiskelu sopii sinulle.

Meillä opit ratkaisemaan haastavia ongelmia loogista päättelyä, matematiikkaa ja ohjelmointitaitoja hyödyntäen.

Opintojesi aikana voit koota juuri sellaisen työkalupakin käytännön taitoja, teoreettisia sekä laskennallisia menetelmiä, jollaisen itse haluat. Erikoistumislinjasi voit valita kiinnostuksesi mukaan; kosmologian ja alkeishiukkasfysiikan parissa pääset perimmäisten totuuksien äärelle, ilmakehätieteissä ja geofysiikassa voit auttaa päihittämään ilmastonmuutoksen, materiaalitieteissä ja elektroniikassa saatat tehdä löytöjä, jotka mullistavat jokapäiväisen elämämme. Fysikaalisten tieteiden opiskelu on myös sijoitus omaan tulevaisuuteesi, sillä meillä oppimasi tiedot ja taidot ovat kovaa valuuttaa myös tutkimusmaailman ulkopuolella. Työelämä kaipaa osaajia, jotka eivät pelkää tarttua ongelmista vaikeimpiinkaan.Lue ohjelman opettajien terveiset hakijoille!

Miksi fysikaalisten tieteiden kandiohjelma?

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Opinnot Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa perustuvat Suomen laajimpaan ja korkeimmalle kansainväliselle tasolle rankattuun tutkimukseen. Opinnot voivat johtaa niin fyysikon, meteorologin, geofyysikon, kuin tähtitieteilijänkin uralle. Koulutuksen päämääränä on kehittää ammattilaisia, jotka hallitsevat teorian, laitteistojen sekä matemaattisten ja tietoteknisten välineiden monipuolisen ja tehokkaan käytön.Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman suorittanut:

 • tuntee yliopistofysiikan ja tutkimuksen perustan ja ymmärtää sen merkityksen yhteiskunnassa
 • osaa soveltaa fysiikan periaatteita, matematiikkaa ja laskennallisia ja/tai kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisiin ongelmiin
 • ymmärtää tieteenalansa erityispiirteet
 • osaa yhdistellä fysiikan eri osa-alueiden tietoja ja soveltaa oppimaansa todellisiin ongelmiin
 • osaa toimia ryhmän jäsenenä esim. projektityössä tai tutkimusryhmässä
 • ymmärtää englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida ja tuottaa tietoa omalta alaltaan ja viestiä sitä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään
Kokemuksia opiskelusta

Oheisella webinaaritallenteella muun muassa fysikaalisten tieteiden opiskelija kertoo esimerkiksi alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten viettää vapaa-aikaansa.

"Pidän fysiikan tarjoamista haasteista. Etenkin silloin kun kurssi todella kiinnostaa, tulee helposti päälle huima ongelmanratkaisumoodi, kun haluaa vain niin paljon selvittää, miten tehtävä ratkeaa. - - Meillä harjoitetaan ongelmanratkaisua, matemaattista osaamista ja koodausta, jotka ovat tulevaisuuden yhteiskunnassa tärkeitä taitoja."

Jenni Häkkinen, opiskelija

Minkälaista on opiskella fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoiden kokemuksiin fysikaalisten tieteiden opiskelusta.

Rakenne ja sisältö

Fysikaalisten tieteiden kandin perustan muodostavat kaikille yhteiset fysiikan perusopinnot ja matemaattisten ja laskennallisten menetelmien kurssit. Myös yleiset opinnot, kuten kieli- ja työelämäopinnot ovat yhteisiä. Näiden jälkeen opintoihin kuuluu opintosuuntakohtaisesti vaihteleva määrä fysiikan ja muiden fysikaalisten tieteiden, kuten teoreettisen fysiikan, tähtitieteen, meteorologian ja geofysiikan kursseja.

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa on kuusi opintosuuntaa:

 • Fysiikka
 • Fysiikan laaja-alainen kandi
 • Fysikens studieinriktning
 • Teoreettinen fysiikka
 • Tähtitiede
 • MeteorologiaVoit valita opintosuunnan halutessasi jo opintojen alussa. Toisaalta monilla suunnilla on paljon yhteistä, joten valinnan voi tehdä myöhemmin tai sitä voi muuttaa ilman, että aikaa menee hukkaan.Lue lisää fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opintosuunnista.

Opetuskieli

Kandiohjelman opintosuunnista fysiikan, fysiikan laajan kandin, teoreettisen fysiikan, tähtitieteen ja meteorologian opintosuunnat ovat suomenkieliset. Osassa valinnaisista kursseista opetus saatetaan järjestää englannin kielellä. Opintosuorituksissa (harjoitukset ja tentit) on kuitenkin aina mahdollista käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Fysiikan opintosuunnan voi suorittaa myös kokonaan ruotsinkielisenä. Muissa opintosuunnissa voi suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi). Tällöin vähintään 60 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan toisella kotimaisella kielellä.

Kurssit ja opetus
Opinnäytetyö

Luonnontieteiden kandidaatintutkintoon kuuluu kandidaatin tutkielma, jonka laajuus on 6 op. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Halutessasi voit hakea opiskelijavaihtoon. Perinteisten lukukauden ja lukuvuoden mittaisten vaihtojen lisäksi monet kansainväliset tutkimuslaitokset kuten CERN ja ESRF tarjoavat kesäharjoittelupaikkoja kandiopiskelijoille.

Fysiikan tutkimus on luonteeltaan hyvin kansainvälistä, ja kaikki tutkimusryhmät tekevät yhteistyötä myös ulkomaisten tahojen kanssa. Osa opinnäytteistä tehdään kansainvälisissä projekteissa. Fysiikan laitoksen henkilökunnasta merkittävä osa on muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Englanninkielinen opetus on kuitenkin pääsääntöisesti keskitetty maisteriopintoihin.

Ver­kos­tot

Fysikaalisten tieteiden opiskelijana voit suorittaa opintoja myös Helsingin yliopiston muissa tiedekunnissa ja hakea opinto-oikeutta muista yliopistoista (JOO-opinnot).

Fysiikan osasto ja Ilmakehätieteiden keskus INAR tekevät aktiivista yhteistyötä sekä yksityisten kumppaneiden että Helsingin yliopiston ja muiden yliopistojen, erityisesti Aalto-yliopiston kanssa. Perustutkimuksessa lähtökohtana on usein monitieteisyys. Yhteistyö ylittää valtioiden rajat, koska infrastruktuurit, kuten CERN ja ESRF, ovat kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Tutkimusprojektit toteutetaan usein yhteistyössä ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

Tutkimusyhteistyö osastolla on laajaa ja kattaa kaikki maanosat, myös Etelämantereen. Opiskelijat voivat osallistua vierailevien tutkijoiden järjestämiin seminaareihin. Maisteri- ja tohtoriohjelmiin kuuluu myös kansainvälisten vierailevien luennoitsijoiden intensiivikursseja.