Verkon deitti-ilmoituksissa arvotetaan ihmistyyppejä ja sosiaalista todellisuutta

Miten verkon deitti-ilmoituksissa välittyy käsityksiä henkilöistä? Tomi Visakko käsittelee tätä kysymystä väitöstutkimuksessaan kielitieteellisestä ja antropologisesta näkökulmasta. Päähuomion kohteena on itsepromootioksi tai itsensä markkinoinniksi kutsuttu ilmiö eli se, miten itseä idealisoidaan suhteessa toisiin.

Tomi Visakko lähestyy deitti-ilmoitusten tekstilajia kulttuurisena työkaluna, jolla voidaan monin tavoin siivilöidä sosiaalista todellisuutta ja ihmistyyppejä toivottuun ja ei-toivottuun. Hän selvittää, millaisia inhimillisiä ominaisuuksia, arvottavia asenteita ja sosiaalisia suhteita ilmoitukset voivat välittää ja millaisten kulttuuristen uskomusten ja normien valossa niitä tulkitaan.

Tutkimuksen pääaineistona on 111 suomenkielistä deitti-ilmoitusta, jotka on kerätty Deitti.net ja Match.com -verkkopalveluista vuonna 2007. Lisäksi yliopisto-opiskelijoille tehty kyselytutkimus tarjoaa esimerkkejä vaihtelevista tulkinnoista. Kolmas aineisto koostuu sellaisesta kulttuurisesta puheesta, jossa käsitellään deitti-ilmoituksia vuorovaikutuksen tyyppinä: deitti-ilmoituksia käsitteleviä opaskirjoja ja artikkeleita, verkkokeskusteluja ja ote televisio-ohjelmasta.

Arvottava asennoituminen haasteellista

Tutkimus osoittaa, että deitti-ilmoitusten kirjoittamista ja tulkintaa koskevissa kulttuurisissa käsityksissä huomio keskittyy avoimesti arvottaviin ilmauksiin, esimerkiksi itsen kehumiseen ja toisten kritisoimiseen, ja näiden luotettavuuteen tai soveliaisuuteen. Usein kilpailevat käsitykset ovat varsin erisuuntaisia.

Sen sijaan monet deitti-ilmoitusten todellisuudessa yleiset ja epäsuoremmin arvottavat piirteet jäävät tyystin huomiotta. Niistä kielenkäyttäjät ovat usein vähemmän tietoisia.

– Tällaiset eri tavoin vinoutuneet kilpailevat uskomukset voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että arvottava asennoituminen on ilmoituksissa samaan aikaan sekä odotuksenmukainen että ongelmallinen toiminto, Tomi Visakko sanoo.

Deitti-ilmoituksista jopa täysin vastakkaisia tulkintoja

Kaikki tekstien ainekset, kokonaisrakenteista oikeinkirjoitukseen, voivat tulla tulkituksi minuuden merkkeinä eli merkkeinä siitä, kuka ja millainen kirjoittaja henkilönä on ja kuinka kirjoittajan mieli toimii.

Vaikka tällaiset tulkinnat usein hajaantuvat jopa täysin vastakkaisiin suuntiin, niitä voidaan selittää eri tulkitsijoiden suuntautumisella erilaisiin merkkeihin tai erilaisiin kulttuurisiin olettamuksiin. Sama kirjoittaja voidaan eri lähtökohdista tulkita esimerkiksi joko myönteisesti ”rennoksi” tai kielteisesti ”lapselliseksi”.

– Sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavilla kulttuurisilla uskomuksilla, arvoilla ja ideologiolla on ilmoitusten tulkinnassa suuri merkitys, Visakko sanoo.

Eri tulkitsijat voivat lisäksi ymmärtää deitti-ilmoitusten luonteen henkilöiden välisenä kohtaamisena lähes täysin vastakkaisin tavoin. Toisille ne tarkoittavat etäisyyttä, toisille läheisyyttä. Toiset pitävät ilmoituksia luotettavina, toiset epäluotettavina.

FM Tomi Visakko väittelee 11.9.2015 kello 12 aiheesta "Self-promotion as semiotic behavior – The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorio XII.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Tomi Visakko

050 569 6234

tomi.visakko(at)helsinki.fi