Monikansallisen tutkimuksen mukaan humanistisilta aloilta valmistuneilla on tulevaisuuteen suuntautunut osaamisprofiili

Vaikka humanistiopiskelijat erikoistuvat monille aloille, opintojen aikana omaksutut yleiset valmiustaidot ovat hämmästyttävän samankaltaisia. Humanistinen tutkinto edistää myös monia niitä taitoja, jotka mainitaan Maailman talousfoorumin tulevaisuuden työpaikkoja käsittelevässä Future of Jobs Report 2020 -selonteossa.

Monikansallinen ASSET-H-tutkimusryhmä pyrki helpottamaan humanististen tieteiden opiskelijoiden työelämään sijoittumista tunnistamalla alalta valmistuneille ominaisen ainutlaatuisen taitoprofiilin. Taitoprofiilin uskotaan olevan arvokas voimavara niin humanististen alojen opiskelijoille kuin henkilöstöhallinnon ammattilaisillekin. Se tarjoaa opiskelijoille käsitteet työelämän kannalta olennaisten taitojen kuvailemiseen ja lähtökohdan orastavan ammatti-identiteetin tarkastelemiseen. Vastavuoroisesti henkilöstöhallinnon ammattilaiset saavat paremman käsityksen siitä ydinosaamisesta ja ainutlaatuisesta taitovalikoimasta, jonka humanistisilta aloilta valmistuneet tuovat työelämään. Näin rekrytoijat voivat yhdistää humanististen tieteiden tutkinnon suorittaneet heille soveltuviin avoimiin työpaikkoihin.

Ammatti-identiteetin muodostaminen ja oman paikan löytäminen vaatii humanistisilta aloilta valmistuneilta enemmän

– Humanistisilta aloilta valmistuneet työllistyvät moniin erilaisiin asiantuntijatehtäviin, toteaa humanistisen tiedekunnan varadekaani Minna Palander-Collin.

– Moninaisten työllistymismahdollisuuksien takia humanististen tieteiden opiskelijoiden on erityisen tärkeää tutkiskella itseään niin, että he tulevat tietoisiksi siitä osaamisesta, mitä he työelämään tuovat. ASSET-H-hanke auttaa humanististen alojen opiskelijoita tällä matkalla tarjoamalla heille tietoa ja työkaluja, muun muassa taitoprofiilin.

Helsingin yliopisto on mukana Erasmus+-ohjelman rahoittamassa ASSET-H-hankkeessa ja vastaa hankkeen tulosten levittämisestä. Hanke huipentuu kaikissa kolmessa osallistujamaassa järjestettäviin tiedotustapahtumiin. Tiedekulmassa keväällä 2023 järjestettävään tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki humanististen alojen opiskelijat, opettajat ja uraohjaajat Suomessa.

Humanistisilta aloilta valmistuneiden tulevaisuuteen suuntautunut osaaminen

Hankkeessa laadittu taitoprofiili on käytännöllinen työkalu humanististen alojen opiskelijoille. Se sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen kaikkiaan 70:stä yleisesti työelämässä hyödyllisestä taidosta. Taidot on ryhmitelty kuuteen alueeseen. Esimerkiksi ”Osaan helposti muuntaa suuria määriä informaatiota koherentiksi, tiiviiksi kokonaisuudeksi” on luokiteltu tiedonhaku- ja käsittelytaidoksi, ”En epäröi ottaa aloitetta käsiini, jotta projekti saadaan vietyä onnistuneesti loppuun” viestintätaidoksi ja ”Osaan tulkita faktoja niiden kulttuurisessa kontekstissa” kulttuurienväliseksi osaamiseksi.

– Taitoprofiilista käy ilmi, että humanistisilta aloilta valmistuvilla opiskelijoilla on tulevaisuuspainotteista osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työpaikoissa, sanoo Randstad Belgium -työnvälitystoimiston innovaatiojohtaja Vivian Roks. Taitoprofiili on saatavilla ASSET-H-hankkeen verkkosivuilla englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, hollanniksi, espanjaksi ja katalaaniksi.

Taitoprofiili perustuu humanististen alojen opiskelijoiden omiin käsityksiin

Tutkimukset osoittavat, että opiskelijoiden käsitykset taidoistaan ja kyky kertoa osaamisestaan vaikuttaa heidän työmarkkinasiirtymänsä laatuun. ASSET-H-hankkeessa muodostettu näkemys taidoista pohjautuu Leuvenin katolisessa yliopistossa (KU Leuven) vuosina 2016 ja 2017 tehtyyn pilottitutkimukseen. Vuonna 2021 tehdyssä ASSET-H-tutkimuksessa 1 306 humanististen tieteiden maisteriopiskelijaa ja 231 muiden alojen maisteriopiskelijan vertailuryhmä arvioi, missä määrin he olivat kartuttaneet tiettyjä taitoja koulutuksensa aikana siihen mennessä. Tutkimuksessa on siis käytetty ruohonjuuritasolta ponnistavaa lähestymistapaa, jonka lopputuloksena on itsetutkiskeluun perustuva taitoprofiili.

– Tämän tutkimusvaiheen tulokset ovat onnistuneita ja kiinnostavia kahdessa mielessä, toteaa professori Eline Zenner.

– Ensinnäkin ASSET-H-hankkeen taitoprofiili on riittävän yksityiskohtainen niin, että se ei kuvaa akateemisten opiskelijoiden osaamista ylipäänsä, vaan nimenomaan aidosti humanististen alojen opiskelijoiden osaamista. Toiseksi profiili osoittaa, että hankkeeseen osallistuvien instituutioiden välillä on jatkuvuutta: tulokset kaikissa kolmessa maassa ovat hämmästyttävän samankaltaisia. Tämä tietenkin vahvistaa käsitystä yhteisestä humanistien identiteetistä, joka ei ole kontekstisidonnainen, vaan koskee humanististen alojen opiskelijoita kautta Euroopan.

Eline Zenner on ASSET-H-hankkeessa luodusta humanististen alojen taitoprofiilista vastaava tutkija.

Tietoa ASSET-H-hankkeesta

ASSET-H on kolmivuotinen Erasmus+-hanke, joka jatkuu vuoden 2023 elokuuhun. Hankkeen alkuperäisenä kannustimena oli tutkimusnäyttö, jonka perusteella humanististen tieteiden loppututkinnon suorittaneiden työllistyminen kestää kauemmin muilta tieteenaloilta valmistuneisiin verrattuna. Hankkeen tavoitteena on edistää humanististen alojen opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille. Hanketta johtaa KU Leuven, ja siinä ovat kumppaneina Leidenin yliopisto, Helsingin yliopisto ja työvoimapalvelu Randstad Belgium.

Hankkeen tuotoksia ovat (1) ASSET-H-työelämätaitoprofiili, joka edistää humanististen tieteiden tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, (2) kurssisuunnitteluun keskittyvä koulutuskokonaisuus tiedekuntien opetushenkilöstölle ja (3) henkilökohtaisen kehittämisen työkalu opiskelijoille. Hankkeen viimeisen vuoden aikana tiedotetaan laajasti sen tuotoksista sekä koulutuksesta, joka on suunnattu opiskelijoille, tiedekuntien opetushenkilöstölle, uraohjaajille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille.