Kielipankissa: Niina Kunnas

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Niina Kunnas kertoo meille mm. meänkieleen ja muihin vähemmistökieliin liittyvästä tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Niina Kunnas, suomen kielen dosentti ja yliopistonlehtori Oulun yliopistossa. Lisäksi työskentelen osa-aikaisena suomen kielen professorina Sámi allaskuvlassa Koutokeinossa Norjassa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkimukseni edustaa sosiolingvistiikkaa, kansanlingvistiikkaa sekä vähemmistökielten tutkimusta. Olen tehnyt muun muassa variaationtutkimusta, kielikäsitysten tutkimusta sekä vähemmistökielten tilanteisiin liittyvää tutkimusta.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Viime vuosina Kielipankki on liittynyt tutkimukseeni monella tavalla. Ensinnäkin olemme vuonna 2019 keränneet yhdessä opiskelijoideni kanssa puhutun meänkielen korpuksen, joka on alun perin tallennettukin siinä tarkoituksessa, että se siirretään Kielipankkiin kaikkien tutkijoiden saataville. Korpus sisältää puhuttua meänkieltä useasta meänkielen puhuma-alueen pitäjästä, ja sen keruuseen on kannustanut Heikki Paunonen. Haastatellut ovat osin samoja, joita on aiemmin tallennettu 1990-luvulla. Paunonen on tallentanut samoista pitäjistä puhetta myös 1960-luvulla, joten kokonaisuudessaan aineistot mahdollistavat kolmen tallennuskierroksen seuruututkimuksen tekemisen puhutusta meänkielestä.

Kielipankin aineistoista olen hyödyntänyt viime aikoina myös Iijoki, Oulun yliopiston Päätalo-kokoelma -nimistä korpusta Korp-palvelimella. Korpus sisältää kaikki Kalle Päätalon kirjoittaman Iijoki-sarjan romaanit, ja sen laajuus on yli 5 miljoonaa sanetta. Tätä aineistoa käytämme Liisa Mustanojan ja Maija Saviniemen kanssa tutkimuksessamme, jossa tarkastelemme Iijoki-sarjassa esiintyviä vienankarjalankielisiä jaksoja, niiden funktiota ja niihin liittyviä affekteja. Korpus on mahdollistanut nopean aineistohaun, ja tutkimuksen tulokset julkaistaan artikkelissa, joka ilmestynee teoksessa, jonka työnimi on Päättymätön savotta. Analyyseja Kalle Päätalon tuotannosta -teoksessa.

Julkaisuja

Kunnas, Niina 2019: Karjalan kieli Oulun seudulla. – Harri Mantila, Maija Saviniemi & Niina Kunnas (toim.), Oulu kieliyhteisönä. 144–199. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Saviniemi, Maija, Kunnas, Niina, Mantila, Harri, Paukkunen, Ulla & Rajala, Elina 2019: Oulua havainnoimassa. – Harri Mantila, Maija Saviniemi & Niina Kunnas (toim.), Oulu kieliyhteisönä. 276–318. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vaattovaara, Johanna, Kunnas, Niina & Saviniemi, Maija 2018: Stadi imitoituna. – Sisko Brunni, Niina Kunnas, Santeri Palviainen & Jari Sivonen (toim.), Kuinka mahottomasti nää tekkiit. Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Studia Humaniora Ouluensia 16. Oulun yliopisto.

Kunnas, Niina 2018: Viena Karelians as observers of dialect differences in their heritage language. – Marjatta Palander, Helka Riionheimo & Vesa Koivisto (eds.), On the border of language and dialect. 123–155. Studia Fennica Linguistica 21. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Aineistoja

Lisätietoa

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.