Kielipankissa: Markus Hamunen

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Markus Hamunen kertoo useita Kielipankissa olevia murreaineistoja koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Markus Hamunen ja olen tohtorikoulutettavana kielentutkimuksen koulutusohjelmassa suomen kielen oppiaineessa. Väitöstutkimukseni käsittelee toiminnan tapaa ja keinoa kuvaavia infiniittisiä verbirakenteita murrepuheessa (esim. männä koekkelehtii, tuloo juoste, tekköö salvaamala).

Mikä on tut­ki­muk­se­si aihe?

Tutkimukseni kiinnittyy konstruktiokieliopin nimellä kulkevaan kielenkuvausmalliin. Selvittelen toisaalta sitä, miten tavan ja keinon käsitteet ilmenevät ko. infinitiivirakenteiden semantiikassa ja mitä on tapa ja keino ylipäätään ja toisaalta sitä, kuinka rakenteita on käytetty suomen murteissa.

Mi­ten Kie­li­pank­ki liit­tyy tutkimukseesi?

Kielipankin murreaineistoja sisältävistä korpuksista erityisesti Digitaalinen muoto-opin arkisto (dma), Lauseopin arkisto (LA-murre-korp) sekä Suomen kielen näytteitä -korpus (SKN-korp) ovat olleet erittäin hyödyllisiä täsmähaun mahdollistavien toimintojensa ansiosta. Tutkimani infinitiivirakenteet eivät ole frekventtejä murrepuheessa, joten korpustyökalut ovat olleet tehokas apu aineiston hankinnassa.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.